Синтаксичні індикатори імплікатів у поетичному дискурсі Р.М. Рільке

  • Вікторія Олександрівна Остапченко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Ключові слова: дискурс, імплікат, Р.М. Рільке, сильна позиція тексту, синтаксичний індикатор, художній концепт

Анотація

У статті встановлюються синтаксичні індикатори імплікатів у поетичному дискурсі Р.М. Рільке. Імплікатом є художній концепт, який, будучи імпліцитно вербалізованим у художньому тексті, актуалізується на основі мовних індикаторів та дискурсивного контексту. Синтаксичними індикаторами у поетичному дискурсі Р.М. Рільке є переноси, повтори, синтаксичний паралелізм, антитеза, хіазм, інверсія, приєднання, парантеза, звертання, еліпсис, риторичні питання. Вони створюють сильні позиції тексту та демонструють тісний зв’язок із іншими типами мовних індикаторів, насамперед, фонологічними і лексичними. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Безуглая Л.Р. К проблеме классификации эллипсиса (на метериале немецкого языка) // Нова філологія. – 2005. – № 2 (22). – С. 10–16.

Безуглая Л.Р. Прагмапоэтика в когнитивном измерении / Л.Р. Безуглая / Вісник Київ. нац. лінгв. ун-ту. Серія «Філологія». – 2013. – Т. 16, № 2. – С. 20–27.

Безуглая Л.Р. Текстовый концепт LEERE в поэтическом дискурсе Р.М. Рильке / Л.Р. Безуглая, В.А. Остапченко // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2014. – № 1124. – С. 16–20.

Бєлєхова Л. І. Образний простір американської поезії: лінгвокогнітивний аспект : дис. … доктора філол. наук : 10.02.04 “Германські мови” / Л. І. Бєлєхова ; КНЛУ. – Київ, 2002. – 461 с.

Брик О.М. Ритм и синтаксис (материалы к изучению стихотворной речи) / О.М. Брик // Новый ЛЕФ. – М. : Госиздат, 1927. – № 4. – С. 29.

Карасик В.И. Этноспецифические концепты / В.И. Карасик // Введение в когнитивную лингвистику. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2005. – С. 61–105.

Карельский А.В. О лирике Рильке / А.В. Карельский // Рильке Р. Лирика : сборник. – М. : Прогресс, 1981. – С. 5–38.

Маслова В.А. Когнитивная лингвистика / В.А. Маслова. – Минск : ТетраСистемс, 2004. – 256 с.

Молчанова Г.Г. Семантика художественного текста / Г.Г. Молчанова. – Ташкент : ФАН Уз. ССР, 1988. – 160 с.

Монгилева Н.В. Семантическое пространство поэтического дискурса : дисс. … канд. филол. наук : спец. 10.02.19 / Н.В. Монгилева. – Челябинск, 2004. – 168 c.

Приходько А.М. Концептосистеми: стабільність і плинність / А.М. Приходько, О.В. Романенко // Нова філологія. – Запоріжжя : ЗНУ, 2006. – Вип. 24. – С. 82–95.

Проценко О.О. Імплікативний простір американської поезії ХХ століття: лінгвокогнітивний аспект : дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 / О.О. Проценко. – Херсон, 2010. – 216 с.

Эйхенбаум Б.М. О поэзии / Б.М. Эйхенбаум. – Л. : Сов. писатель, 1969. – 551 с.

Bezugla L. Rhetorische Aussagen und Aufforderungen im deutschsprachigen dialogischen Diskurs / Lilia Bezugla // Text und Diskurs. – 2015. – No 8. – S. 197-211.

Engel M. (Hg.) Rilke-Handbuch: Leben – Werk – Wirkung / Manfred Engel. – Stuttgart : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2004. – 570 S.

Hamburger K. Rilke in neuer Sicht / Käte Hamburger. – Stuttgart [et al.] : Kohlhammer, 1971. – 224 S.

Semino E.A Cognitive Stylistic Approach to Mind Style in Narrative Fiction / Elena Semino // Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis. – Amsterdam; Philadelphia : Benjamins. – 2002. – P. 95–122.
Опубліковано
2017-10-29
Як цитувати
Остапченко, В. О. (2017). Синтаксичні індикатори імплікатів у поетичному дискурсі Р.М. Рільке. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (85), 122-127. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2017-85-17