Особливості вираження негативних емоцій засобами невербальної комунікації (гендерний аспект)

  • Світлана Андріївна Віротченко ХНУ імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: гендерний аспект, емоційний фактор, кінесика, невербальна комунікація, негативні емоції, проксеміка, просодика

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей вираження негативних емоцій у невербальній поведінці чоловіків та жінок. Емоційний фактор суттєво впливає на вживання невербальних компонентів комунікації, адже прояв емоцій є невід’ємною частиною комунікативного акту та характеризує не тільки емоційний стан мовця, але й його ставлення до слухача. У свою чергу, невербальна поведінка комунікантів пронизана гендерними відносинами, а їх роль у соціумі визначається певною культурою та відповідає гендерним стереотипам, прийнятим в цьому суспільстві. У результаті дослідження виділено такі групи негативних емоцій,
як злість / гнів, страх / знервованість, обурення / образа, відчай, та засоби їх вираження, притаманні жінкам та чоловікам. У кожній групі негативних емоцій відзначаються закономірності реакцій з боку засобів невербальної комунікації, зумовлені гендерним аспектом. Аналіз здійснюється на матеріалі англомовних художніх текстів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Кирилина А.В. Развитие гендерных исследований в лингвистике / А.В. Кирилина // Филологические науки. – 1998. – № 2. – С. 51–58.
Кнапп М.Л. Невербальные коммуникации / М.Л. Кнапп. – М. : Наука, 1978. – 308 с.

Крейдлин Г.Е. Тело в диалоге: семиотическая концептуализация тела (итоги проекта). Часть 1 : Тело и другие соматические объекты [Электронный ресурс] / Г.Е. Крейдлин. – 2010. –
Режим доступа : http://www.dialog-21.ru/dialog2010/materials/html/36.htm.

Морозов В.П. Искусство
и наука общения: невербальная коммуникация /
В.П. Морозов. – М. : ИП РАН, Центр «Искусство
и наука», 1998. – 189 с.

Музычук Т.Л. Русский невербальный дискурс в языковой системе и речевой деятельности (на материале художественной прозы) : автореф. дис. на соискание учен. степени доктора филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / Т.Л. Музычук. – Москва, 2010. – 41 с.

Почепцов Г.Г. Избранные труды по лингвистике : [монография] / Г.Г. Почепцов ; [сост., общ. ред. и вступ. статья И.С. Шевченко]. – Харьков : ХНУ им.
В.Н. Каразина, 2009. – 556 с.

Салмина Т.Н. Гендерные особенности вербального и невербального выражения полярных эмоций в сценическом диало-ге : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» /
Т.Н. Салмина. – М., 2003. – 20 с.

Солощук Л.В. Вербальні і невербальні компоненти комунікації в англомовному дискурсі : [монографія] / Солощук Людмила Василівна. – Харків : Константа, 2006. – 300 с.
Як цитувати
Віротченко, С. А. (1). Особливості вираження негативних емоцій засобами невербальної комунікації (гендерний аспект). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (84), 40-44. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/8061