Синтаксичні та семантичні характеристики прагматичних ідіом (на матеріалі англійської мови)

  • Тетяна Олексіївна Мизин Київський міжнародний університет
Ключові слова: прагматична ідіома, семантична особливість, синтаксична характеристика, функція, функціональна група

Анотація

У статті розглядаються структурні та семантичні особливості прагматичних ідіом англійської мови. Дається визначення цих лексичних одиниць. Підкреслюється, що вони входять до сфери фразеології. Визначальними ознаками прагматичних ідіом є семантична неподільність, комунікативний характер, утворення за зразками речень, емоційно-експресивне забарвлення. Вони безпосередньо пов’язані з прагматичною інформацією і характеризуються ідіоматичністю. Їм властивий повторювальний характер. Обґрунтовується необхідність вважати їх сигнальними знаками мови. Наголошується на обов’язковому врахуванні контексту для правильного тлумачення прагматичних ідіом. Виокремлено однослівні, двослівні та багатослівні прагматичні ідіоми. Здійсненого опис із їхнім поділом на лексико-семантичні групи. Підкреслюється, що основні функції досліджуваних одиниць – комунікативна, експресивна, фатична, волюнтативна. Домінуючою є експресивна функція. Доведено, що сфера вживання прагматичних ідіом не обмежується усним розмовним мовленням. Проаналізовані ідіоми мають яскраво виражену позитивну або негативну конотацію. Виявлено, що в англійській мові превалює негативна конотація прагматичних ідіом. За домінуючими функціональними ознаками виділено групи ідіом продуктивного й непродуктивного комунікативних стилів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Англо-українсько-російський словник усталених виразів / [Медведєва Л.М., Медведєва Н.Ю.]. – К. : Українська енциклопедія, 1992. – 493 с.

Винарева Л. Английские идиомы : учеб. пособие / Л. Винарева, В. Янсон. – К. : ООО «Логос», 2005. – 384 с.

Гордій О.М. Фразеологічні експресиви і комунікативи сучасної німецької мови в Інтернет текстах : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Гордій Оксана Мирославівна. – Івано-Франківськ, 2016. – 270 с.

Зербіно А. Засоби вираження згоди та незгоди в сучасній англійській мові [Електронний ресурс] / А. Зербіно. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vlnu/In_mov/2009_16/articles/Zerbino.pdf)

Кузь Г.Т. Вигукові фразеологізми в українській мові : етнолінгвістичні та функціональні аспекти : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Кузь Галина Тарасівна. – Чернівці, 2001. – 187 с.

Кунин А.В. Английская фразеология: теоретический курс / А.В. Кунин. – М. : Высш. школа, 1970. – 344 с.

Кунин А.В. Фразеология современного английского языка : опыт систематизированного описания / А.В. Кунин. – М. : Международные отношения, 1972. – 287 с.

Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. В.Н. Ярцева]. – М. : Советская энциклопедия, 1990. – 682 с.

Малярчук О.В. Прагматичні особливості англійських вигуків як засобів вербалізації емоцій / О.В. Малярчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія : [зб. наук. пр.] – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – № 9. – С. 96–100.

Мосейчук О.М. Системні та функціональні особливості англомовних однослівних ідіом (на матеріалі сучасного публіцистичного дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / О.М. Мосейчук. – Харків, 2009. – 20 с.

Свиридова Т.М. Согласие – несогласие как фрагмент языковой картины мира // Предложение. Текст. Речевое функционирование языковых единиц : межвуз. сб. науч. тр. – Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2002. – 214 с.

Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка / Н.М. Шанский. – М. : Едиториал УРСС, 2012. – 272 с.

Burger H. Idiomatik des Deutschen / H. Burger. – Tübingen : Niemezer, 1973. – 117 S.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary / [Turnbull J.]. – Oxford : Oxford University Press, 2010. – 1952 p.

Random House Webster’s College Dictionary / [Costello Robert B.]. – New York : Random House, 1996. – 1568 p.

Shevchenko I.S. Transformations of expressives through history in cognitive-communicative perspective / I. Shevchenko // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Сер. «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – 2015. – № 1155. – С. 64–69.
Опубліковано
2017-10-29
Як цитувати
Мизин, Т. О. (2017). Синтаксичні та семантичні характеристики прагматичних ідіом (на матеріалі англійської мови). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (85), 132-138. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2017-85-19