Особливості відтворення іноземного акценту в англо-українському перекладі

  • Анна Олександрівна Статівка ХНУ імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: графон, іноземний акцент, прийом перекладу стилістичний засіб, стратегія, фонографічна стилізація

Анотація

У статті увагу зосереджено на особливостях відтворення фонографічних стилізацій лексичного рівня, що імітують іноземний акцент, в англо-українському перекладі художньої літератури на матеріалі романів М. Левицької “A Short History of Tractors in Ukrainian”, Ф. Купера “Pioneers” та Р. Дала “The Witches”. Теоретичні узагальнення зроблено на основі зіставлення позиції таких провідних радянських теоретиків перекладу, як К. Чуковський, В. Гак, А. Федоров, В. Коміссаров, що заперечували ідею паралельного відтворення фонографічних стилізацій аналогічними засобами мови перекладу, та сучасних фахівців, зокрема, О. Ребрія, на думку яких, воно є не тільки можливим, а й бажаним. Дослідивши переклад імітацій іноземного акценту, отриманих методом суцільної вибірки, ми визначили загальну стратегію перекладацького відтворення графонів та окремі способи та прийоми, задіяні в її межах. Проаналізовано способи перекладу як на основі паралельних вихідним способів словотворення, так і за допомогою лексико-граматичних компенсацій.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Гадамер Г.-Г. Істина і метод / Г.-Г. Гадамер ; [пер. з нім. О. Мокровольського]. – К. : Юніверс, 2000. – 234 с.

Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) : [учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз.] / В.Н. Комиссаров. – М. : Высшая школа, 1990. – 253 с.

Кочубей В.Ю. Особливості вимовного акценту в англійському мовленні українців: автор. дис. на соискание уч. степени канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / В.Ю. Кочубей. – К., 2011. – 21 с.

Некряч Т.Є. Відтворення контамінованої мови в українських перекладах / Т.Є. Некряч, О. М. Копильна // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наукових праць. – К. : КНУ, 2002. – Вип. 1. – С. 155–159.

Ребрій О.В. Сучасні концепції творчості у перекладі : [монографія] / О.В. Ребрій. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 376 с.

Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика / Я.И. Рецкер. – М. : Международные отношения, 1974. – 216 с.

Федоров А.В. Искусство перевода и жизнь литературы : [очерки] / А. В. Федоров. – Л. : Советский писатель, 1983. – 352 с.

Чуковский К.И. Высокое Искусство / К.И. Чуковский. – М. : Советский писатель, 1968. – 384 с.

Leech G. Linguistic Guide to English Poetry / G. Leech. – London : Longman, 1969. – 192 p.
Опубліковано
2017-10-29
Як цитувати
Статівка, А. О. (2017). Особливості відтворення іноземного акценту в англо-українському перекладі. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (85), 52-57. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2017-85-07