Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Керівництво для авторів

Авторські права та ліцензування

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Психологічне консультування та психотерапія», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Цією угодою автор засвідчує, що поданий матеріал:

 • не порушує  авторських прав інших осіб або організацій;
 • не був опублікований раніше у інших видавництвах та не був поданий до публікації у інші видання.

Автор передає редколегії права на:

 • публікацію статті українською (англійською та російською) мовою та розповсюдження її друкованої версії;
 • переклад статті англійською мовою (для статей українською та російською мовою) та розповсюдження друкованої версії перекладу;
 • розповсюдження електронної версії статті, а також електронної версії англомовного перекладу статті (для статей українською та російською мовою), через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному web-сайті журналу, в електронних базах даних, репозитаріях тощо).

Автор зберігає за собою право без узгодження з редколегією та засновниками:

 1. Використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою.
 2. Використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних дисертацій.
 3. Використовувати матеріали статті для підготовки тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій.
 4. Розміщувати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного web-сайту журналу) на:
 • персональних web-ресурсах усіх авторів (web-сайти, web-сторінки, блоги тощо);
 • web-ресурсах установ, де працюють автори (включно з електронними інституційними репозитаріями);
 • некомерційних web-ресурсах відкритого доступу (наприклад, arXiv.org).

 

Приклад Авторського  договору на використання твору

 

                                 Авторський  договір № 1  на використання твору

 

м. Харків                                                                                   "1"11.2018 р.

 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, (який діє на підставі  Свідоцтва  суб’єкта  видавничої  справи ДК 3367 від 13.01.09 р.)  як засновник і видавець журналу Вісник ХНУ «Питання політології» далі –  Видавець)  в особі ректора  В.С. Бакірова,  що діє на підставі Статуту   та

 

__________________________________________________________________________

                                                           (П.І.П. автора, співавторів)

 

що надалі іменується Автор (Автори),  уклали даний договір про наступне:

 1. Предмет договору

Автор надає Видавцю безоплатно виключне право на використання письмового твору (наукового, технічного або іншого  характеру)  «________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                          (назва твору) 

(далі - Твір), викладеного укр. мовою, на умовах, визначених цим Договором.

 

 1. Права, що передаються Видавцю

2.1. Автор надає  Видавцю право на використання Твору такими способами:

2.1.1. Використовувати Твір шляхом опублікування його у журналі

 _________________________________________________________________________

(далі - Видання)_______________  мовою ,  примірник Твору, прийнятого до друку, є невід'ємною частиною Авторського договору.

2.1.2.Видавець має право встановлювати правила (умови) прийому та опублікування матеріалів Журналу. Редколегії журналу належить виключне право відбору та/або відхилення матеріалів, що надсилаються до редакції з метою їх опублікування. Рукопис, що спрямовується Автором (Співавторами) до редакції, поверненню не підлягає. Видавець не несе відповідальність за неправдиву інформацію надану авторами.

2.1.3. У процесі редакційної підготовки переробляти, редагувати або іншим чином змінювати Твір за погодженням з Автором.

2.1.4. Перекладати Твір у випадку, коли Твір викладений мовою іншою, ніж мова, якою передбачена публікація у Виданні.

2.1.5. Розміщувати у мережі Інтернет, а саме: на веб-сторінках Видання, загальнодержавних та міжнародних базах даних наукової літератури.

2.1.6. Якщо Видавець виявить бажання використовувати Твір іншими способами: перекладати, розміщувати повністю або частково у мережі Інтернет (окрім випадків, зазначених у пп. 2.1.3 та 2.1.4 цього Договору); публікувати Твір в інших, у тому числі іноземних, виданнях, включати його як складову частину до інших збірників, антологій, енциклопедій тощо, умови такого використання оформлюються додатком до цього Договору.

 1. Територія використання

3.1. Автор надає Видавцю  право на використання Твору способами, зазначеними у п.п. 2.1.1-2.1.6 цього Договору, а також право на розповсюдження Твору як невід'ємної складової частини Видання на всій території України та інших країн   (за узгодженням з автором) шляхом передплати, продажу та безоплатної передачі Видання.

 1. Авторська винагорода

4.1. Якщо у разі використання Видавцем Твору, наданого Автором, було отримано прибуток, Автор має право на отримання авторської винагороди у розмірі  2%  від  прибутку  (ст. 33 Закону України  «Про авторське право та суміжні права»).

 1. Термін, на який надаються права

5.1. Договір є чинним з дати його підписання та укладається по 1.03.квітня 2019 р.

5.2. За письмовою згодою Сторін термін дії Договору може бути продовжений.

5.3. У разі, якщо рукопис Твору не буде прийнято до друку протягом 3х місяців (про що Автору буде повідомлено в письмовій формі) або відкликано Автором до прийняття статті «до друку», цей Договір втрачає силу і анулюється, а авторські права повертаються Автору.

 1. Застереження

6.1. Автор заявляє, що:

- він є автором (співавтором) Твору;

- авторські права на даний Твір не передані іншому Видавцю;

- даний Твір не був раніше опублікований і не буде опублікований у будь-якому іншому виданні до публікації його Видавцем;

- він має право на надання дозволу на використання Твору за цим Договором, у випадку, якщо Твір створено у зв'язку з виконанням трудового договору;

- він не порушив права інтелектуальної власності інших осіб. Якщо у Творі наведено матеріали інших осіб, за виключенням випадків цитування в обсязі, виправданому науковим, інформаційним або критичним характером Твору, використання таких матеріалів здійснюється Видавцем з дотримання норм законодавства.

