Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології» https://periodicals.karazin.ua/politology <p>Фахове видання з політичних наук.</p> <p>Вісник присвячений розгляду актуальних проблем теорії та практики політичних процесів в умовах глобалізації.</p> <p>Зміст статей вісника відповідає таким спеціальностям з політології: теорія та історія політичної науки; політичні інститути та процеси; політична культура та ідеологія; політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.</p> <p>Для викладачів, наукових працівників та всіх, хто цікавиться проблематикою політичної науки.</p> uk-UA politology@karazin.ua (Фісун Олександр Анатолійович) politology@karazin.ua (Целуйко В’ячеслав Олександрович) Mon, 18 Jun 2018 00:00:00 +0300 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 КОЛИ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ПОСТКОМУНІЗМ? https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10904 <p>Розглядається проблема часових меж посткомунізму. Трактуючи посткомунізм як період переходу від ліво-тоталітарної соціальної моделі до нової якості суспільного організму, автор робить висновок про його закінчення для тих країн, де комуністичні режими зазнали краху на межі 1980-1990 років. Хоча різні посткомуністичні країни набули відмінних параметрів своїх політичних, економічних та соціокультурних систем, проте нова не комуністична якість суспільних відносин вже встигла усталитися.</p> О. Romanyuk ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10904 Sun, 17 Jun 2018 00:00:00 +0300 КРИЗОВІ ЯВИЩА ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10907 <p>Розглядаються дослідницькі інструменти для вирішення ключової проблеми розвитку політичної системи в умовах&nbsp; кризових явищ. Політичні інститути&nbsp; в умовах системної трансформації виявляють свою вразливість до різного типу і масштабів викликів. Тому важливою є розробка&nbsp; комплексного підходу до аналізу кризи політичної системи. Враховуючи відкритість та нелінійний характер розвитку політичної системи, пропонується поєднати стенфордську модель кризи розвитку та синергетичний підхід.</p> М. В. Шаповаленко ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10907 Sun, 17 Jun 2018 00:00:00 +0300 ЛЮДИНА І ПОЛІТИКА В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10908 <p>Розглядаються питання взаємодії людини і політики в інформаційну епоху. Зовнішнє середовище існування людини постійно змінюється, висуваючи нові виклики. Як окремій людині, так і суспільству в цілому слід динамічно адаптуватися. Аналізуються процеси взаємовпливу техніко-технологічних та аксіологічних змін. Визначається, що свобода людини є найважливішим вектором для сталого розвитку суспільства на інформаційному етапі. Свобода розглядається у різних вимірах. Вона реалізується через справедливість, співпрацю, безпеку життя людини, яка гарантується ефективною державою.</p> Т. Г. Комарова ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10908 Sun, 17 Jun 2018 00:00:00 +0300 ПРОБЛЕМА ЦЕНТРУ ТА ПЕРИФЕРІЇ В ІСТОРИЧНОМУ КАПІТАЛІЗМІ: СВІТ-СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10909 <p>Розглядаються основні сутнісні&nbsp; характеристики відношення ядра та периферії в контексті розвитку історичного капіталізму та структури монополістичних технологій накопичення капіталу. Досліджуються базові стратегії капіталізму впродовж останніх п'ятисот років, роль периферійних ринків у формуванні міжнародних економічних зв'язків та їх вплив на створення світових держав-гегемонів.</p> С. В. Валесян ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10909 Sun, 17 Jun 2018 00:00:00 +0300 ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ К. ШМІТТА В КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИ СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10910 <p>Позиції К. Шмітта являють собою певний комплекс засобів для формування адекватних підходів до політичних реалій сучасності, особливо під час виконання завдань із створення демократичної правової держави. Шміттіана – величезний інтелектуальний потенціал, який сприяє розумінню логіки сучасної політичної науки, зокрема понять легальності та легітимності управління в державі, тотальності й сильної держави, підтверджується актуальність проблеми політичної єдності суспільства, що у К. Шмітта прямо пов’язується з феноменом репрезентації.</p> Л. М. Шумський ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10910 Sun, 17 Jun 2018 00:00:00 +0300 НЕОДНОРІДНІСТЬ ЯК АТРИБУТ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10912 <p>Аналізується проблематика стабільності політичної організації суспільства в контексті його структури. Із застосуванням різних теоретичних підходів показано, що неоднорідність сучасного суспільства є його нормативним станом.&nbsp; Обґрунтовується неефективність забезпечення цілісності політичної організації суспільства за рахунок примусового викорінення різноманітності субдержавних колективних ідентичностей, які історично склалися на території держави. Визначається перспективним задля забезпечення ефективності політичного режиму та збереження його демократичності пошук балансу між політичною єдністю та різноманіттю елементів суспільства.</p> Д. О. Попков ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10912 Mon, 18 Jun 2018 00:00:00 +0300 ПРОБЛЕМАТИКА ДІЄВОГО СУВЕРЕНІТЕТУ: ДІЯ ТА УТРИМАННЯ ВІД ДІЇ https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10913 <p>Проаналізовано концепт суверенітету в сучасних реаліях. Здійснено спробу зміни підходу до проблематики самих критеріїв через те, що&nbsp; суверенітет вже не може бути визначений виключно за допомогою правових рамок, адже політична реальність стала відігравати головну роль. Саме через реальну політику і визначаються статус і роль держави. Нові виклики ставлять питання щодо дієвого суверенітету, тільки таким чином класична держава зможе відстояти своє право на існування.