Архіви

2016

№ 84 (2016): Вісник. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - філологічні, педагогічні науки

Статті цього вісника висвітлюють актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов. На матеріалі англійської, німецької, французької мов та їх даілектів розглядаються важливі для науки питання семантики і прагматики дискурсу, когнітивної лінгвістики, стилістики і лексикології, перекладознавства, евристичні проблеми лінгвістики та лінгводидактики, рецензуються зарубіжні видання з проблем еколінгвістики. 

Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів старших курсів.

№ 83 (2016): Вісник. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - філологічні, педагогічні науки

Статті цього вісника висвітлюють актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов. На матеріалі англійської, німецької, французької, китайської мов розглядаються важливі для науки питання дискурсології, лінгвістичної прагматики, когнітивної лінгвістики і концептології, стилістики і лексикології, зіставних студій, перекладознавства та лінгводидактики.

Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів старших курсів.


2015

№ 82 (2015): Вісник. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - Педагогічні науки

Статті цього вісника висвітлюють актуальні проблеми, серед яких: базові принципи побудови програм навчання англійської мови, створення мультимедійного підручника, психолінгвістичні та психологічні основи розробки методики навчання усного перекладу, позааудиторні заходи викладання іспанської мови та оцінювання рівня володіння мовою.

№ 81 (2015): Вісник. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - Філологічні науки

Вісник містить статті з актуальних проблем когнітивної лінгвістики, дискурсології, лінгвостилістики, граматики, лексикології та перекладознавства.

Том 80, № 1155 (2015): Вісник. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання»

Вісник містить статті з актуальних проблем лінгвостилістики, граматики, лексикології, перекладознавства та методики викладання іноземних мов.

2014

№ 1102 (2014)

Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики, прагматики, лінгвостилістики, лексикології, перекладознавства та соціолінгвістики.

№ 1103 (2014)

Вісник містить статті з актуальних проблем когнітивної лінгвістики, еколінгвістики, дискурсології, семантики, прагматики, граматики, лінгвостилістики, лексикології, лінгводидактики.

№ 1125 (2014)

Вісник містить статті з актуальних проблем лінгвостилістики, граматики, лексикології, перекладознавства та методики викладання іноземних мов.

№ 1124 (2014)

Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, лінгвостилістики і граматики у синхронії та діахронії. Розглянуті питання перекладу на базі германських мов.

2013

№ 1072

Вісник містить статті харківських, українських, російських та німецьких лінгвістів з актуальних проблем лінгвокогнітивістики і лексикології на матеріалі індоєвропейських мов та мови маорі. Розглянуті питання лінгводидактики у середній школі та ВНЗ, зокрема, навчання перекладу. Вміщено матеріали до ювілею одного з видатних представ- ників харківської лінгвістичної школи германістики докт. філол. наук, професора Г.В. Ейгера.

№ 1071

Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, лінгвостилістики і граматики у синхронії та діахроніїї. Розглянуті питання перекладу на базі германських та слов’янських мов. У статтях цього вісника висвітлено новітні розробки харківських, українських, російських та словацьких лінгвістів з романо-германської філології, що відпові- дають новітній функціональній парадигмі лінгвістичних студій.

№ 1052

Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики і прагматики, лінгвостилістики і лексикології у синхронії та діахроніїї, у тому числі в зіставному аспекті на базі германських, романських та слов’янських мов. У статтях цього вісника висвітлено новітні розробки харківських та українських лінгвістів з романо-германської філології та методики викладання іноземних мов.

№ 1051

Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики і прагматики, когнітивної лінгвістики, перекладознавства, граматики германських і романських мов у синхронії та діахроніїї, у тому числі в зіставному аспекті. Розглядаються проблеми перекладознавства та навчання перекладу. У статтях цього вісника висвітлено новітні розробки харківських та українських лінгвістів з романо-германської філології та методики викладання іноземних мов; описані головні події наукового життя лінгвістів університету.

