Подання

Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Керівництво для авторів

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

Послідовність розміщення матеріалу. Анотації, текст – 14 pt, список літератури – 12 pt через півтора інтервали.

Індекс УДК міститься у верхньому лівому куті сторінки – великими літерами жирним шрифтом 12 pt. Прізвище, імʼя  та по батькові автора малими жирними літерами через кому – у правому куті - 12 pt., на рядок нижче – посада, місце роботи, ел.пошта, та посилання на реєстрацію на сайті orcid.org – 10 pt через 1 інтервал. Потім після пропуску одного рядка розміщується НАЗВА СТАТТІ (жирним шрифтом 14 pt., великим літерами, вирівнювання по центру). На рядок нижче – три анотації (українською, російською та англійською мовами (не менше 1800 знаків без пробілів). Переклад англійською має бути професійним. Перед російською та англійською анотаціями також друкується прізвище, імʼя  та по батькові, нижче – назва статті відповідними мовами) з ключовими словами (не менше 1800 знаків без пробілів) 14 pt. курсивом.

Після пропуску одного рядка друкується текст статті. Абзаци починаються з червоного рядка (1 см). Використані в статті літературні джерела подаються згідно з гарвардським стилем (замість [1, с.26] буде (автор + рік: сторінка). Приклади: (Мордовець 2014: 243); (Від Майдану-табору 2014). Список літератури складається в порядку цитування згідно також за гарвардським стилем.

 

ЛІТЕРАТУРА

Приклади оформлення журнальних статей:

Sartori, Giovanni. 2004. “Where is Political Science Going?” PS: Political Science and Politics 37(4): 785-787.

Massicotte, Louis and Blais, André.1999. “Mixed Electoral Systems: A Conceptual and Empirical Survey,” Electoral Studies 18(2): 341-366.

Баклан, І. В., Селін, Ю. М. 2013. “Електронний парламент: методологія прийняття рішень у процесі нормотворення,ˮ Юридична наука 1: 13-20.

Чукут, С. 2016. “Впровадження електронного парламенту в Україні в контексті сучасних світових тенденцій,ˮ Держава та регіони. Серія Державне управління 1 (53): 133-137.

Приклади оформлення розділів у книгах:

Norris, Pippa. 1996. “Candidate Recruitment.” In: Lawrence LeDuc, Richard Niemi and Pippa Norris (Eds.), Comparing Democracies. London: Sage: 289-302.

Buonanno, ‪Laurie. 2017. “The European Migration Crisis.” In: D. Dinan, N. Nugent, & W. E. Patterson (Eds.), The European Union in Crisis. London: Palgrave Macmillan: 100-130.

Гелд, Девід. 2005. “Моделі демократії.”  В: Демократія: антологія / упоряд. О. Проценко. К.: Смолоскип: 155-175.

Кузьо, Тарас. 2004. “Пострадянські перетворення в Україні: теоретико–порівняльний аспект.” В: Українське суспільство на шляху перетворень: західна інтерпретація / під ред. В. Ісаїва. К.: КМ Академія: 45-63.

Приклади оформлення книг:

Anderson, Perry. 1976. Considerations on Western Marxism. London: New Left Books.

Бжезінський, Збіґнєв. 2018. Велика шахівниця. Харків: Фабула.

Рудич, Ф.М. (ред.). 2006. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку. К.: Парламентське видавництво.

Evans, Peter B., & Dietrich Rueschemeyer, Theda Skocpol (Eds.). 1985. Bringing the State Back In. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

Електронне видання:

План дій ЄС з ґендерних питань на 2016–2020 роки. URLhttps://europa.eu/capacity4dev/public-gender/minisite-gender-action-plan-2016-2020

Увага! якщо стаття має індекс doi, використовуємо саме його, а не інтернет-посилання URL

Після цього слід додати список літератури (References) транслітерацією. Якщо вся література англомовна, то нічого вже роботи не треба. Якщо література складається з джерел українською та російською мовою, імʼя та ініціали, місто видання, а також найменування видання пишемо латиницею (транслітерацією), а назву статті, книги, збірника – латиницею (транслітерацією) та у дужках даємо переклад на англійську. Якщо журнал має англомовну версію, даємо офіційну його англомовну назву, якщо ні, то даємо його латиницею, якщо мова йде про переклад – даємо оригінальне прізвище автора та у дужках після транслітерації назви статті, книги, збірника – їх оригінальні назви статті, книги, збірника. Якщо оригінал не англійською мовою, наприкінці в дужках вказуємо оригінальну мову видання. Наприклад:

Оригінальний  варіант в списку літератури:

Фісун, Олександр. 2016. “Неформальні інститути та неопатримоніальна демократія в Україні”, Агора. Вип.17: 9-13. URL: https://academia.edu/30425284/Неформальні_інститути_та_неопатримоніальна_демократія_в_Україні_Informal_Institutions_and_Ukraine_s_Neopatrimonial_Democracy_ 

Аджемоґлу, Дарон, Робінсон, Джеймс. 2020. Вузький коридор. Держави, суспільства і доля свободи. К.: Наш формат.

