Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Матеріали  для  опублікування  приймаються  від  спеціалістів  у  галузі  іноземної  філології, перекладознавства, методики викладання іноземних мов та перекладу, фахової підготовки майбутніх перекладачів.

Журнал виходить двічі на рік: у грудні та червні.

Мова рукопису: українська, російська, англійська, німецька, французька, іспанська, китайська.

Обсяг основного тексту статті: 9 – 10 сторінок.

Термін подання рукописів: до 30 березня (у червневий випуск) та до 30 вересня (у грудневий випуск) щорічно.

Рукопис надсилається на електронну адресу visnyk.inozemnamova@gmail.com

 

 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ

– стаття надсилається у редакції Word 97-2003 без автоматичних переносів слів на електронну адресу visnyk.inozemnamova@gmail.com;

– індекс УДК міститься ліворуч, перед назвою публікації (шрифт 12 Тimes New Roman);

– відцентрована назва публікації друкується великими літерами жирним шрифтом (розмір шрифту 14), під нею в центрі звичайними літерами ініціали автора, прізвище, вчена ступінь вказується після коми та поряд у дужках – назва міста;

– анотації (кожна 1800 знаків, включно з ключовими словами, розміщеними за абеткою на трьох мовах: українській, російській, англійській) подаються шрифтом 10 Тimes New Roman; на початку кожної анотації розміщують прізвище, ініціали автора та назву статті на відповідній мові напівжирним шрифтом;

– структура статті, як правило, включає розділи, які містять:

  1. Вступ (Introduction): постановка проблеми; актуальність дослідження; короткий аналіз останніх досліджень для виділення невирішених раніше питань; мета, завдання (Aims / tasks / objectives), хід їх вирішення в статті.
  2. Основна частина (з відповідною темі назвою): об'єкт, предмет, теоретичні основи, матеріал і методи дослідження. Даються відповіді (доцільні підрозділи з назвами (2.1., 2.2.)) на кожне поставлене автором питання; результати обґрунтовуються, ілюструються прикладами, таблицями, малюнками.
  3. Висновки (Conclusions): узагальнення отриманих результатів, їх теоретичної значущості; конкретні перспективи дослідження.

Усі структурні елементи виділяються напівжирним шрифтом та нумеруються.

– За вимогами МОН обов’язковими елементами є об’єкт, предмет, мета, матеріал та актуальність дослідження, перспективи аналізу (шрифт розріджений – 3,0); за рекомендаціями наукових видань у статтях бажано цитувати праці членів редколегії Вісника;

– основний текст рукопису друкується через 1,5 інтервали шрифтом 12 Тimes New Roman, поля ліворуч, вгорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см. Відступ абзацу – 1,25 см. Чітко диференціюються  тире (–) та дефіс (-);

– при використанні спеціальних шрифтів та символів або при наявності ілюстрацій їх подають відокремленими файлами;

– ілюстративний матеріал подається курсивом з відступом 1,25 см. Елементи тексту, які потребують виділення, підкреслюються. Значення слів тощо беруться у лапки;

– посилання у тексті оформлюються згідно з нумерацією списку використаної літератури, наприклад: С. Левінсон [1, с. 35], де перший знак – порядковий номер за списком, а другий – номер цитованої сторінки.

ЛІТЕРАТУРА друкується жирним шрифтом великими літерами без відступу від лівого поля і без двокрапки. Нижче в підбір до тексту подається занумерований перелік цитованих робіт (довідники включно) в алфавітному порядку авторів, оформлений із з урахуванням нормативних положень ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання.

Загальні положення та правила складання

При необхідності надається список джерел ілюстративного матеріалу, оформлений так само, якому передує назва джерела ілюстративного матеріалу.

Для входження Вісника у наукометричні бази даних список літератури оформлюється двічі:

- спочатку за вимогами МОН України як ЛІТЕРАТУРА (LITERATURE для англомовної статті),

- потім за міжнародними стандартами як REFERENCES.

