No. 56 (2022): Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series «Geology. Geography. Ecology»

Geography