Special considerations of determining the gas saturation factor of reservoir rocks of Dnieper-Donets depression gas fields on the basis of petrophysical studies

Keywords: residual water, gas saturation coefficient, petrophysical studies of core, laboratory research of core, semi-permeable membrane, capillarimeter

Abstract

Introduction. The gas saturation coefficient is one of the most important parameters for calculating gas reserves. The parameter can be determined by laboratory petrophysical methods applying the residual water saturation coefficient. The latter, in turn, is determined by direct or indirect methods. The direct method is used extremely rarely, while indirect methods are very common - primarily the methods of a semipermeable membrane and centrifugation. The first method is considered the most reliable.

Formulation of the problem. When applying the semi-permeable membrane method, the issue of setting the maximum displacement pressure is the key factor that determines the result, as it determines the value of the residual water saturation, and, consequently, the value of the gas saturation coefficient of the reservoir. There are numerous cases when the results of laboratory studies of residual water, and hence the gas saturation coefficient, are clearly discordant with the whole set of geophysical and geological data. This problem is possibly caused by the wrong choice of the laboratory research modes, and specifically, the maximum pressure that is created in the course of the experiment.

The research objective is to analyze the ways of setting the maximum water displacement pressures during the experiment in terms of the most reasonable, basic method of a semipermeable membrane; to evaluate their applicability taking into account the best practices and propose their optimal combination for practical work.

Previous research. The paper considers various approaches to setting the maximum pressure, including an attempt to model the process of deposit formation, achieving irreducible water saturation, an express method using a centrifuge, determining water-holding capacity, limiting pressures by the size of filter pores, and calculating pressures on the basis of the deposit height.

Main material. Two approaches have been distinguished from the considered ones: calculation of the maximum pressure on the basis of the deposit height and calculation on the basis of the maximum pore radius, at which a meniscus can be formed. It is shown that it is rational to combine these two approaches into one, which will allow obtaining more reliable values of the residual water saturation, and hence the gas saturation coefficient. The ultimate maximum displacement pressure for the semi-permeable membrane method, which should be created during the experiment, has been determined. The limiting height of the deposit has also been determined. Any calculation above this parameter does not make sense. The discrepancies between theoretical calculations and actually observed heights of capillary rise and the influence of the layered structure of the reservoir have also been considered. The area of possible practical application of the method has been determined. It is noted that extensive knowledge of the reservoir geometry is crucial for the practical application of the method. Besides, the data on the deposit height should be included in the research proposal.

Practical value. The application of the method of calculating the maximum displacement pressure on the basis of the deposit height, taking into account the restrictions on the maximum pore diameters, at which a meniscus can be formed, will certainly increase the reliability of gas reserves calculations in the gas fields of Ukraine.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Sergey Poverenniy, Ukrainian Scientific Research Institute for Natural Gases

Senior Researcher

Anatoliy Lurye, V. N. Karazin Kharkiv National University

Doctor of Sciences (Geology and Mineralogy), Professor

Oleksandr Chuienko, V. N. Karazin Kharkiv National University

Head of laboratory for the study of rocks, minerals and fossil organisms

Olena Piddubna, Ukrainian Scientific Research Institute for Natural Gases

Junior Researcher

References

SOU 09.1-30019775-218:2013 (2013). Doslidzhennia kerna naftovykh i hazovykh sverdlovyn. (Investigation of the core of oil and gas wells) Poriadok provedennia. Kyiv: PAT «Ukrhazvydobuvannia». [in Ukrainian]

HSTU 41-00032626-00-025-2000 (2010). Koefitsiient zalyshkovoho vodonasychennia hirskykh porid (Residual water saturation coefficient of rocks. Methods of performing measurements by centrifugation of samples). Meto-dyka vykonannia vymiriuvan metodom tsentryfuhuvannia zrazkiv. Metodychni vkazivky. Kyiv-Lviv. [in Ukrainian]

SOU 09.1-30019775-233.2014 (2014). Vyznachennia koefitsiientiv hazonasychenosti i vyluchennia hazu na zrazkakh porid-kolektoriv (Determination of gas saturation coefficients and gas extraction on samples of reservoir rocks). Poriadok provedennia. Kyiv: PAT «Ukrhazvydobuvannia». [in Ukrainian]

