ЛЕГІТИМАЦІЇЯ/ДЕЛЕГІТИМАЦІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН

М. В. Шаповаленко

Анотація


Низка «кольорових революцій» на пострадянському просторі, події «арабської весни»сприяли встановленню нового політичного порядку. Змінювалися політичні інститути івводились в дію нові політичні процедури та механізми функціонування політичногорежиму. Новий політичний порядок мав себе легітимізувати, але для цього потрібно буловирішити ті кризові проблеми, які дали поштовх радикальним змінам у суспільстві. Якправило, низка чинників викликають кризові явища і для подолання кризи потрібнозапровадити систему заходів, які й забезпечать інституціональну легітимацією. Водночас поряд із легітимацію можуть відбуватися й процеси делегітимації.

Ключові слова


легітимність; легітимація; революційні поді; політична криза; постреволюційний порядок

Повний текст:

PDF

Посилання


Huntigton S.P. Political Order in Changing Societies./ Samuel P. Huntigton. – New Haven: Yale

University Press, 1968. – 488 p.

Шаповаленко М.В. Политическое развитие современных переходных обществ: теоретические подходы и основные тенденции: Монография / М.В. Шаповаленко. – Х.: Изд-во Харьк. нац. ун-та внyтp. дел, 2007. – 340 с.

Тилли Ч. Демократия/ Ч.Тилли – М.: Институт общественного проектирования, 2007. – 263 с.

Делегитимация [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://mirslovarei.com/content_pol/DELEGITIMACIJA-4698.html.

Розов Н. Теории политической динамики Рендалла Коллинза и российская динамика/ Н. Розов // Коллинз Р. Макроистория: очерки социологии большой длительности/ Пер с англ./ Послесл. Н.С.Розов. – М.:УРСС:ЛЕНАНД, 2015. – 504 с.

Шмитт К. Понятие политического / К. Шмит // Вопросы социологии. – 1992. – № 1. – С. 37-67.

Фісун О. Неформальні інститути та неопатримоніальна демократія в Україні /Олександр Фісун // Агора. – Вип.17. – К., 2016. – С.9-13.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.