2012

№ 1023

Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики і прагматики, когнітивної лінгвістики, лінгвостилістики і лексикології, граматики германських і романських мов у синхронії та діахроніїї, у тому числі в зіставному аспекті. Розглядаються проблеми перекладознавства та навчання перекладу. У статтях цього вісника висвітлено новітні розробки харківських та українських лінгвістів з романо-германської філології та методики викладання іноземних мов.

№ 1022

Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики і прагматики, когнітивної лінгвістики,  лексикології і стилістики, лінгводидактики на матеріалі германських і романських мов. Висвітлено новітній доробок харківських, українських та російських лінгвістів за результатами їх кандидатських, докторських та подальших досліджень. Подається рецензія на серію посібників з перекладознавства.

№ 1003

У статтях цього Вісника висвітлені актуальні проблеми дискурсології, семантики і прагматики, граматики і лексикології германських мов, когнітивної лінгвістики, стилістики на матеріалі германських, романських та інших мов, у тому числі в зіставному аспекті, методики викладання іноземних мов. Статті містять новітній доробок харківських, українських та зарубіжних лінгвістів, що відповідає результатам їх кандидатських і докторських досліджень

№ 1002

Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики і прагматики, лексикології і фонології сучасних європейських мов, когнітивної лінгвістики, перекладознавства на матеріалі германських, романських та інших мов, у тому числі в зіставному аспекті. Висвітлено новітній доробок харківських, українських та зарубіжних лінгвістів, що відповідає результатам їх кандидатських і докторських досліджень. Подається рецензія на перекладацький альманах, підготовлений науковцями Харкова

2010

№ 930

Вісник містить статті з актуальних проблем когнітивної лінгвістики (концептології та теорії категоризації), дискурсології, семантики і прагматики, лексикології, лінгводидактики германських та романських мов. Також на- водяться матеріали з міжкультурної комунікації та етнокультурних проблем лінгвістики. Статті висвітлюють новітні результати, отримані харківськими та українськими науковцями у галузях романо-германської філології та методи- ки викладання іноземних мов.

№ 928

Вісник містить статті з актуальних проблем когнітивної лінгвістики (концептології та теорії категоризації), дискурсології, семантики і прагматики, лексикології германських та романських мов. Наводяться матеріали з теорії і практики перекладу та міжкультурної комунікації. Статті висвітлюють новітні результати, отримані харківськими та українськими науковцями.

№ 897

Вісник, присвячений 80-річчю факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, вміщує статті з актуальних проблем дискурсології, когнітивної лінгвістики, лінгводидактики гер- манських та романських мов. Наводяться відомості про ювілейні дати та наукове життя факультету, резенцуються монографії харківських науковців.

№ 896

Вісник містить статті з актуальних проблем когнітивної лінгвістики, семантики, лексикології та синтаксису германських та романських мов, які вміщують результати досліджень харківських та українських і російських науковців. Наводяться статті з теорії і практики перекладу. Висвітлюються новини наукового життя факультету іноземних мов Харківського національнго університету імені В.Н. Каразіна та рецензуються наукові монографії українських дослідників.

2009

№ 867

Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики, лексикології та синтаксису германських та романських мов. Наводяться статті з теорії і практики перекладознавства та методики викладання іноземних мов і перекладу.

№ 866

У статтях цього Вісника розглядаються актуальні питання когнітивної лінгвістики, дискурсології, соціолінгвістики. Наводяться новітні дані у галузі методики викладання іноземних мов та перекладу; висвітлені питання наукового життя факультету та прорецензовані монографії у галузі дискурсології, що вийшли друком в Україні у 2009 році.

№ 848

У збірнику подано статті, в яких розглянуто питання епістемології науки, лінгвістики тексту, перекладознавства та лінгводидактики. Зокрема, досліджено базові категорії мови, висвітлено когнітивно-семіотичні та лінгвосинергетичні проблеми поетики, когнітивні й лінгвостилістичні механізми комічного, стилістичні властивості окремих жанрів. Визначені особливості формування комунікативної культури викладача та інші проблеми лінгводидактики. Описано підходи до українських перекладів з германських і романських мов. Збірник також містить розділи рецензій та вшанування ювілеїв визначних харківських лінгвістів.


1 - 25 з 25 результатів