Slovar po heolohyy nefty y haza (Dictionary of oil and gas geology), (1988). Pod red. Chernykova K.A., L., Nedra. [in Russian]

Hanin A.A. (1969). Porody-kollektory nefti i gaza i ih izuchenie (Oil and gas reservoir rocks and their study), M., Nedra, 368. [in Russian]

Horoian V. Y. (1978). Metodycheskye rekomendatsyy po yssledovanyiu porod-kollektorov nefty y haza fyzycheskymy y petrohrafycheskymy metodamy (Guidelines for the study of oil and gas reservoir rocks by physical and petro-graphic methods). M.,VNYHNY, 380. [in Russian]

Dobrynin V.M., Vendelshtejn, D.A. Kozhevnikov. (1991). Petrofizika (Petrophysics). Uch-k dlya vuzov M., Nedra,368. [in Russian]

OST 39-204-86 (1987). Neft. Metod laboratornogo opredeleniya ostatochnoj vodonasyshennosti kollektorov nefti i gaza po zavisimosti nasyshennosti ot kapillyarnogo davleniya (Oil. Method for laboratory determination of resid-ual water saturation of oil and gas reservoirs by dependence of saturation on capillary pressure) Minnefteprom SSSR, 23. [in Russian]

Povieriennyi S.F., Bukhtatyi V.M., Piddubna O.V. (2021). Do pytannia vyboru metodyky laboratornoho vyznachennia zalyshkovoi vodonasychenosti (Prior to feeding the choice of methods for laboratory determination of excess water content). Pytannia rozvytku hazovoi promyslovosti Ukrainy. Rozrobka hazovykh i hazokonden-satnykh rodovyshch. Zb. nauk. prats UkrNDIhaz, Kharkiv, XLIX, 10-20. [in Ukrainian]

Metodicheskie rekomendacii po podschyotu geologicheskih zapasov nefti i gaza obyomnym metodom. (2003). (Guidelines for calculating the geological reserves of oil and gas by the volumetric method). Pod red. V.I. Petersile, V.I. Poroskuna, G.G. Yacenko. Moskva-Tver., VNIGNI, Tvergeofizika. [in Russian]

Zubkov M.Yu., Kolpakov V.V. (2010). Ostatochnaya vodonasyshennost i kapillyarnoe davlenie v uglevodorodnoj zalezhi (Residual water saturation and capillary pressure in a hydrocarbon reservoir), Gornye vedomosti, 7,20-27. [in Russian]

Nesterenko. M.Iu. (2010). Petrofizychni osnovy obgruntuvannia fliuidonasychennia porid-kolektoriv (Petrophysi-cal bases of substantiation of fluid saturation of reservoir rocks). Monohrafiia. K., UkrDHRI, 224. [in Ukrainian]

Muharinskaya I.A. (1955). Opredelenie ostatochnoj vody v peschanyh kollektorah produktivnoj tolshi Ap-sheronskogo poluostrova (Determination of residual water in sandy reservoirs of the productive strata of the Ap-sheron Peninsula). Azerb. Neftyanoe hozyajstvo, 8. [in Russian]

Lukin A.E, Shukin N.V., Lukina O.I., Prigarina T.M. (2011). Neftegazonosnye kollektory glubokozalegayushih nizh-nekamennougolnyh kompleksov centralnoj chasti Dneprovsko-Doneckoj vpadiny (Oil and gas reservoirs of deep-seated Lower Carboniferous complexes in the central part of the Dnieper-Donetsk depression). Geofizicheskij zhurnal 1, 33, 3-27. [in Russian]

HSTU 41-32-2002 (2002). Vyznachennia zmochuvanosti porid-kolektoriv metodom tsentryfuhuvannia zrazkiv (De-termination of wettability of reservoir rocks by centrifugation of samples). K., Minekoresursiv Ukrainy, 15. [in Ukrainian]

Amiks Dzh, Bass D., Uajting R. (1962). Fizika neftyanogo plasta (Reservoir Physics) Gostoptehizdat, 572. [in Rus-sian]

Orlov. L.I., Karpov E.I., Toporkov V.G. (1987). Petrofizicheskie issledovaniya kollektorov nefti i gaza (Petrophysi-cal studies of oil and gas reservoirs). M.: Nedra, 216. [in Russian]

