НІМЕЦЬКОМОВНА МАКСИМА ТА ЇЇ ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗІ СПОРІДНЕНИМИ МІКРОТЕКСТАМИ

  • Тетяна Альбертівна Смоляна Харківський національний універстет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: апофегма, афоризм, гнома, максима, пареміологія, сентенція, фразеологія, хрія

Анотація

В статті розглядається історія максими (різновиду афоризму), мікротексту, її приналежність як до фразео-логічного, так і до пареміологічного фондів, надано визначення, виокремлено та наведено порівняльні характеристики із спорідненими одиницями, а саме сентенціями, хріями, гномами, афоризмами тощо.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Гаспаров М.Л. Афоризм. Гнома. Максима. Сентенция. Хрия ІМ.Л. Гаспаров // Язь1ковая природа афоризма. Очерки и извлечения: пособие І сост., общ. ред., предел. и вступ. ст. Е.Е. Иванова; пер. с бел. Е.Е. Иванова, С.Ф. Ивановой. -Могилев: МГУ им. А.А Кулешова, 2001. - С. 164-165.

Дядечко Л.П. Крьшать1е слова как обьект лингвистического описания: история и современность І Л.П. Дядечко. - К. : Изд-во Киев. ун-та, 2002. - 293 с.

Иванов Е.Е. Из истории изучения язь1ковой природь1 афоризма (ХІХ-первая половина ХХ вв.) /Е.Е. Иванов/ Языковая природа афоризма. Очерки и извлечения : пособие І сост., общ. ред., предел. и вступ. ст. Е.Е. Иванова; пер. с бел. Е.Е. Иванова, С.Ф. Ивановой. - Могилев : МГУ им. А.А Кулешова, 2001. - 440 с.

Оніщенко Н.А. Ептоніми як засіб формування комунікативної компетенції: когнітивно-дискурсивний підхід ІН.А. Оніщенко// Сучасні фундаментальні

теорії та інноваційні практики навчання іноземної мови у вузі : кол. монографія; під ред. В.Г. Пасинок. - Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. - С. 191-218.

Пермяков ГЛ. Основь1 структурной паремиологии І ГЛ. Пермяков. - М. : Наука, 1988. - 237 с.

Рехлова О.А К вопросу определения афоризма в современной российской филологии І О.А. Рехлова //Вестник КГТУ Вьш. 41 : Культура и образование. - Красноярск, 2006. - С. 184-187.

Садовая ГГ. Языковая природа и стилистические функции сентенции (на метериале английского азь1ка) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. філол. наук І ГГ. Садовая. - М., 1976. - 23 с.

Зстетика. Теория литературь1. Знциклопедический словарь терминов. - Астрель : АСТ, 2003. - 576 с.

Dodel F. Das Sitzen der Wйstenvater: eine Untersuchung anhand der Apophthegmata Patrum І F. Dodel. - Freiburg, Schweiz : Univ.-Verl., 1997. - 87 S.

Fleischer W. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache І W. Fleischer. - Tйbingen: Nап, 1997. - 299 S.

Das Neue Testament [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www.gott-und-christus.de/download/GreberNТs

Goethe J.W. Maximen und Reflexionen [Електронний ресурс] І J. W. Goethe. - Режим доступу : http://www.google.eom.ua/url

Опубліковано
2015-07-17
Як цитувати
Смоляна, Т. А. (2015). НІМЕЦЬКОМОВНА МАКСИМА ТА ЇЇ ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗІ СПОРІДНЕНИМИ МІКРОТЕКСТАМИ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 1155(80), 146-151. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/3684