- даний твір не містить відомостей щодо неоформлених винаходів чи корисних моделей авторів або третіх осіб та не містить конфіденційної інформації, що

 належить  третім особам;

- для всіх клінічних випадків, досліджень серії  випадків  та зображень людей Автор надає пряму згоду учасника клінічних досліджень на опублікування результатів;

- автор  надає згоду на передачу Видавцю його особистих даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних». (Усі положення цього Закону роз’яснені Видавцем Автору):

  - прізвище, ім'я, по-батькові;

  - відомості про освіту, місце роботи та вчений ступінь;

  - поштову адресу місця роботи;

  - електронну адресу

до загальнодержавних та міжнародних баз даних наукової літератури з метою їхньої  подальшої обробки для здійснення пошукових операцій у цих базах даних.       

                                               7 . Реквізити і підписи сторін

 

Видавець:                                                                      Автор (и):

Харківський національний  університет                   _________________________

Імені В.Н.Каразіна,

майдан Свободи, 4,                                                    06122, Україна,                                                

 

E-mail   редакції  vp.kh@ukr.net                        

                                                                                     

 Видавець ______________                                           Автор ______________

 

(Заповнюється та підписується всіма співавторами Твору, або одним із співавторів від імені всіх за письмовим дорученням)

 

 

Автор має бути зареєстрований на сайті orcid.org

 

Вимоги до оформлення матеріалів публікації

Зміст статті має точно відповідати вимогам ВАК України до такого роду публікацій (Бюлетень ВАК.-2003. – №1): 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікації, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 3) формулювання цілей статті (постановка завдання); 4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 5) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Текст друкується через 1,5 інтервали. Застосовується редактор MS Word, шрифт  Timеs New Roman розміром 12, вирівнювання тексту по ширині в один стовпчик. Поля: зліва – 2,5, справа – 2, знизу – 2 см, зверху – 3. Графіки та таблиці, формули вводяться до тексту статті за допомогою комп’ютерної техніки. Ілюстрації, графіки та таблиці, що супроводжують текст, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

 

Послідовність розміщення матеріалу

Індекс УДК міститься у верхньому лівому куті сторінки – великими літерами шрифтом 12 pt. Прізвище та ініціали автора (ів) малими жирними літерами через кому – у правому куті - 12 pt., на рядок нижче – місце роботи – 10 pt. Потім після пропуску одного рядка розміщується НАЗВА СТАТТІ (жирним шрифтом 12 pt., великим літерами, вирівнювання по центру). На рядок нижче – три анотації через 1 інтервал (українською, російською та англійською мовами) обсягом не менше 500 знаків. Перед російською та англійською анотаціями друкується прізвище, ініціали, нижче – назва статті відповідними мовами) з ключовими словами – 5-6 рядків (500 знаків)12 pt. курсивом.

Текст статті – через 1,5 інтервали, література – 11  pt – через 1 інтервал.

 

Статті, оформлені не відповідно до наведених правил, прийматися не будуть.

 

Авторську довідку необхідно подати у кінці статті. Автори на момент подачі статті мають бути зареєстровані на порталі orcid.org та обов’язково вказати свій номер у авторській довідці.

АВТОРСЬКА ДОВІДКА (українською, російською та англійською мовами)

 1. Прізвище, ім’я та по батькові.
 2. Наукова ступінь.
 3. Вчене звання.
 4. Місце роботи, посада.
 5. Контактний телефон, адреса, е-mail
 6. Номер orcid ID
 7. Назва статті.

 

 

Текст статті та авторська довідка приймаються на кафедрі політології за адресою: 61022, Харків, пл. Свободи, 6, ауд. 252б.

 

Телефон для довідок(057)707-51-63 - Безугла Наталія Іванівна

e-mail: vp.kh@ukr.netpolitology@karazin.ua

 

Положення про конфіденційність

Політика приватності, конфіденційності та згоди на обробку персональних даних

Рукописи повинні бути рецензовані з належною повагою до конфіденційності авторів. Подаючи свої рукописи до розгляду, автори довіряють редакції  результати своєї наукової роботи  та творчих зусиль, від  яких може залежати їх репутація та кар'єра. Права авторів можуть бути порушені в разі розкриття конфіденційних відомостей у ході рецензування  рукописів. Рецензенти також мають право на конфіденційність, що повинно підтримуватись редактором. Конфіденційність може бути порушена, якщо має місце нечесність або шахрайство, але в інших випадках повинна дотримуватись.

Редакція не повинна розголошувати інформацію про рукописи (включаючи їх отримання, зміст, статус у процесі розгляду, критику рецензентів або остаточну долю) іншим особам, окрім авторів та рецензентів. Це включає запити на використання матеріалів для законних дій.

Редакція повинна чітко пояснити своїм рецензентам, що рукописи, що надсилаються на розгляд, є привілейованими і приватною власністю авторів. Тому рецензенти та члени редакції повинні поважати права авторів, не обговорюючи публічно їх роботу та не привласнюючи їх ідеї до публікації рукопису. Рецензентам не дозволяється робити копії рукописів для своїх файлів, а також забороняється передавати їх іншим особам, за винятком наявності дозволу редактора. Рецензенти повинні повернути або знищити копії рукописів після подання відгуків. Редакція не повинна зберігати копії відхилених рукописів.

Коментарі рецензентів не можуть бути опубліковані або оприлюднені іншим чином без дозволу рецензента, автора та редактора.