Levorsen A. (1970). Geologiya nefti i gaza (Geology of oil and gas). Izd-vo «Mir», Seriya «nauki o zemle», 22, 638. [in Russian]

«Heoloho-ekonomichna otsinka Ulianivskoho rodovyshcha vuhlevodniv Dnipropetrovskoi oblasti Ukrainy» (Geo-logical and economic assessment of the Ulyanovsk hydrocarbon deposit in the Dnipropetrovsk region of Ukraine) (2007). Knyha 3. NAK Naftohaz Ukrainy, DK «Ukrhazvydobuvannia», Filiia Ukrburhaz», Krasnohrad.

Gimatudinov Sh.K. (1971). Fizika neftyanogo i gazovogo plasta (Physics of the oil and gas reservoir). M.: Nedra, 312. [in Russian]

Fyk I.M., Fyk M.I., Fyk I.M. (2018). Shebelynske hazokondensatne rodovyshche. Vidnovlennia zapasiv chy obvod-nennia? (Shebelinske gas condensate field. Stock recovery or flooding?) Naftohazova haluz Ukrainy, 6, 3-9. [in Ukrainian]

Zastezhko Yu.S., Terdovidov A.S., Tereshenko V.A. (1963). Gidrogeologicheskaya i gidrogeohimicheskaya harakter-istiki Shebelinskogo gazovogo mestorozhdeniya (Hydrogeological and hydrogeochemical characteristics of the Shebelinsky gas field.). Voprosy razvitiya gazovoj promyshlennosti Ukrainskoj SSR, Kiev, 68-81 [in Russian]

Poverennyj S.F., Fyk I.M., Varavina E.P., Yackevich E.A. (2020). Metod polupronicaemoj membrany v rezhime drenirovanie – propitka pri issledovanii neftegazovyh kollektorov (Method of a semi-permeable membrane in the mode of drainage - impregnation in the study of oil and gas reservoirs.), Visnik Nacionalnogo tehnichnogo univer-sitetu «HPI». Seriya: himiya, himichni tehnologiyi ta ekologiya», 2(4), 80-85. [in Russian]

Klebanovich N.V. (2016). Gidrofizika pochv (Soil hydrophysics). Minsk: BGU, 41. [in Russian]

Rode A.A. (2008). Izbrannye trudy. T. 3. Osnovy ucheniya o pochvennoj vlage (Fundamentals of the doctrine of soil moisture). M.: Pochvennyj in-t im. V. V. Dokuchaeva Rosselhozakademii, 664. [in Russian]

Heoloho-heolohichna otsinka nyzhnopermsko-verkhnokamianovuhilnykh vidkladiv (R1-S33) Kobzivskoho HKR (Geological and geological assessment of Lower Permian-Upper coal deposits (P1-C33) of the Kobziv GCR), (2011). Kn. 3, tema 52.413/2006-2011, Kharkiv. [in Ukrainian]

«Heoloho-heolohichna otsinka Skvortsivskoho naftohazokondensatnoho rodovyshcha» (Geological and geologi-cal assessment of the Skvortsy oil and gas condensate field), (2008), Tom 1, tema № 52.203/2007-2008, Kharkiv. [in Ukrainian]

«Heoloho-ekonomichna otsinka zapasiv hazu i kondensatu vizeiskykh (V-21-26) ta turneiskykh (T-1) vidkladiv Be-rezivskoho HKR Kharkivskoi oblasti» (stanom na 01.01.2012 r.), (Geological and economic assessment of gas and condensate reserves of Viseu (B-21-26) and Tournai (T-1) deposits of Berezivka GKR of Kharkiv region), (2012). (dohovir № 31/12 vid 02.07.2012), N. Ovcharenko ta in. TOV «Heosfera», Poltava. [in Ukrainian]

Published
2022-06-01
Cited
How to Cite
Poverenniy, S., Lurye, A., Chuienko, O., & Piddubna, O. (2022). Special considerations of determining the gas saturation factor of reservoir rocks of Dnieper-Donets depression gas fields on the basis of petrophysical studies. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Geology. Geography. Ecology", (56), 76-87. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-56-05