</p> В. Є. Мухамедієв ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10913 Mon, 18 Jun 2018 00:00:00 +0300 ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10914 <p>Аналізується цільове призначення і місце публічних консультацій серед різноманіття способів залучення громадськості до прийняття політичних рішень, дається огляд принципів і форматів громадської участі, закріплених у вітчизняних і міжнародних документах – актах, кодексах та рекомендаціях ЄС, Ради Європи та ОБСЄ. Автором пропонується класифікація інструментів консультацій залежно від етапу публічної політики, розглядаються аргументи щодо необхідності їхньої уніфікації та перспективи єдиної законодавчої регламентації у сучасній Україні.</p> Ю. М. Біденко ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10914 Mon, 18 Jun 2018 00:00:00 +0300 МІЖНАРОДНІ МЕХАНІЗМИ ПОСТКОНФЛІКТНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ: ДОСВІД БОСНІЇ ТА ГЕРЦЕГОВИНИ https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10915 <p>Розглянуто механізми постконфліктного державотворення на прикладі Боснії та Герцеговини. Здійснено аналіз застосованих ненасильницьких та примусових інструментів та їх ефективність на момент застосування. Прослідковано роль третіх сторін в політиці врегулювання ситуації та місце інститутів в побудові миру. Було визначено, які з механізмів були дієвими та принесли позитивний результат для подальшої розбудови.</p> О. Lytvyn ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10915 Mon, 18 Jun 2018 00:00:00 +0300 ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАРТІЙНИХ СИСТЕМ https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10916 <p>Розглядаються теоретико-методологічні засади вивчення партійних систем в історичній ретроспективі. Проаналізовано еволюцію критеріїв класифікації партійних систем. З’ясовано, що найвживаним критерієм класифікації партійних систем є кількість партій, які змагаються, що вимірюється показником ефективної кількості партій. Доведено, що за сучасних українських реалій партійна система класифікується не за ідеологічними засадами, а за функціональними ознаками, що вказує на її квазіпартійність.</p> О. А. Сутула ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10916 Mon, 18 Jun 2018 00:00:00 +0300 ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ЗМІНИ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10917 <p>Аналізується розвиток виборчих систем в Україні в контексті зміни виборчого закодавства. Показано, що кожний новий склад парламенту приймає новий законопроект, яким змінює норми й правила проведення наступних виборів народних депутатів з урахуванням реалій, політичного розкладу сил та досвіду проведення минулих виборів. Аналізується неспроможність парламентарів до створення і затвердження оптимальної виборчої системи в Україні.</p> М. В. Зінченко ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10917 Mon, 18 Jun 2018 00:00:00 +0300 ФОРМУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СИСТЕМИ: УКРАЇНСЬКА СПЕЦИФІКА https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10918 <p>Розглянуто таке явище, як корупція. Проаналізовано взаємодію таких державних органів боротьби з корупцією, як: Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними внаслідок корупційних та інших злочинів, Національна рада з питань антикорупційної політики при президентові України та Державне бюро розслідувань (ДБР). Проаналізовано їх повноваження, визначено їх «точки дотику».</p> І. О. Гринь ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10918 Mon, 18 Jun 2018 00:00:00 +0300 РОЗУМІННЯ РУХУ ПОЛІТИЧНОГО ІСЛАМУ https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10919 <p>Розглядається політичний іслам, його поява, розвиток, принципи та боротьба проти ліберальних рухів. Показано різницю між ісламом як релігією та політичним рухом, а також відмінністю між ісламським фундаменталізмом та демократичним ісламом. Хоча ісламський рух базується на загальних принципах, існують різні підходи до ісламського права та його застосування в реальному світі.</p> Mustafa Harb ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10919 Mon, 18 Jun 2018 00:00:00 +0300 ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯКОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ ВІД СТУПЕНЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10920 <p>Розглядається взаємозв’язок рівня розвитку громадянського суспільства та якості політичної еліти. Підкреслюється зв’язок політичної еліти з організаціями громадянського суспільства, що представляють конструктивну опозицію владним структурам. Аналізуються труднощі становлення політичної еліти України через збереження деяких принципів, характерних для формування радянської номенклатури. Показана роль місцевого самоврядування в процесі вдосконалення політичної еліти та її діяльності.</p> О. М. Довбня ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10920 Mon, 18 Jun 2018 00:00:00 +0300 МАНІПУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОЮ СВІДОМІСТЮ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10921 <p>Розглядаються цілі та інформаційно-психологічний вплив маніпулювання суспільною свідомістю як технологія ведення інформаційної війни, визначаються складові різноманітних маніпуляційних прийомів, що впливають на масову свідомість. Аналізуються окремі техніки і форми маніпулятивного впливу.