Феномен адресата в комунікативному просторі комічного

Ключові слова: адресат, гумористичний різновид дискурсу, діалектичний принцип, інтерпретація жарту, почуття гумору

Анотація

Автор статті зосереджує увагу на адресаті – суб’єкті non-bona fide комунікації, тобто гумористичної ігрової діяльності, яка виявляється як кумедна несумісність, інконгруентність, відхилення від норм, паралакс. Робота виконується в межах функціонально-комунікативного напряму лінгвістики. Виділяються комунікативно-прагматичні особливості жарту з урахуванням чинника адресата, який розглядається як учасник лінгво-креативної діяльності, як інтерпретатор комічної інформації. У роботі значну увагу приділено характеристиці типів адресатів, які приймають участь у карнавальному дискурсі гумору. Виокремлено основні риси адресату в гумористичній комунікації – широту фонових знань, готовність сприймати гумористичну тональність несерйозно, уміння здобувати інформацію з жарту, рівень мовної та соціокультурної компетенції тощо. Концепція адресата розкривається у зв’язку з діалектичними принципами взаємозв’язку, відображення, історизму, протиріччя, багатозначності, творчої активності суб’єкту і т. ін. Урахування принципів діалектичної логіки сприяє успішному вивченню проблеми адресатності в комунікативному просторі комічного.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Арутюнова Н.Д. Фактор адресата / Н.Д. Арутюнова // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. – М. : Наука, 1981. – Т. 40. – № 4. – С. 356–367.

Бакланова И.И. Образ автора и образ адресата нехудожественного текста : монография / И.И. Бакланова. – М. : Гос.

ин-т рус. яз. им. А.С. Пушкина, 2014. – 272 с.

Богин Г.И. Схемы действий читателя при понимании текста / Г.И. Богин. – Калинин : Изд-во КГУ, 1989. – 70 с.

Карасик В.И. Анекдот как предмет лингвистического изучения / В.И. Карасик // Жанры речи. – Саратов : Изд-во гос. УНЦ «Колледж», 1997. – С. 144–153.

Карасик В.И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – М. : Гнозис, 2004. – 390 с.

Карпчук Н.П. Адресованість в офіційному та неофіційному дискурсі : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Карпчук Наталія Петрівна. – Х., 2005. – 218 с.

Кулинич М.А. Лингвокультурология юмора (на материале английского языка) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Кулинич Марина Александровна. – Самара, 2004. – 264 c.

Лотман Ю.М. Избранные статьи в 3-х томах / Ю.М. Лотман. – Таллин : Александрия, 1992. – Том 1. – 479 с.

Мартин Р. Психология юмора / Р. Мартин ; [пер. с англ. под ред. Л.В. Куликова]. – СПб. : Питер, 2009. – 480 с. (Серия «Мастера психологии»).

Морозова А.М. Дискурсивная специфика реализации юмористической тональности : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.09 «Теория языка» / А.М. Морозова. – Волгоград, 2013. – 19 с.

Мусийчук М. Юмор как форма интеллектуальной активности. Философско-психологический анализ / М. Мусийчук. – М. : LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 324 с.

Панченко І.М. Імпліцитна адресатна референція в німецькомовному дискурсі: структурно-семантичний і прагмадискурсивний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.0 «Германські мови» / І.М. Панченко. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 20 с.

Постовалова В.И. Адресация в православно-христианском дискурсе: проповедь, исповедь, молитва / В.И. Постовалова // Логический анализ языка. Адресация дискурса; [отв. ред. Н.Д. Арутюнова]. – М. : Индрик, 2012. – С. 177–191.

Рябцева Н.К. Дискурс и сознание адресата : манипулирование vs. эмпатия / Н.К. Рябцева // Логический анализ языка. Адресация дискур-са ; [отв. ред. Н.Д. Арутюнова]. – М. : Индрик, 2012. – С. 424–436.

Самохіна В.О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії та США : монографія / В.О. Самохіна. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 360 с.

Самохина В.А. Карнавальный діалог(изм) / В.А. Самохина // Шостий міжнародний науковий форум. Сучасна стилістка: До 85-річчя кафедри англійської філології: тези доп.; за ред. В.О. Самохіної. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна,

– С. 123–125.

Самохина В.А. Креативная личность Linguisticus-шутника, или ученые-лингвисты смеются / В.А. Самохина // Когниция, коммуникация, дискурс : междунар. электрон. сб. науч. ст. – 2016. – № 12. – С. 84–97. – Режим доступа : http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/home

Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія / О.О. Се-ліванова. – Полтава : Довкілля-К, 2010. – 844 с.

Фролова И.Е. Инфинитивные и номинативные предложения как средство выражения эмоциональной оценки / И.Е. Фролова, Е.В. Стеценко // Формально-семантические корреляции языковых единиц : сб. науч. тр. ; [редкол.: Е.Н. Старикова и др.]. – К. : УМК ВО, 1989. – С. 189–196.

Шаховский В.И. Лингвистическая теория эмоций : монография / В.И. Шаховский. – М. : Гнозис, 2008. – 416 с.

Saussure F. de. Cours de linguistique generale / Saussure F. de. – Paris : Payot, 1965 (рус. пер.: Ф. де Соссюр. Труды по языкознанию. – М : Прогресс, 1977. – 695 с.)

Як цитувати
Самохіна, В. О. (1). Феномен адресата в комунікативному просторі комічного. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (84), 99-107. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/8144