Аналіз особливостей конструктивістського підручника з англійської мови для навчання майбутніх менеджерів туризму

  • Олег Борисович Тарнопольський Університету імені Альфреда Нобеля http://orcid.org/0000-0001-8507-0216
Ключові слова: експерієнційна навчальна діяльність, конструктивістський підручник з англійської мови, принципи навчання

Анотація

Проаналізовані структурні особливості створюваного підручника з англійської мови для студентів вишів, які спеціалізуються у сфері туризму. Підручник будується на засадах конструктивістського підходу до англомовної підготовки. Розглядаються складові частини та принципи побудови кожного з тематичних розділів підручника. Обговорюються основні види експерієнційної навчальної діяльності, що використовуються у мовному курсі на основі підручника.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Выготский Л.С. Развитие высших психических функций / Л.С. Выготский. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1960. – 500 с.

Ділові проекти (Business Projects) : підручник з ділової англійської мови для студентів вищих закладів освіти та факультетів економічного профілю. Книга для студента та Робочий зошит / [О.Б. Тарнопольський, С.П. Кожушко, Р.О. Безугла та ін.]. – Киів : ІНКОС, 2002. – 280 с.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. українського видання С.Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Психологічні справи (Psychological Matters) : підручник з англійської мови для студентів напряму підготовки «Психологія». Книга для студента та Робочий зошит / [Тарнопольський О.Б., Кожушко С.П., Дегтярьова Ю.В., Беспалова Н.В.]. – К. : Фірма «ІНКОС», 2011. – 302 c.

Пиаже Ж. Психология интеллекта / Ж. Пиаже // Избранные психологические труды. – М. : Просвещение, 1969. – С. 55–231.

Речі першої професійної необхідності (Professional Basics) : підручник з англійської мови для студентів І курсу технічних та економічних спеціальностей. Книга для студента та Робочий зошит. Видання друге, перероблене та доповнене / За заг. та наук. ред. О.Б. Тарнопольського та З.М. Корнєвої. – Вінниця : Нова Книга, 2016. – 302 с.

Тарнопольский О.Б. Методика обучения английскому языку для делового общения / О.Б. Тарнопольский, С.П. Кожушко. – К. : Ленвит, 2004. – 192 с.

Тарнопольский О.Б. Интеграция обучения языку и специальности в неязыковом вузе / О.Б. Тарнопольский, З.М. Корнева. – Saarbrücken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 314 с.

Ioannou-Georgiou S. Constructing meaning with virtual reality / S. Ioannou-Georgiou // TESOL Journal. – 2002. – Vol. 11, No.3. – P. 21–26.

Jonassen D.H. Supporting communities of learners with technology: A vision for integrating technology with learning in schools [Електронний ресурс] / – 1995. – Режим доступу : DePaul University, Instructional Technology Development Department Web site: http://www.itd.depaul.edu/website/pages/TrainingEvents/CourseMaterials/ jonassen.asp.

Tarnopolsky O. Acquiring Business English in a quasi-natural business environment: A method of teaching Business English to students of Business and Economics / O. Tarnopolsky, S. Kozhushko // Working Papers in Educational Linguistics. – Philadelphia : University of Pennsylvania, 2003. – 18, No.2. – P. 55–88.

Tarnopolsky O. Constructivist blended learning approach to teaching English for Specific Purposes / O. Tarnopolsky. – London : Versita, 2012. – 254 p.

Опубліковано
2017-10-29
Як цитувати
Тарнопольський, О. Б. (2017). Аналіз особливостей конструктивістського підручника з англійської мови для навчання майбутніх менеджерів туризму. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (85), 158-163. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2017-85-23