Gendźwiłł, Adam & Raciborski, Jacek. 2014. “Jak głosują wyborcy w warunkach preferencyjnych list wyborczych: przypadek Polski,” Decyzje 22: 47-69.

Як це буде в Reference:

Fisun, Oleksandr. 2016. “Neformalʹni instytuty ta neopatrymonialʹna demokratiya v Ukrayini (Informal Institutions and Ukraine’s Neopatrimonial Democracy),” Agora. No. 17: 9-13. URL: https://academia.edu/30425284/Неформальні_інститути_та_неопатримоніальна_демократія_в_Україні_Informal_Institutions_and_Ukraine_s_Neopatrimonial_Democracy_  (in Ukrainian).

Acemoglu, Daron & Robinson, James. 2020. Vuzʹkyy korydor. Derzhavy, suspilʹstva i dolya svobody (The narrow corridor. States, societies, and the fate of liberty). K.: Nash format (in Ukrainian).

Gendźwiłł, Adam & Raciborski, Jacek. 2014. “Jak głosują wyborcy w warunkach preferencyjnych list wyborczych: przypadek Polski (How Do Voters Use Preferential Vote in Semi-Open PR System – The Case Of Poland),” Decyzje 22: 47-69 (in Polish).

 

Зміст статті має точно відповідати вимогам ВАК України до такого роду публікацій (Бюлетень ВАК.-2003. №1): 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікації, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 3) формулювання цілей статті (постановка завдання); 4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 5) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Але самі рубрики («постановка проблеми», «аналіз останніх досліджень...») у статті писати не треба.

Застосовується редактор MS Word, шрифт  Timеs New Roman розміром 14, вирівнювання тексту по ширині в один стовпчик. Поля: зліва – 2,5, справа – 2, знизу – 2 см, зверху – 3. Графіки та таблиці, формули вводяться до тексту статті за допомогою комп’ютерної техніки. Ілюстрації, графіки та таблиці, що супроводжують текст, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

Зберігати статтю просимо або у DOC (1997-2003), або у RTF форматі.

Статті, оформлені не відповідно до наведених правил, прийматися не будуть.

 

Авторську довідку подати у кінці статті. Автори на момент подачі статті мають бути зареєстровані на порталі orcid.org та обов’язково вказати свій номер у авторській довідці.

АВТОРСЬКА ДОВІДКА (українською, російською та англійською мовами)

  1. Прізвище, ім’я та по батькові.
  2. Наукова ступінь.
  3. Вчене звання.
  4. Місце роботи, посада.
  5. Контактний телефон, адреса, е-mail
  6. Номер orcid ID
  7. Назва статті.

 

З повагою, редакційна колегія видання.

Положення про конфіденційність

Політика приватності, конфіденційності та згоди на обробку персональних даних.

Рукописи повинні бути рецензовані з належною повагою до конфіденційності авторів. Подаючи свої рукописи до розгляду, автори довіряють редакції  результати своєї наукової роботи  та творчих зусиль, від  яких може залежати їх репутація та кар'єра. Права авторів можуть бути порушені в разі розкриття конфіденційних відомостей у ході рецензування  рукописів. Рецензенти також мають право на конфіденційність, що повинно підтримуватись редактором. Конфіденційність може бути порушена, якщо має місце нечесність або шахрайство, але в інших випадках повинна дотримуватись.

Редакція не повинна розголошувати інформацію про рукописи (включаючи їх отримання, зміст, статус у процесі розгляду, критику рецензентів або остаточну долю) іншим особам, окрім авторів та рецензентів. Це включає запити на використання матеріалів для законних дій.

Редакція повинна чітко пояснити своїм рецензентам, що рукописи, що надсилаються на розгляд, є привілейованими і приватною власністю авторів. Тому рецензенти та члени редакції повинні поважати права авторів, не обговорюючи публічно їх роботу та не привласнюючи їх ідеї до публікації рукопису. Рецензентам не дозволяється робити копії рукописів для своїх файлів, а також забороняється передавати їх іншим особам, за винятком наявності дозволу редактора. Рецензенти повинні повернути або знищити копії рукописів після подання відгуків. Редакція не повинна зберігати копії відхилених рукописів.

Коментарі рецензентів не можуть бути опубліковані або оприлюднені іншим чином без дозволу рецензента, автора та редактора.