Після слова REFERENCES (великими літерами жирним шрифтом без двокрапки в кінці) наводиться НЕНУМЕРОВАНИЙ алфавітний список усіх джерел за таким зразком, відповідним АРА-style 6:

 

 Для видань східнослов'янськими мовами:

 Стаття:

Shevchenko, I.S., and Morozova, Ye.I. (2003). Diskurs kak myslekommunikativnoe obrazovanie [Discourse as a mental and communicative phenomenon]. Visnyk Kharkiv. nats. un-tu im.V.N. Karazina. – V.N. Karazin Kharkiv. National Univ. Messenger, 586, 33–38 (in Russian)

Електронне джерело:

Zagurenko, A.A. (2002). Ekonomicheskaya optimizatsia [Economic optimization]. Neftyanoe khozyaistvo – Oil Industry, 11. Available at: http://www.opus.com

Матеріали конференції:

Zagurenko, A.A. (2002). Economic optimization. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simposiuma, 21–23 April 2002 Kyiv. [Proc. 6th Int. Symp. 21-23 April 2002, Kyiv]. Kyiv, 267–272. 

Книга:

Zagurenko, A.A. (2002). Ekonomicheskaya optimizatsia [Economic optimization]. Kyiv: Nauka Publ.

Дисертація:

Zagurenko, A.A. (2002). Ekonomichna optymizatsia. Diss. dokt. filol. nauk [Economic optimization. Dr. philol. sci. diss.]. Kyiv. 440 p. (in Ukrainian)

Автореферат дисертації (dokt./ kand.):

Zagurenko, A.A. (2002). Ekonomichna optymizatsia. Avtoref. diss. dokt. filol. nauk [Economic optimization. Dr. philol. sci. diss. synopsis]. Kyiv (in Ukrainian)

Російська транслітерація: http://www.translit.ru/

Українська транслітерація http://translit.kh.ua/

 

Для видань іноземною європейською мовою

Книга одного автора:

Lakoff, G. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: Chicago University Press.

Книга БЕЗ автора, під редакцією:

Lakoff, G. (ed.) (1980). Title of the book. Chicago: Chicago University Pres.

Книга кількох авторів:

Jung, C., and Franz, M. (1964). Man and his symbols. New York: Doubleday Publ. 

Стаття:

Author, A.A., Author, B.B., and Author, C.C. (2005). Title of the article. Title of the journal, 10(2), 49–53.

Розділ у книзі:

Shuman, A. (1992). Еntitlement and authoritative discourse. In: J.H. Hill and J.T. Irvine (eds.). Responsibility and evidence in oral Discourse. Cambridge and New York: Cambridge University Press, pp. 135–160.

 

Підрядкові виноски не допускаються.

Транслітерування назв статей рекомендується здійснювати автоматично на сайті http://translit.kh.ua (для української) та http://www.translit.ru (для російської мови).

В окремому файлі подаються відомості про автора (прізвище, ім'я та по батькові повністю), науковий ступінь, звання, місце роботи, посада, домашня та електронна адреси, контактні телефони. Кожна стаття супроводжується електронними адресами профілів автора і співавторів на ORCID, GOOGLE SCHOLAR, RESEARCH GATE, які наводяться у журналі.

Приклад оформлення відомостей про автора:

Тащенко Ганна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; e-mail: tashenko@example.com; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9008-4935; SCHOLAR.GOOGLE: https://scholar.google.com.ua/citations?user=uc3hgc0AAAAJ&hl=ru&citsig=AMstHGQtIY88j1XeKPoWv3L-u1tO6PRSfg; RESEARCHGATE: https://www.researchgate.net/profile/Anna_Tashchenko

Тел.:

e-mail:

Домашня адреса:

Відомості про авторів разом з рукописами статей надсилаються на електронну адресу: visnyk.inozemnamova@gmail.com

У разі отримання позитивної рецензії автор одержує лист з повідомленням про затвердження статті до публікації та вказаною сумою грошового внеску за публікацію.

Подані матеріали не повертаються.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають усім зазначеним вимогам.

Положення про конфіденційність

Ми збираємо та використовуємо персональну інформацію, яка є необхідною для розгляду та публікації подання. До цієї інформації входять імена та електронні адреси, організації, де працюють автори, поштові адреси організацій та робочі телефони авторів. Будь-яка персональна інформація, яка вказується користувачами сайту цього журналу, буде використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вона не буде поширюватись та передаватись стороннім особам.