Процес рецензування

 1. Всі наукові статті, що надійшли до редакції «Вісника» і відповідають його меті, політиці, тематиці та вимогам, проходять рецензування.
 2. Рецензування здійснюється за принципом double-blind peer review (двостороннє «сліпе» рецензування, коли автор і рецензент не знають один про одного).
 3. Стаття реєструється у редакції «Вісника» із зазначенням дати отримання, назви, П.І.Б. автора/авторів, місця роботи.
 4. Відповідальний секретар протягом 5 днів повідомляє автора/авторів про одержання статті.
 5. Відповідальний секретар визначає відповідність статті профілю журналу та вимогам до оформлення, що розміщені на сайті «Вісника». У разі невідповідності стаття до подальшого розгляду не допускається. 
 6. Відповідальний редактор направляє статтю на рецензування члену редакційної колегії або іншому спеціалісту, що має найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію. Згідно рекомендацій  DOAJ всі статті журналу рецензуються щонайменше двома рецензентами.
 7. Термін рецензування триває від 3 до 5 тижнів із дня отримання рецензії.
 8. У рецензії повинні бути висвітлені наступні питання:

- нові та актуальні об’єкт та предмет дослідження;

- релевантні мета і завдання дослідження;

- надійні і достатні за обсягом матеріали;

- ґрунтовна теоретична частина роботи;

- практична частина роботи викладена логічно, послідовно, добре проілюстрована;

- анотації розкривають зміст роботи і оформлені за вимогами;

- наявність усіх необхідних структурних елементів роботи;

- відповідність оформлення списків використаних джерел українською та англійською мовами існуючим вимогам;

- висновок про можливість опублікування даного рукопису в журналі: «рекомендувати до друку», «рекомендувати зі змінами» або «не рекомендувати до друку».

 1. Рецензент приймає рішення про доцільність публікації, про необхідність доопрацювання рукопису, або про недоцільність публікації. Рецензія повинна бути підписана рецензентом із зазначенням посади, наукового ступеня і вченого звання.
 2. Рецензенти повідомляються про те, що надіслані їм рукописи є приватною власністю авторів і відносяться до відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам забороняється робити копії статей для своїх потреб.
 3. При необхідності доопрацювання стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження рецензента. У випадку відхилення статті від публікації редакція направляє авторові мотивовану відмову.
 4. Рукописи, допрацьовані автором, повторно направляються на рецензування того ж рецензента, який робив критичні зауваження, або ж іншому на розсуд відповідального секретаря.
 5. Рукописи, автори яких не усунули конструктивні зауваження рецензента або аргументовано не спростовують їх, до публікації не приймаються.
 6. Остаточне рішення про можливість і доцільність публікації приймається головним редактором (або, за його дорученням, – членом редакційної колегії), а за необхідності – редакційною колегією в цілому.
 7. Згідно з положеннями про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових та навчальних роботах працівників і здобувачів вищої освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, перед поданням «Вісника» на розгляд ученої ради факультету редакційна колегія перевіряє прийняті до опублікування статті на відсутність академічного плагіату, про що складається довідка, яку підписує головний редактор видання.