Дієслівні лексеми з фазовою семантикою завершеності дії в українській та німецькій мовах

  • Оксана Всеволодівна Смеречинська Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: акціональне значення, граничність дії, завершеність дії, фаза дії

Анотація

У статті на основі аналізу творів художньої літератури досліджені дієслівні лексеми, що виражають семантику завершеності дії, процесу чи стану в українській та німецькій мовах. Виявлені у двох мовах дієслівні лексеми виділено у дві групи: 1) дієслова, що вказують на те, що дія чи процес повністю завершені і не передбачають, що такі дія чи процес будуть знову розпочаті; 2) дієслова, що вказують на те, що в хід дії, процесу чи стану відбулось втручання, через що вони припинились. Отримані дані свідчать про те, що семантика дієслівних лексем є дуже важливою для вираження значення кінцевої, завершальної фази дії як в українській, так і в німецькій мовах.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Аверина А.В. Категориальные значения фазового поля и языковые средства его выражения : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» / А.В. Аверина. – Москва, 2004. – 18 с.

Булыгина Е.Г. Обстоятельства как детерминаторы выражения аспектных фаз действия: начало, середина, конец (на материале немецкого языка) : дисс. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Булыгина Елена Геннадьевна. – Северодвинск, 2006. – 155 с.

Великий тлумачний словник СУМ / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь : Перун, 2009. – 1736 с.

Вихованець І.Р. Теоретична морфологія української мови / І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська. – К. : Університетське вид-во «Пульсари», 2004. – 400 с.

Зализняк А.А. Лекции по русской аспектологии / А.А. Зализняк, А.Д. Шмелев. – München : Otto Sagner Verlag, 1997. – 151 c.

Калько М.І. Категорія аспектуальності в сучасній українській літературній мові : дис. … доктора філол. наук : 10.02.01 / Калько Микола Іванович. – Черкаси, 2009. – 485 с.

Bußmann H. Lexikon der Sprachwissenschaft / H. Bußmann. – Stuttgart : Kröner, 2002. – 783 S.

Deutsch-polnische kontrastive Grammatik in 2 Bde. / U. Engel, D. Rytel-Kuc, L. Circo u.a. – Bd. 1. – Heidelberg : Julius Groos Verlag, 1999. – 698 S.

DUDEN Die Grammatik / P. Eisenberg, J. Peters, P. Gallmann u.a. – 8., völlig neu bearb. und erw. Aufl. – Mannheim, Zürich : Dudenverlag, 2009. – 1343 S.

DUDEN Deutsches Universalwörterbuch. – 3., völlig neu bearb. und erw. Aufl. auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln. – Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, 2002. – 1816 S.

Helbig H. Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den Ausländerunterricht / H. Helbig, J. Buscha. – Berlin, München, Wien, Zürich, New York : Langenscheidt, 1999. – 654 S.

Hentschel E. Handbuch der deutschen Grammatik / E. Hentschel, H. Weydt. – Berlin: de Gruyter Verlag, 1994. – 452 S.
Опубліковано
2017-10-29
Як цитувати
Смеречинська, О. В. (2017). Дієслівні лексеми з фазовою семантикою завершеності дії в українській та німецькій мовах. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (85), 152-157. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2017-85-22