• Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов
  № 88 (2018)

  Статті цього Вісника висвітлюють актуальні проблеми іноземної філології і зіставних перекладацьких студій, які залучають українську мову. На матеріалі англійської, німецької, української, російської мов розглядаються важливі для науки питання когнітивістики, дискурсології, семантики і прагматики художнього і медіа дискурсу, лексикографії; зокрема, евристичних засад вивчення мовленнєвих універсалій, семіотики мультимодального тексту, інтертекстуальності, дискурсивного іміджу політика тощо.

  Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів старших курсів.

 • Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов”
  № 87 (2018)

  Статті цього Вісника висвітлюють актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов. На матеріалі англійської, німецької, французької, китайської, української мов розглядаються важливі для науки питання когнітивістики і білінгвізму; дискурсології, семантики і прагматики художнього, юридичного, рекламного і медіа дискурсу; стилістики і лексикології художнього тексту і твітеру; лінгвокультурології, перекладознавства та лінгводидактики.

  Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів старших курсів.

 • Вісник. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - філологічні, педагогічні науки
  № 86 (2017)

  Статті цього Вісника висвітлюють актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних
  мов. На матеріалі англійської, німецької, української мов розглядаються важливі для науки питання дискурсології та
  прагматики дискурсу, когнітивної лінгвістики, стилістики і лексикології, граматики англійської мови, перекладо-
  знавства та лінгводидактики, висвітлюється участь українських вчених у Міжнародній науковій конференції з когнітивної лінгвістики (ICLC-14, Tartu, Estonia).
  Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів старших курсів.

 • Вісник. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - філологічні, педагогічні науки
  № 85 (2017)

  Статті цього Вісника висвітлюють актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних
  мов. На матеріалі англійської, німецької, української мов та їх діалектів розглядаються важливі для науки питання
  семантики і прагматики дискурсу, когнітивної лінгвістики, стилістики і лексикології, перекладознавства та лінгводи-
  дактики, рецензуються вітчизняні монографії з проблем когнітивно-комунікативного аналізу та перекладознавства.
  Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів старших курсів.

 • Вісник. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - філологічні, педагогічні науки
  № 84 (2016)

  Статті цього вісника висвітлюють актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов. На матеріалі англійської, німецької, французької мов та їх даілектів розглядаються важливі для науки питання семантики і прагматики дискурсу, когнітивної лінгвістики, стилістики і лексикології, перекладознавства, евристичні проблеми лінгвістики та лінгводидактики, рецензуються зарубіжні видання з проблем еколінгвістики. 

  Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів старших курсів.

 • Вісник. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - філологічні, педагогічні науки
  № 83 (2016)

  Статті цього вісника висвітлюють актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов. На матеріалі англійської, німецької, французької, китайської мов розглядаються важливі для науки питання дискурсології, лінгвістичної прагматики, когнітивної лінгвістики і концептології, стилістики і лексикології, зіставних студій, перекладознавства та лінгводидактики.

  Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів старших курсів.

