Інтуїція як метод наукового пізнання в лінгвістиці та перекладознавстві

  • Г. В. Ейгер
  • Л. Р. Безугла
  • Е. Н. Бабич
Ключові слова: аналіз, інтуїція, класифікація, переклад, синтез, систематика

Анотація

У статті розглядається роль інтуїції в процесі наукового пізнання. Інтуїція як синтетичне уявлення про об’єкт пізнання, яке виникає за його безпосереднього сприйняття і охоплює об’єкт у цілому, потребує підтвердження аналітичними науковими методами. Інтегративна психолінгвістична модель інтуїтивних процесів у структурі діяльності складається з 12-ти блоків і механізмів, котрі можуть діяти послідовно або частково перетинатися в часі. При використанні цієї моделі в аналізі процесів класифікації з точки зору теорії систематики невід’ємним вважається поєднання логіки й інтуїції, що ґрунтується на розумінні логіки як аналізу, а інтуїції – як первинного синтезу. Виокремлення об’єктів класифікації на ґрунті ознак проводиться з опертям на інтуїцію, порівняння й вибір ознак, а також побудова класифікаційної схеми – з опертям на аналітичні методи. Застосування цієї моделі в навчанні перекладу полягає в розробці на її базі схем-моделей перекладу з використанням теорії вирішення винахідницьких задач і метода формалізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука: теория решения изобретательских задач / Г.С. Альтшуллер. – М. : Сов. радио, 1979. – 175 с.

Вербицкий В.Г. Творчество и продуктивная деятельность / В.Г. Вербицкий. – Харьков : Основа, 2000. – 48 с.

Декарт Р. Избранные произведения / Р. Декарт. – М.-Л. : Госполитиздат, 1950. – 712 с.

Иванов Л.М. Роль визуальных представлений врача-рентгенолога в процессе опознания патологии на рентгенограм-
мах : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. психол. наук : 19.00.03 / Л.М. Иванов. – Ярославль : Ярослав. гос. ун-т, 1989. – 20 с.

Психологический словарь / [под ред. В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, Б.Ф. Ломова и др.]. – М. : Педагогика,
1983. – 448 с.

Пуанкаре А. Ценность науки / А. Пуанкаре // А. Пуанкаре. О науке. – М. : Наука, 1983. – 740 с.

Семантика, логика и интуиция в мыслительной деятельности человека (Психологические исследования) / [под ред. А.Н. Соколова, Л.Л. Гуровой, Н.И. Жинкина]. – М. : Педагогика, 1979. – 184 с.

Трахтенберг Р. Прозрение (Записки бывшего советского инженера) / Р. Трахтенберг. – Иерусалим, 2003. – 509 с.

Филипьев Ю.А. Сигналы эстетической информации / Ю.А. Филипьев. – М. : Наука, 1971. – 111 с.

Хаймович Б.С. Теоретическая грамматика английского языка / Б.С. Хаймович, Б.И. Роговская. – М. : Высшая школа,
1987. – 293 с.

Чораян О.Г. Размытые алгоритмы мыслительных процессов / О.Г. Чораян. – Ростов на Дону : Изд-во РГУ, 1979. – 159 с. 12. Эксперимент и квазиэксперимент в психологии / [Корнилова Т.В., Климов Е.А., Григоренко Е.Л. и др. ; под ред.
Т.В. Корниловой]. – СПб. : Питер-М, 2004. – 254 с.

Энциклопедический словарь / под ред. И.Е. Андреевского, К.К. Арсеньева, Ф.Ф. Петрушевского ; изд. Ф.А. Брокгауз [Лейпциг], И.А. Ефрон [Санкт-Петербург]. – СПб. : Семеновская Типо-Литография И.А. Ефрона, 1890-1907. – Т. 1-41А [1-82], доп.
1-2А [1-4].

Эпштейн В.М. Анализ и синтез при построении таксонов, их классификаций и рекон-струкций филогенеза / В.М. Эпштейн // Вестник зоологии. – 1988. – № 6. – С. 3–7.

Юхимик Ю.В. Проблема ассоциативности в искусстве : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филос. наук : спец. 09.00.04 / Ю.В. Юхимик. – К. : Киев. ун-т., 1990. – 18 с.

Faas A. Intuition: Zum rechten Zeitpunkt das Richtige tun / A. Faas. – Mьnchen : Herder, 2000. – 224 S.

Botha R.P. Protecting General-Linguistic Hypothesis from Refutation / R.P. Botha // Stellenbosch Papers in Linguistics 1. – 1978. – P. 1–31.

Itkonen E. The Concept of Linguistic Intuition / E. Itkonen // A Festschrift for Vative Speaker. – The Hague etc. : Mouton, 1982. – P. 127–140.

Schuck N.W. Implicit learning of what comes when and where within a sequence / N. Schuck, R. Gaschler, P. Frensch. // Advances in Cognitive Psychology 8. – 2012. – Р. 83–97.
Як цитувати
Ейгер, Г. В., Безугла, Л. Р., & Бабич, Е. Н. (1). Інтуїція як метод наукового пізнання в лінгвістиці та перекладознавстві. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (84), 158-167. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/8152