Реалізація інтертекстуального потенціалу прецедентного феномену“Humpty Dumpty” в англомовних текстах різних функціональних стилей

  • Олена Дмитрівна Нефьодова ХНУ імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: аспект прецедентності, інтертекст, інтертекстуальність, прецедентний феномен, текст-приймач

Анотація

У статті розглядаються процеси формування й інтертекстуальної актуалізації прецедентного феномену “Humpty Dumpty”, який є важливою складовою лінгвокультурної компетентності носія англійської мови. Прецедентний феномен “Humpty Dumpty” формується на підставі низки мультимодальних джерел. Його основним аспектом прецедентності є однойменний прецедентний образ, який і актуалізується при інтертекстуальних взаємодіях, які можна розглядати як окремий випадок процесів концептуальної інтеграції. Інтертекстуальні посилання на прецедентний феномен “Humpty Dumpty” реалізуються в текстах-приймачах різних функціональних стилів та тематики, що можна пояснити тим, що досліджуваний прецедентний феномен при міжтекстових взаємодіях відтворює одну з базових для західної цивілізації орієнтаційних метафор: “DOWN
is
SICKNESS, DEATH, DEPRAVITY”. При інтертекстуальній інтеграції прецедентного феномену “Humpty Dumpty” до текстів різних жанрів, його рудиментарні вербальні структури зазнають лексико-граматичних, стилістичних та прагматичних трансформацій. Лексико-граматичні трансформації частково визначаються відповідними структурами тексту-приймача, в якому реалізується інтертекстуальне посилання, і можуть бути представлені, зокрема, компресією (редукцією), замінами окремих лексичних одиниць, інверсією, змінами часу та стану вихідних лексико-граматичних структур. Такі трансформації безпосередньо залежать від прагматичних трансформацій прецедентного феномену, серед яких найчастотнішою є травестування, яке реалізується при інтеграції інтертекстуального посилання у маргінальний за статусом текст-приймач.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Как нарисовать портрет птицы: методология когнитивно-коммуникативного анализа языка : кол. монография / [Бондаренко Е.В., Мартынюк А.П., Фролова И.Е., Шевченко И.С.]; под ред. И.С. Шевченко – Х. : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2017. – 246 с.
Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология / В.В. Красных. – М. : Гнозис, 2002. – 282 с.

Мартинюк А.П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики / А.П. Мартинюк. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 196 с.

Москвин В.П. Интертекстуальность: Понятийный аппарат. Фигуры, жанры, стили / В.П. Москвин. – М. : Либроком, 2011. – 164 с.

Нахимова Е.А. Прецедентные онимы в современной российской массовой коммуникации / Е.А. Нахимова. – Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2011. – 276 с.

Оніщенко Н.А. Естетична функція ептонімів-вербалізаторів концепта LIEBE/КОХАННЯ в креолізованому жанрі скрапбукінгу / Н.А. Оніщенко // Одеський лінгвістичний вісник – 2015 – № 6 − т. 2. – С. 58-62.

Привалова И.В. Интеркультура и вербальный знак / И.В. Привалова. – М. : Гнозис, 2005. – 472 с.

Самохіна В.О. Діалектико-діалогічна сутність феномена інтертекстуальності як поліфонії текстів / В.О. Самохіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія : Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. − 2015. − Вип. 81. − С. 21-28.

Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности: интертекст в мире текстов / Н.А. Фатеева. – М. : КомКнига, 2007. – 280 с.

Чорновол-Ткаченко Р.С. Прецедентний текст як основа лінгвостилістичної реалізації категорії інтертекстуальності (на матеріалі казок Льюїса Керрола) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Р.С. Чорновол-Ткаченко. − Харків, 2007. – 20 с.

Шевченко И.С. Дискурс как когнитивно-коммуникативный феномен: единицы и категории / И.С. Шевченко // Лингвистические исследования : сб. ст. Ереван. гос. ун-та. – Ереван : Лимуш, 2015. – С. 146–158.

Allen G. Intertextuality / G. Allen. – NY : Routledge, 2011. – 244 p.

Crystal D. The Cambridge Encyclopaedia of the English Language / D. Crystal. – Cambridge : Cambridge University Press, 1995. – 486 p.

Fauconnier G. The Way We Think / G. Fauconnier, M. Turner. – NY : Basic Books, 2002. – 440 p.

Goffman E. Frame Analysis / E. Goffman. – Harvard : Harvard University Press, 1974. – 586 p.

Lacoff G. Metaphors We Live By / G. Lacoff, M. Johnson. – Chicago : The University of Chicago Press, 1980. – 256 p.

The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes / Ed. I. and P. Oupi. – Oxford and NY : OUP, 1997. – 560 p.
Опубліковано
2018-03-12
Як цитувати
Нефьодова, О. Д. (2018). Реалізація інтертекстуального потенціалу прецедентного феномену“Humpty Dumpty” в англомовних текстах різних функціональних стилей. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (86), 110-117. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2017-86-14