Кореляція концептів HUMAN BEING vs. ANIMAL в ідіостилі Дж. Барнса

  • Оксана Ярославівна Дойчик Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: авторський художній концепт, ідіостиль автора художнього твору, концептуальна ознака

Анотація

У статті досліджуються особливості вербалізації художнього концепту HUMAN BEING в ідіостилі сучасного британського письменника-постмодерніста Дж. Барнса. Для художньої концептосфери автора властиве порівняння рис характеру та соціальних якостей людини та тварини, тому дослідження концепту HUMAN BEING проводиться у його зіставленні з концептом ANIMAL. У процесі аналізу виокремлено індивідуально-авторські ознаки концептів HUMAN BEING та ANIMAL, які дозволяють схарактеризувати людину як природну істоту у зіставленні з представниками тваринного світу. Виявлено такі опозиції концептуальних ознак: ‘примітивність, низький рівень інтелекту’ – ‘високий рівень розвитку’, ‘боягузливість’ – ‘сміливість’, ‘зневажливе ставлення до інших істот’ – ‘взаємоповага між видами тварин’, ‘ненадійність’ – ‘чесність’, ‘надмірна емоційність, дратівливість’ – ‘незворушність’, ‘незграбність’ – ‘грація’, ‘неохайність’ – ‘доглянутий зовнішній вигляд, чистота’. Зіставлення концептуальних ознак обох концептів дозволило також виявити їх авторську іронічну оцінку. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Аскольдов С.А. Концепт и слово / С.А. Асколь-дов // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста : антология / [под ред. В.П. Нерознака]. – М. : Academia, 1997. – C. 267–279.

Беспалова О.Е. Концептосфера поэзии Н.С. Гумилева
в ее лексическом представлении : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / О.Е. Беспалова. – СПб. : Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена, 2002. – 24 с.

Бєлєхова Л.І. Образний простір американської поезії: лінгвокогнітивний аспект : дис. … доктора філол. наук : 10.02.04 / Бєлєхова Лариса Іванівна. – Київ : Київ. нац. лінгв. ун-т, 2002. – 461 с.

Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей / В.В. Виноградов. – М. : Гос. изд-во худ. лит-ры, 1961. – 613 с.

Егорова М.С. Влияние генотипа
на соотношение показателей интеллекта и когнитивного стиля / М.С. Егорова, Н.М. Зырянова // Генетика. – 1997. – С. 110–115.

Карасик В.И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – Москва : Гнозис, 2004. – 390 с.

Либин А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американських традиций : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / А.В. Либин. – [3-е изд., испр]. – М. : Смысл; Издат. центр «Академія», 2004. – 527 с.

Ніконова В.Г. Поетико-когнітивний аналіз драматичного тексту: художній концепт / В.Г. Ніконова // Вісник Дніпропетров.
ун-ту. Серія «Мовознавство». – Т. 16, № 11. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2008а. – С. 215–220.

Палій А.А. Диференціальна психологія : [курс лекцій] / А.А. Палій. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2007. – 776 с.

Палей А.И. Эмоциональность и когнитивный стиль : соотношения и психофизиологические характеристики / А.И. Палей // Психологические проблемы индивидуальности. – М.; Л., 1983. – Вып. 1. –
С. 90–105.

Попова З.Д. Язык и национальная картина мира / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – Воронеж : Истоки, 2002. – 60 с.

Тарасова И.А. Категории когнитивной лингвистики в исследовании идиостиля [Электронный ресурс] / И.А. Тарасова // Вестник СамГУ. – 2004. – № 1 (31). – Режим доступа : http://www.russian.slavica.org.

Barnes J. A History of the World in 10 Chapters / J. Barnes. – New York : Vintage Books, 1989. – 308 p.

Conversations with Julian Barnes / [ed. by V. Guignery & R. Roberts]. – University Press of Mississippi. – 2009. – 198 p.

Dalton A. Julian Barnes and the Postmodern Problem of Truth [Електронний ресурс] / A. Dalton. – Wellesley College. – 2008. – Режим доступу : http://julianbarnes.com/resources/theses.html.

Gardner R.W. Cognitive Control of Differentiation in Perception Persons and Objects / R.W. Gardner, L.J. Loherenz, R.A. Shoen // Perceptual and Motor Skills. – 1968. – V. 26. – P. 311–330.

Julian Barnes (Contemporary Critical Perspectives) / [ed. by S. Groes & P. Childs]. – London : Continuum, 2011. – 192 p.

Moseley M. Understanding Julian Barnes / M. Moseley. – Columbia : University of South Carolina Press, 1997. – 198 p.

Oates J.C. But Noah Was Not a Nice Man / J.C. Oates // New York Times Book Review. – № 1. – Oct. 1989. – P. 12–13.

Pateman M. Julian Barnes : Writers and their Work / M. Pateman // Northcote House, 2002. – 106 p.

Semino E. A Cognitive Stylistic Approach to Mind Style in Narrative Fiction / E. Semino // Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis / [ed. by E. Semino and J. Culpeper]. – Amsterdam; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company. – 2002. – P. 95–122.

Stout M. Chameleon Novelist / M. Stout // New York Times Magazine. – № 22. – November 1992. – P. 29, 68–72, 80.

Summerscale K. Julian Barnes: Life as He Knows It [Електрон-
ний ресурс] / K. Summerscale // Telegraph/ – 2008. – № 1. – Режим доступу: http://julianbarnes.com.
Як цитувати
Дойчик, О. Я. (1). Кореляція концептів HUMAN BEING vs. ANIMAL в ідіостилі Дж. Барнса. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (84), 84-90. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/8142

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)