</p> О. Д. Младьонова ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10921 Mon, 18 Jun 2018 00:00:00 +0300 ЕВОЛЮЦІЯ СТРАТЕГІЇ І МЕТОДІВ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10922 <p>Досліджуються етапи та методологія терористичної діяльності в європейських країнах від початку виникнення тероризму у його сучасному розумінні. Розкриваються стратегія, тактика і методи здійснення терактів, що характерні для кожної хвилі тероризму в Європі. Серед них виділяються основні еволюційні зміни та їхня обумовленість низкою факторів.</p> М. Tseluyko ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10922 Mon, 18 Jun 2018 00:00:00 +0300 ТАКТИЧНА СКЛАДОВА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ У СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10923 <p>Розглядається проблематика ролі та місця сучасної держави в системі глобального управління. Проаналізовано теоретико-методологічні концепції глобального управління та їх застосовність у сучасних дослідженнях. Визначено особливості тактичної складової зовнішньої політики держав та розроблені індикатори (параметри) для їх типологізації. Запропоновано типологію тактик сучасних держав з урахуванням структурно-функціональних та ціннісно-нормативних параметрів.</p> Р. О. Запорожченко ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10923 Mon, 18 Jun 2018 00:00:00 +0300 РОЛЬ ВЕЛИКИХ МІСТ У СУЧАСНИХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ. Частина 1 https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10924 <p>Досліджується феномен перенесення бойових дій до великих міст у сучасних збройних конфліктах. Перша частина статті присвячена військовій складовій. Запропонована змішана класифікація населених пунктів з використанням елементів пострадянської та англосаксонської військової думки. Розглядаються військові причини перенесення бойових дій до великих міст та поширені форми таких бойових дій.</p> В. О. Целуйко ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10924 Mon, 18 Jun 2018 00:00:00 +0300 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ» ТА ЧИННИКИ ЇХ ФОРМУВАННЯ https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10926 <p>Розглядаються структуроутворювальні фактори, що впливають на формування, розвиток, змінність та визначення національних інтересів держав, котрі існують у системі міжнародних відносин. Сформовано перелік найбільш суттєвих чинників, які впливають на державні інтереси. Доводиться, що поняття «національні інтереси» є змінним та анархічним за своєю природою, особливо під час процесу глобалізації, яка ще більше взаємопов’язує всі компоненти в системі міждержавних відносин. Пропонується нове визначення терміна «національні інтереси», виходячи з його комплексного&nbsp; розуміння.</p> О. О. Гарбар ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10926 Mon, 18 Jun 2018 00:00:00 +0300 ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10927 <p>Розглядаються трансформація політичної культури та становлення європейської самосвідомості українців як ключові елементи успішної інтеграції України з Європейським Союзом. Аналізується діяльність семи загальноукраїнських громадських об’єднань, котрі працюють у векторі євроінтеграції, оцінюється рівень їхнього впливу на ці процеси. З’ясовано, що реальний політичний вплив громадських об’єднань незадовільний та є недостатнім для досягнення поставлених ними глобальних цілей.</p> Р. В. Зерницький ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10927 Mon, 18 Jun 2018 00:00:00 +0300 ГІБРИДНА ВІЙНА ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10928 <p>Аналізується поняття гібридної війни та методологічні підходи до його визначення, досліджуються аналогічні методи політичної боротьби субʼєктів геополітичного протистояння протягом ХХ століття. Особливу увагу звернено на особливості формування&nbsp; нового світового порядку в епоху глобалізації, виокремлено поняття «кольорових революцій», «асиметрийних конфліктів» як одного з елементів гібридної війни, розглянуто нинішню систему міжнародних відносин як частково діючу.</p> А. В. Набока ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10928 Mon, 18 Jun 2018 00:00:00 +0300 ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10929 <p>Досліджується феномен «публічна дипломатія» та її важливе значення для зовнішньої політики держави. Значну увагу приділено розгляду публічної дипломатії як засобу налагодження довготривалих взаємин, що створюють сприятливі умови для державної політики. Обґрунтована важливість впровадження практики публічної дипломатії в Україні з метою обстоювання національних інтересів та просування позитивного міжнародного іміджу держави.</p> Н. С. Іванова ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10929 Mon, 18 Jun 2018 00:00:00 +0300 ГЕОПОЛІТИЧНИЙ, ІСТОРИЧНИЙ, МЕНТАЛЬНИЙ ФАКТОРИ ДІЄЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВ: СПРОБА АНАЛІЗУ https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10930 <p>Аналізуються дві держави крізь призму їхньої дієздатності. Розглянуто історичний, ментальний та геополітичний фактори дієздатності. Встановлено ступінь впливу цих факторів на сучасний стан держав. Акцентується на наявності чи відсутності збройних конфліктів. Визначаються можливі перспективи розвитку для найбільш недієздатних держав.</p> Д. Ю. Варич ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/10930 Mon, 18 Jun 2018 00:00:00 +0300