КОГНІТИВНИЙ ВИМІР ІРОНІЇ В ІДІОСТИЛІ ДЖ. БАРНСА

  • Оксана Ярославівна Дойчик Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: ідіостиль, іронія, теорія концептуальної інтеграції

Анотація

У статті досліджуються когнітивні механізми реалізації іронії в ідіостилі сучасного британського письменника Джуліана Барнса. Для вивчення лінгвокогнітивних параметрів функціонування лексичних мовних засобів втілення іронії в тексті застосовано теорію концептуальної інтеграції, яка розглядає іронію як концептуальну проекцію двох різних ментальних просторів, контраст між якими у контексті породжує іронічну оцінку.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Ермакова О Л. Ирония и словообразование І О.П. Ермакова // Slavische Wortbildung: Semantik und Kombinatorik І [S. Mengel (Hg.)]. - Mйnster. London. - Hamburg, 2002. - С. 403-412.

Иткина Н.Л. Об иронии ( опьп интерпретации текста) І Н.Л. Иткина // Семантические особенности и функции слов и словосочетаний в английском языке : сб. науч. тр. - М., 1986. - С. 142-149.

Лесик І.В. Інтерпретація іронії реципієнтом: когнітивний і комунікативний аспекти (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Германські мови" І І.В. Лесик. - Одеса : Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2009. - 208 с.

Походня С.И. Языковые виды и средства реализации иронии : [монография] І С.И. Походня ; [отв. ред. Ю.А. Жлуктенко]. - К. : Наукова думка, 1989. - 128 с.

Bames J. А History of the World in 10 S Chapters І J. Bames. - New York: Vintage Books, 1989. - 308 р. (Н).

Bames J. Love, etc І J. Bames. - New York: Vintage Books, 2002. - 227 р. (L).

Bames J. Metroland І J. Bames. - London: Picador, 1980. - 214 р. (М)

Fauconnier G. Conceptual Integration Networks І G. Fauconnier, М. Tumer // Cognitive Science. - 1998. - 2212. - Р. 133-187.

Hutcheon L. Irony's Edge: The Theory and Politics of Irony І L. Hutcheon. - London : Routledge, 2005. - 242 р.

Кnох N.D. Irony І N.D. Кnох // Dictionary of the History of Ideas: Studies of Selected Pivotal Ideas І [ed. Ьу Philip Р. Wiener]. - New York: Charles Scribner's Sons, 1973. - Vol. 11. - Р. 626-634.

Muecke D.C. Irony and the Ironic І D.C. Muecke. - NY: Methuen & Со, 1982. - 110 р.

Ruiz J.Н. Understanding Tropes : At the Crossroads Between Pragmatics and Cognition І J.Н. Ruiz. - Frankfurt ат Main: Peter Lang GmbH, 2009. - 299 р.

Опубліковано
2015-07-17
Як цитувати
Дойчик, О. Я. (2015). КОГНІТИВНИЙ ВИМІР ІРОНІЇ В ІДІОСТИЛІ ДЖ. БАРНСА. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 1155(80), 34-39. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/3664

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)