• № 896
  Вісник містить статті з актуальних проблем когнітивної лінгвістики, семантики, лексикології та синтаксису германських та романських мов, які вміщують результати досліджень харківських та українських і російських науковців. Наводяться статті з теорії і практики перекладу. Висвітлюються новини наукового життя факультету іноземних мов Харківського національнго університету імені В.Н. Каразіна та рецензуються наукові монографії українських дослідників.
 • № 867
  Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики, лексикології та синтаксису германських та романських мов. Наводяться статті з теорії і практики перекладознавства та методики викладання іноземних мов і перекладу.
 • № 866
  У статтях цього Вісника розглядаються актуальні питання когнітивної лінгвістики, дискурсології, соціолінгвістики. Наводяться новітні дані у галузі методики викладання іноземних мов та перекладу; висвітлені питання наукового життя факультету та прорецензовані монографії у галузі дискурсології, що вийшли друком в Україні у 2009 році.
 • № 848

  У збірнику подано статті, в яких розглянуто питання епістемології науки, лінгвістики тексту, перекладознавства та лінгводидактики. Зокрема, досліджено базові категорії мови, висвітлено когнітивно-семіотичні та лінгвосинергетичні проблеми поетики, когнітивні й лінгвостилістичні механізми комічного, стилістичні властивості окремих жанрів. Визначені особливості формування комунікативної культури викладача та інші проблеми лінгводидактики. Описано підходи до українських перекладів з германських і романських мов. Збірник також містить розділи рецензій та вшанування ювілеїв визначних харківських лінгвістів.

26-29 із 29