Архіви - Сторінка 2

 • № 1071

  Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, лінгвостилістики і граматики у синхронії та діахроніїї. Розглянуті питання перекладу на базі германських та слов’янських мов. У статтях цього вісника висвітлено новітні розробки харківських, українських та словацьких лінгвістів з романо-германської філології, що відпові- дають новітній функціональній парадигмі лінгвістичних студій.

 • № 1052
  Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики і прагматики, лінгвостилістики і лексикології у синхронії та діахроніїї, у тому числі в зіставному аспекті на базі германських, романських та слов’янських мов. У статтях цього вісника висвітлено новітні розробки харківських та українських лінгвістів з романо-германської філології та методики викладання іноземних мов.
 • № 1051
  Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики і прагматики, когнітивної лінгвістики, перекладознавства, граматики германських і романських мов у синхронії та діахроніїї, у тому числі в зіставному аспекті. Розглядаються проблеми перекладознавства та навчання перекладу. У статтях цього вісника висвітлено новітні розробки харківських та українських лінгвістів з романо-германської філології та методики викладання іноземних мов; описані головні події наукового життя лінгвістів університету.
 • № 1023
  Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики і прагматики, когнітивної лінгвістики, лінгвостилістики і лексикології, граматики германських і романських мов у синхронії та діахроніїї, у тому числі в зіставному аспекті. Розглядаються проблеми перекладознавства та навчання перекладу. У статтях цього вісника висвітлено новітні розробки харківських та українських лінгвістів з романо-германської філології та методики викладання іноземних мов.
 • № 1022

  Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики і прагматики, когнітивної лінгвістики,  лексикології і стилістики, лінгводидактики на матеріалі германських і романських мов. Висвітлено новітній доробок харківських, українських лінгвістів за результатами їх кандидатських, докторських та подальших досліджень. Подається рецензія на серію посібників з перекладознавства.

 • № 1003
  У статтях цього Вісника висвітлені актуальні проблеми дискурсології, семантики і прагматики, граматики і лексикології германських мов, когнітивної лінгвістики, стилістики на матеріалі германських, романських та інших мов, у тому числі в зіставному аспекті, методики викладання іноземних мов. Статті містять новітній доробок харківських, українських та зарубіжних лінгвістів, що відповідає результатам їх кандидатських і докторських досліджень
 • № 1002
  Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики і прагматики, лексикології і фонології сучасних європейських мов, когнітивної лінгвістики, перекладознавства на матеріалі германських, романських та інших мов, у тому числі в зіставному аспекті. Висвітлено новітній доробок харківських, українських та зарубіжних лінгвістів, що відповідає результатам їх кандидатських і докторських досліджень. Подається рецензія на перекладацький альманах, підготовлений науковцями Харкова
 • № 930
  Вісник містить статті з актуальних проблем когнітивної лінгвістики (концептології та теорії категоризації), дискурсології, семантики і прагматики, лексикології, лінгводидактики германських та романських мов. Також на- водяться матеріали з міжкультурної комунікації та етнокультурних проблем лінгвістики. Статті висвітлюють новітні результати, отримані харківськими та українськими науковцями у галузях романо-германської філології та методи- ки викладання іноземних мов.
 • № 928
  Вісник містить статті з актуальних проблем когнітивної лінгвістики (концептології та теорії категоризації), дискурсології, семантики і прагматики, лексикології германських та романських мов. Наводяться матеріали з теорії і практики перекладу та міжкультурної комунікації. Статті висвітлюють новітні результати, отримані харківськими та українськими науковцями.
 • № 897
  Вісник, присвячений 80-річчю факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, вміщує статті з актуальних проблем дискурсології, когнітивної лінгвістики, лінгводидактики гер- манських та романських мов. Наводяться відомості про ювілейні дати та наукове життя факультету, резенцуються монографії харківських науковців.
 • № 896

  Вісник містить статті з актуальних проблем когнітивної лінгвістики, семантики, лексикології та синтаксису германських та романських мов, які вміщують результати досліджень харківських та українських науковців. Наводяться статті з теорії і практики перекладу. Висвітлюються новини наукового життя факультету іноземних мов Харківського національнго університету імені В.Н. Каразіна та рецензуються наукові монографії українських дослідників.

 • № 867
  Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики, лексикології та синтаксису германських та романських мов. Наводяться статті з теорії і практики перекладознавства та методики викладання іноземних мов і перекладу.
 • № 866
  У статтях цього Вісника розглядаються актуальні питання когнітивної лінгвістики, дискурсології, соціолінгвістики. Наводяться новітні дані у галузі методики викладання іноземних мов та перекладу; висвітлені питання наукового життя факультету та прорецензовані монографії у галузі дискурсології, що вийшли друком в Україні у 2009 році.
 • № 848

  У збірнику подано статті, в яких розглянуто питання епістемології науки, лінгвістики тексту, перекладознавства та лінгводидактики. Зокрема, досліджено базові категорії мови, висвітлено когнітивно-семіотичні та лінгвосинергетичні проблеми поетики, когнітивні й лінгвостилістичні механізми комічного, стилістичні властивості окремих жанрів. Визначені особливості формування комунікативної культури викладача та інші проблеми лінгводидактики. Описано підходи до українських перекладів з германських і романських мов. Збірник також містить розділи рецензій та вшанування ювілеїв визначних харківських лінгвістів.

26-39 із 39