Оголошення

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Формується черговий випуск журналу "Питання політології" (Випуск 41). 
Редколегія збірника запрошує викладачів вузів, співробітників академічних установ, а також зацікавлених дослідників опублікувати свої статті та методичні розробки на сторінках нашого фахового видання. 

Просимо Вас надсилати статті на електронну пошту vp.kh@ukr.net і politj@karazin.ua.

 

Рукописи, які подаються до редакції, мають точно відповідати вимогам ВАК України до такого роду публікацій (Бюлетень ВАК. - 2003. - №1):

1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень і публікації, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

3) формулювання цілей статті (постановка завдання);

4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

5) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.