Метафора у поетичному дискурсі Р.М. Рільке: когнітивно-прагматичний підхід

  • Вікторія Олександрівна Остапченко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Ключові слова: дискурс, імплікат, метафорична модель, персоніфікація, пропозиція, Р.М. Рільке, текстовий концепт

Анотація

У статті встановлюються на основі критерію мовного вираження у поетичному дискурсі Р.М. Рільке метафоричні моделі – елементарні пропозиції, які співвідносять у свідомості інтерпретатора поетичного тексту два концепти за певною ознакою, котрі мають експліцитний та імпліцитний спосіб вираження. Ці моделі корелюють з провідними текстовими концептами дискурсу Р.М. Рільке, як експлікатами, так і імплікатами. Серед встановлених моделей переважають такі пропозиції, у яких концепт-ціль й конектор виражено експліцитно, а концепт-джерело – імпліцитно. Найчастотнішим стилістичним типом метафори в дискурсі Р.М. Рільке є персоніфікація.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Безуглая Л.Р. Когнитивно-прагматические модели концептуальной метафоры в поэтическом дискурсе / Л.Р. Безуглая // Функциональная лингвистика. – № 3. – 2012. – С. 50–52.

2. Безуглая Л.Р. Прагмапоэтика в когнитивном измерении / Л.Р. Безуглая / Вісник Київ. нац. лінгв. ун-ту. Серія «Філологія». – 2013. – Т. 16, № 2. – С. 20–27.

3. Карасик В.И. Языковые ключи / В.И. Карасик. – М. : Гнозис, 2009. – 406 с.

4. Карельский А.В. О лирике Рильке / А.В. Карельский // Рильке Р. Лирика : сборник. – М. : Прогресс, 1981. – С. 5–38.

5. Монгилева Н.В. Семантическое пространство поэтического дискурса : дисс. … канд. филол. наук : спец. 10.02.19 / Н.В. Монгилева. – Челябинск, 2004. – 168 c.

6. Проценко О.О. Імплікативний простір американської поезії ХХ століття: лінгвокогнітивний аспект : дис. … канд.. філол.. наук : спец. 10.02.04 / О.О. Проценко. – Херсон, 2010. – 216 с.

7. Руднев Ю.В. Концепция дискурса как элемента литературоведческого метаязыка (2001) Электронный ресурс / Ю.В. Руднев. – Режим доступа : http://zheltv-dom.narod.ru/literature/txt/discours jr.htm.

8. Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика / Р. О. Якобсон // Структурализм: «за» и «против». – М. : Прогресс, 1975. – С. 193–230.

9. Якобсон Р.О структуре русского глагола / Роман Якобсон // Избранные работы ; пер. с англ., нем., франц. – М. : Прогресс, 1985. – С. 210–221.

10. Grice H.P. Logic and Conversation / H.P. Grice // ders. Studies in the Way of Words. – Cambridge (Mass.), L. : Harvard Univ. Press, 1991. – P. 22–40.

11. Lakoff G. Metaphors We Live By / G. Lakoff, M. Johnson. – Chicago : The Univ. of Chicago Press, 1980. – XIII, 242 p.

12. Lakoff G. More than Cool Reason. A Field Guide to Poetic Metaphor / G. Lakoff, M. Turner. – Chicago, L. : Univ. of Chicago Press, 1989. – 230 p.

13. Merilai А. Pragmapoetics as literary philosophy / Arne Merilai // Interlitteraria. – 2007. – No. 12. – P. 379–392.

14. Searle J.R. Metapher / J.R. Searle ; ins Dt. üb. von A. Kemmerling // ders. Ausdruck und Bedeutung. Untersuchungen zur Sprechakttheorie. – Fr./M. : Suhrkamp, 1982. – S. 98–138.

REFERENCES

Bezuglaja, L.R. (2012). Kognitivno-pragmaticheskie modeli konceptual'noj metafory v pojeticheskom diskurse [Cognitive-pragmatic models of conceptual metaphor in the poetic discourse]. Funkcional'naja lingvistika – Functional linguistics, 3, 50–52. (in Russian)

Bezuglaja, L.R. (2013). Pragmapojetika v kognitivnom izmerenii [Pragmapoetics in cognitive dimension]. Visnyk Kyiv nats. linhv. un-tu – Messenger of Kiev National Linguistic University, 16 (2), 20–27. (in Russian)

Grice, H.P. (1991). Logic and Conversation. Studies in the Way of Words. Cambridge (Mass.). L.: Harvard Univ. Press, 22–40.

Jakobson, R.O. (1975). Lingvistika i pojetika [Linguistics and Poetics]. Strukturalizm: “za” i “protiv” [Structuralism. Pro and contra]. M.: Progress, 193–230. (in Russian)

Jakobson, R.O. (1985). O strukture russkogo glagola [About the structure of Russian verb]. Izbrannye raboty; per. s angl., nem., franc. [Selected works. Translation from Engl., Germ., Fr. ]. M.: Progress, 210–221. (in Russian)

Karasik, V.I. (2009). Jazykovye kljuchi [Language keys]. M.: Gnozis. (in Russian)

Karel'skij, A.V. (1981). O lirike Ril'ke [About Rilke’s lyrics]. Ril'ke R. Lirika [Pilke R. Lyrics]. M.: Progress, 5–38. (in Russian)

Lakoff, G., and Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: The Univ. of Chicago Press.

Lakoff, G., and Turner, M. (1989). More than Cool Reason. A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago, L.: Univ. of Chicago Press.

Merilai, А. (2007). Pragmapoetics as literary philosophy. Interlitteraria, 12, 379–392.

Mongileva, N.V. (2004). Semanticheskoe prostranstvo pojeticheskogo diskursa: diss. … kand. filol. nauk: spec. 10.02.19 [Semantic space of poetic discourse. Dr. philol. sci. diss.] Cheljabinsk. 168 p. (in Russian)

Protsenko, O.O. (2010). Implikatyvnyy prostir amerykans'koyi poeziyi KhKh stolittya: linhvokohnityvnyy aspekt: dys. … kand.. filol.. nauk: spets. 10.02.04 [Implicative space of American poetry of the twentieth century. Dr. philol. sci. diss.] Kherson. 216 p. (in Ukrainian)

Rudnev, J.V. (2001). Koncepcija diskursa kak jelementa literaturovedcheskogo metajazyka [Conception of discourse as an element of literary metalanguage]. Available at: http://zheltv-dom.narod.ru/literature/txt/discours jr.htm. (in Russian)

Searle, J.R. (1982). Metapher. ins Dt. üb. von A. Kemmerling [into Germ translated by A. Kemmerling]. Ausdruck und Bedeutung. Untersuchungen zur Sprechakttheorie. Fr./M.: Suhrkamp, 98–138.
Опубліковано
2016-03-07
Як цитувати
Остапченко, В. (2016). Метафора у поетичному дискурсі Р.М. Рільке: когнітивно-прагматичний підхід. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (81), 251-255. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/5368