Відтворення англійських конвенціональних метафор емоцій в українських перекладах

Ключові слова: конвенціональна метафора, концептуалізація, лінгвокультура, образ-схема, переклад

Анотація

Метою статті є встановлення особливостей українських перекладів англомовних конвенціональних метафор емоцій на основі інтеграції положень когнітивної лінгвістики, насамперед, теорії концептуальної метафори, та когнітивного перекладознавства, які дозволяють розглядати перекладацьку діяльність як когнітивний семіозис. Результати аналізу українських перекладів 500 конвенціональних метафор емоцій з англомовних художніх текстів свідчать, що у концептуалізації емоцій представниками англійської та української лінгвокультур переважають спільні метафоричні моделі. У обох лінгвокультурах найпоширенішою є метафора, втілена образ-схемою КОНТЕЙНЕР. Разом з тим, україномовні перекладачі переважно замінюють метафоричну модель ЕМОЦІЯ як КОНТЕЙНЕР, в якому перебуває ЛЮДИНА-ЕКСПЕРІЄНЦЕР ЕМОЦІЇ, на модель ЕМОЦІЯ як ВМІСТ ЛЮДИНИ-КОНТЕЙНЕРА: ЛЮДИНА уявляється КОНТЕЙНЕРОМ, сповненим ЕМОЦІЄЮ. Власне ЕМОЦІЯ як ВМІСТ КОНТЕЙНЕРА для ЛЮДИНИ-ЕКСПЕРІЄНЦЕРА концептуалізується як ВОДА, СВІТЛО, ПАПІР / ТКАНИНА, у той час як ЕМОЦІЯ як ВМІСТ ЛЮДИНИ- КОНТЕЙНЕРА концептуалізується як ВОДА, СВІТЛО, ВОГОНЬ, ІСТОТА, ПРЕДМЕТ, РОСЛИНА і ГРАВІРОВКА. Культурна специфіка концептуалізації емоцій проявляється також у заміні КОНТЕЙНЕРА активним началом: ЛЮДИНА / СТИХІЙНА СИЛА, яка СПРИЧИНЯЄ ВПЛИВ на ЕКСПЕРІЄНЦЕРА ЕМОЦІЇ. В англійській мові конвенціональні метафори, побудовані на образ-схемі КОНТЕЙНЕР, втілюються синтаксичними структурно-семантичними патернами (вільними словосполученнями), а в українській мові, окрім того, і морфологічними структурно-семантичними патернами (сполученнями префіксів з основами).

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Богуславська Л.А. Відтворення мовної гри Л. Керролла в англо-українських перекладах: когнітивний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / Л.А. Богулавська. – Херсон, 2017. – 20 с.

Мартинюк А.П. Інтегративне підґрунтя перекладацької діяльності / А.П. Мартинюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : ХДУ ім. І. Франка, 2009. – Вип. 48. – С. 128–132.

Мартинюк А.П. Інтегративна теорія мови як методологічне підґрунтя перекладацької діяльності / А.П. Мартинюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Лінгвістика. – Херсон : ХДУ, 2009. – Вип. 10. – С. 373–376.

Мартинюк А.П. Перекладацька діяльність з позицій інтегративної теорії мови / А.П. Мартинюк // Переклад у наукових дослідженнях представників харківської школи : кол. монографія / [за ред. Л. М. Черноватого, О. А. Кальниченка, О. В. Ребрія]. – Вінниця : Нова книга, 2013. – С. 107–114.

Ребрій О.В. Сучасні концепції творчості у перекладі : [монографія] / О.В. Ребрій. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 376 с.

Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию / Фердинанд де Соссюр ; [пер. с фр. под ред. А. А. Холодовича]. – М. : Прогресс, 1977. – 696 с.

Croft W. Cognitive Linguistics / W. Croft, F. Cruse. – New York : Cambridge University Press, 2004. – 356 p.

Damasio A. Descartes’ error: Emotion, reason, and the human brain / A. Damasio. – N.Y. : Avon Books, 1994. – 313 p.

Evans V. Cognitive linguistics. An introduction / V. Evans, M. Green. – Edinburgh : Edinburgh Univ. Press, 2006. – 846 p.

Fauconnier G. Conceptual projection and middle spaces / G. Fauconnier. – San Diego : University of California, Department of Cognitive Science Technical Report 9401, 1994. – Access : http://www.blending.stanford.edu.

Johnson M. The Body in the mind (the bodily basis of meaning, imagination, and reason) / M. Johnson. – Chicago, L. : The Un-ty of Chicago Press, 1987. – 233 p.

Kövečses Z. Metaphor and emotion. Language, culture, and body in human feeling / Z. Kövečses. – Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2000. – 223 p.

Kövečses Z. Metaphor: A Practical Introduction in Cognitive Linguistics / Z. Kövečses. – Oxford and New York : OUP, 2002. – 304 p.

Lakoff G. The Contemporary Theory of Metaphor / G. Lakoff // Metaphor and Thought / [ed. A. Ortony]. – Cambridge : CUP, 1993. – P. 202–251.

Lakoff G. Foreword to Gilles Fauconnier Mental Spaces / G. Lakoff, E. Sweetser // Mental Spaces. – Cambridge : Cambridge University Press, 1994. – P. ix–xIvi.

Lakoff G. Metaphors We Live by / G. Lakoff, M. Johnson. – Chicago : Chicago Univ. Press, 1980. – 242 p.

Lakoff G. Philosophy in the Flesh: the Embodied Mind and its Challenge to Western Thought / G. Lakoff, M. Johnson. – N.Y. : Basic Books, 1999. – 602 p.

Lakoff G. Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind / G. Lakoff. – Chicago : Univ. of Chicago Press, 1987. – 614 p.

Langacker R. W. Foundations of cognitive grammar / R. W. Langacker. – Stanford : Stanford University Press, 1987. – Vol. 1. Theoretical prerequisites. – 516 p.

Tomasello M. Constructing a language: a usage-based theory of language acquisition / M. Tomasello. – Cambridge, MA : Harvard Univ. Press, 2003. – 388 p.

Turner M. Reading minds: the study of English in the age of cognitive science / M. Turner. – Princeton, NJ : Princeton Univ. Press, 1991. – 318 p.
Опубліковано
2017-10-29
Як цитувати
Мартинюк, А. П. (2017). Відтворення англійських конвенціональних метафор емоцій в українських перекладах. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (85), 21-28. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2017-85-03