ВЛАСНІ ІМЕНА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

  • Тетяна Олексіївна Мизин Київський міжнародний університет
Ключові слова: власне ім’я, екстралінгвістичний фактор, етимологічні характеристики, семантичні особливості

Анотація

У статті розглядається процес формування фонду власних імен англійської мови. Аналізуються екстра-лінгвістичні фактори, які вплинули на розвиток системи найменування. Виділено етимологічні характеристики власних імен. Досліджено структуру власного імені на різних етапах розвитку англійської мови. Підкреслюється ідея максимальної значимості власних імен, які розглядаються як білатеральний мовний знак. Виділено їхні семантичні особливості. Доведено, що власні імена є найбільш стійким фактором культури народу.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Англійські імена [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.uk.wikipedia.org категорія Англійські імена.

Бока О .В. Власні імена як компресовані тексти -носії когнітивної інформації (на матеріалі казки Дж Роулінг "Гаррі Потер і орден Фенікса І О.В. Бока// Вісник СумДУ Серія "Філологія". - 2008. - No 1. - С. 15-19.

Бойкова ТА Модные личные имена как обьект язь1ковой рефлексии І ТА Бойкова// Коммуникативнь1е аспекть1 современной лингвистики и лингводидактики. - Волгоград : Волгоград. гос. ун-т, 2013. - С. 306-310. 4. Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу І І.О. Голубовська. - К. : Логос, 2004. - 284 с.

Значення дитячих імен [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.3нaчeння дитячих імен.сот Англійські імена

Ермолович Д.И. Имена собственные на стыке языков и культур І Д.И. Ермолович. - М.: Р. Валент, 2001. - 200 с.

Комова ТА Введение в сопоставительную лингвокультурологию : Великобритания - Россия : курс лекций І Т.А. Комова. - М. : КРАСАНД, 2010. - 128 с.

Олійник ТС. Семантичні та функціональні характеристики символічних власних назв в сучасній англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ ол. наук: спец. 1О.02. 04 «Германські мови» І Т.С. Олійник. - К., 2001. - 21 с.

Самые популярные имена в Англии [Злектронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.fio.com.ua Фамильный сайт» Архив блога Самые популярные имена в Англии.

Словарь английских личнь1х имен [авт. Рь1бакин АИ.]. - М. : Русский язь1к, 1989. - 224 с.

Фортунатов Ф.Ф. Сравнительное языковедение. Общий курс І Ф.Ф. Фортунатов. - М. : УРСС Здиториал, 2004. - 184 с.

Online Etymology Dictionary [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.etymonline./com/index.php?term

Опубліковано
2015-07-17
Як цитувати
Мизин, Т. (2015). ВЛАСНІ ІМЕНА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 1155(80), 76-80. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/3671