 • Вісник. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - Педагогічні науки
  № 82 (2015)
  Статті цього вісника висвітлюють актуальні проблеми, серед яких: базові принципи побудови програм навчання англійської мови, створення мультимедійного підручника, психолінгвістичні та психологічні основи розробки методики навчання усного перекладу, позааудиторні заходи викладання іспанської мови та оцінювання рівня володіння мовою.
 • Вісник. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - Філологічні науки
  № 81 (2015)
  Вісник містить статті з актуальних проблем когнітивної лінгвістики, дискурсології, лінгвостилістики, граматики, лексикології та перекладознавства.
 • Вісник. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання»
  Том 80 № 1155 (2015)
  Вісник містить статті з актуальних проблем лінгвостилістики, граматики, лексикології, перекладознавства та методики викладання іноземних мов.
 • № 1102 (2014)
  Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики, прагматики, лінгвостилістики, лексикології, перекладознавства та соціолінгвістики.
 • № 1103 (2014)
  Вісник містить статті з актуальних проблем когнітивної лінгвістики, еколінгвістики, дискурсології, семантики, прагматики, граматики, лінгвостилістики, лексикології, лінгводидактики.
 • № 1125 (2014)
  Вісник містить статті з актуальних проблем лінгвостилістики, граматики, лексикології, перекладознавства та методики викладання іноземних мов.
 • № 1124 (2014)
  Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, лінгвостилістики і граматики у синхронії та діахронії. Розглянуті питання перекладу на базі германських мов.
 • № 1072
  Вісник містить статті харківських, українських, російських та німецьких лінгвістів з актуальних проблем лінгвокогнітивістики і лексикології на матеріалі індоєвропейських мов та мови маорі. Розглянуті питання лінгводидактики у середній школі та ВНЗ, зокрема, навчання перекладу. Вміщено матеріали до ювілею одного з видатних представ- ників харківської лінгвістичної школи германістики докт. філол. наук, професора Г.В. Ейгера.
 • № 1071
  Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, лінгвостилістики і граматики у синхронії та діахроніїї. Розглянуті питання перекладу на базі германських та слов’янських мов. У статтях цього вісника висвітлено новітні розробки харківських, українських, російських та словацьких лінгвістів з романо-германської філології, що відпові- дають новітній функціональній парадигмі лінгвістичних студій.
 • № 1052
  Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики і прагматики, лінгвостилістики і лексикології у синхронії та діахроніїї, у тому числі в зіставному аспекті на базі германських, романських та слов’янських мов. У статтях цього вісника висвітлено новітні розробки харківських та українських лінгвістів з романо-германської філології та методики викладання іноземних мов.
 • № 1051
  Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики і прагматики, когнітивної лінгвістики, перекладознавства, граматики германських і романських мов у синхронії та діахроніїї, у тому числі в зіставному аспекті. Розглядаються проблеми перекладознавства та навчання перекладу. У статтях цього вісника висвітлено новітні розробки харківських та українських лінгвістів з романо-германської філології та методики викладання іноземних мов; описані головні події наукового життя лінгвістів університету.
 • № 1023
  Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики і прагматики, когнітивної лінгвістики, лінгвостилістики і лексикології, граматики германських і романських мов у синхронії та діахроніїї, у тому числі в зіставному аспекті. Розглядаються проблеми перекладознавства та навчання перекладу. У статтях цього вісника висвітлено новітні розробки харківських та українських лінгвістів з романо-германської філології та методики викладання іноземних мов.
 • № 1022
  Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики і прагматики, когнітивної лінгвістики,  лексикології і стилістики, лінгводидактики на матеріалі германських і романських мов. Висвітлено новітній доробок харківських, українських та російських лінгвістів за результатами їх кандидатських, докторських та подальших досліджень. Подається рецензія на серію посібників з перекладознавства.
 • № 1003
  У статтях цього Вісника висвітлені актуальні проблеми дискурсології, семантики і прагматики, граматики і лексикології германських мов, когнітивної лінгвістики, стилістики на матеріалі германських, романських та інших мов, у тому числі в зіставному аспекті, методики викладання іноземних мов. Статті містять новітній доробок харківських, українських та зарубіжних лінгвістів, що відповідає результатам їх кандидатських і докторських досліджень
 • № 1002
  Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики і прагматики, лексикології і фонології сучасних європейських мов, когнітивної лінгвістики, перекладознавства на матеріалі германських, романських та інших мов, у тому числі в зіставному аспекті. Висвітлено новітній доробок харківських, українських та зарубіжних лінгвістів, що відповідає результатам їх кандидатських і докторських досліджень. Подається рецензія на перекладацький альманах, підготовлений науковцями Харкова
 • № 930
  Вісник містить статті з актуальних проблем когнітивної лінгвістики (концептології та теорії категоризації), дискурсології, семантики і прагматики, лексикології, лінгводидактики германських та романських мов. Також на- водяться матеріали з міжкультурної комунікації та етнокультурних проблем лінгвістики. Статті висвітлюють новітні результати, отримані харківськими та українськими науковцями у галузях романо-германської філології та методи- ки викладання іноземних мов.
 • № 928
  Вісник містить статті з актуальних проблем когнітивної лінгвістики (концептології та теорії категоризації), дискурсології, семантики і прагматики, лексикології германських та романських мов. Наводяться матеріали з теорії і практики перекладу та міжкультурної комунікації. Статті висвітлюють новітні результати, отримані харківськими та українськими науковцями.
 • № 897
  Вісник, присвячений 80-річчю факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, вміщує статті з актуальних проблем дискурсології, когнітивної лінгвістики, лінгводидактики гер- манських та романських мов. Наводяться відомості про ювілейні дати та наукове життя факультету, резенцуються монографії харківських науковців.
1-25 із 29