Методолого-енергетичний підхід до вивчення мовленнєвих універсалій

  • Алла Андріївна Калита Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-7912-912X
  • Олександр Клименюк Міжнародний університет фінансів http://orcid.org/0000-0002-5957-5488
Ключові слова: види і типи комунікації, когнітивно-мовленнєво-мисленнєві процеси, прагматичні, ситуативні й емоційні комплекси факторів, мовленнєві універсалії, енергетична взаємодія, що саморозвивається

Анотація

На основі висунутих авторами аксіоматичних припущень у статті обґрунтовано системну енергетичну модель взаємодії провідних комплексів комунікативних чинників, які виступають у якості причин породження в психіці індивіда мовленнєвих універсалій. За допомогою моделі методами дедуктивної логіки доведено правомірність диференціації всіх наявних видів мовленнєвої комунікації на три їхніх великих типи (ситуативна, прагматична й емоційна); описано механізм енергетичного насичення процесів породження мовлення та мисленнєвої діяльності, які синергетично саморозвиваються у психіці мовця; з методологічних позицій розглянуто закономірності локалізації психофізіологічної енергії мовця та термінологічно марковано шість реально існуючих підтипів його комунікативної поведінки. Результати проведеного таким чином концептуального моделювання здатні виконувати роль методологічної основи вичерпної класифікації трьох комплексів провідних чинників, що є, по суті, автономними системами, структура яких охоплює зв’язки між елементами багаторівневої множини конкретних факторів або причин, що впливають на когнітивні процеси саморозвитку породження мовлення та мисленнєвої діяльності мовця.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Антипова А.М. Направления исследований по интонации в современной лингвистике // Вопросы языкознания. 1986. №1. С. 122–132.

Болинджер Д. Интонация как универсалия // Принципы типологического анализа языков различного строя : Сб. ст. / Отв. ред. Б.А.Успенский. М. : Наука, 1972. С. 214–230.

Калита А.А. Фонетичні засоби актуалізації смислу англійського емоційного висловлювання : [монографія]. К. : Видавничий центр КДЛУ, 2001. 351 с.

Калита А. А., Клименюк А. В. Функционально-энергетический подход: механизм актуализации эмоционально-прагматического потенциала высказывания // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Романо-германська філологія. Харків: Константа, 2004. № 635. С. 70–74.

Калита А. А. Актуалізація емоційно-прагматичного потенціалу висловлення : [монографія]. Тернопіль : Підручники і посібники, 2007.

Калита А. А., Тараненко Л. І. Метод комплексної енергетичної оцінки процесу просодичного оформлення мовлення // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : [у 4 ч.]. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. Вип. 81 (1). С. 359–365.

Калита А. А. Энергетическая теория речи: ее сущность, современное состояние и перспективы исследования / Когниция, коммуникация, дискурс : [журн.]. Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2013. № 7. С. 33–53.

Калита А. А. Психоэнергетика пауз звучащей речи // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. Вип. 127. С. 24–34.

Калита А. А. Энергетика речи: [монография]. К. : Кафедра, 2016. 286 с.

Клименюк А.В. Методологический аспект проблемы дифференциации эмоций и чувств // «Динаміка наукових досліджень 2004» : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Том 10 : Філософія. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. С. 36–38.

Клименюк А.В. Когнитивистика: проблемы, представления и реальность // Наукові записки. Вип. 153. Серія : Філологічні науки. Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. С. 438–460.

Нушикян Э.А. Типология интонации эмоциональной речи : [монография].К., Одесса : Вища школа, 1986.159 с.

Румянцев М.К. Эмоциональные интонации в языках разной типологии // Материалы IV Международной конференции по языкам Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Западной Африки. М., 1997. С. 29–33.

Светозарова Н.Д. Интонационная система русского язика : [монография]. Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1982. 175 с.

Трубецкой Н.С. Основы фонологии; [пер. с нем. A. A. Холодовича ; под ред. С. Д. Кацнельсона]. М. : Аспект Пресс., 2000. 352 с.

Философский энциклопедический словарь / [гл. ред. : Л. Ф. Ильичев и др.]. М. : Советская энциклопедия, 1983. 840 с.

Хоккет Ч.Ф. Проблема языковых универсалий // Новое в лингвистике. Вып. V: Языковые универсалии. М. : Прогресс, 1970. С. 45–76.

Хромов С.С. Интонация как универсалия // Вести Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. 2013. №1 (17). С. 84–91.

Черемисина Н.В. Русская интонация: поэзия, проза, разговорная речь. [2-е изд., испр. и доп.]. М. : Рус. яз., 1989. 240 с.

Юрова И.В. Интонационные универсалии и восприятие эмоциональных и неэмоциональных интонаций (экспериментально-фонетическое исследование на материале французского языка): дисс. … канд. филол. наук: 10.02.19. Ленинград, 1984. 352 с.

Юрова И.В. Восприятие нейтральных и эмоционально-модальных интонаций в родном и неродном языке // Экспериментально-фонетический анализ речи : Проблемы и методы. Вып. 3. СПб., 1997.

Bronowski J. Human and animal languages // To honor of Roman Jacobson. The Hague : Mouton, 1967. Vol. 1. P. 374–394.

Gussenhoven C. Intonation and Biology // Liber Amicorum Bernard Bichakjian [Ed. by Haike Jacobs and W. Leo Wetzels]. Maastricht : Shaker, 2002. P. 59–82.

Kalyta A.A. Synergy of the flow of thinking / A.A. Kalyta, O.V. Klymenyuk // Когниция, коммуникация, дискурс : [журн.]. Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2017. № 15. С. 18–38.

Kalyta A.A. Energetic Paradigm of Studying Phonetic Universals // 25th International Scientific conference of Jonas Jablonskis “Variation across languages and their varieties” (Vilnus, 27-28 September, 2018). Vilnus : University of Vilnus. 2018. P. 48–49.

Lieberman P. Intonation, Perception and Language. Cambridge, MA : MIT Press, 1967. 210 p.

Ohala J.J. Cross-language Use of Pitch : An Ethological View // Phonetica. 1983. Vol. 40, No.1. P. 1–18.

Ohala J.J. An Ethological Perspective on Common Cross-language Utilization of F0 of Voice // Phonetica. 1984. Vol.41, No.1. P. 1–16.

Ohala J.J. The frequency code underlies the sound-symbolic use of voice pitch // Sound Symbolism / Ed. by Hinton et.al. Cambridge, N.Y. : Cambridge University Press, 1994. P. 325–347.

Опубліковано
2019-02-16
Як цитувати
Калита, А., & Клименюк, О. (2019). Методолого-енергетичний підхід до вивчення мовленнєвих універсалій. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (88), 8-18. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/12311