Галузь та проблематика журналу

Вісник присвячений розгляду актуальних проблем теорії та практики політичних процесів в умовах глобалізації, а саме: 
- особливості застосування дефініцій у політичних науках; 
- посткомуністичні трансформації; 
- політичні комунікації в умовах транзитивної демократії в Україні під кутом діяльності її суб'єктів; 
- питання зміни президентсько-парламентської системи на парламентсько-президентську в результаті політичних домовленостей; 
- інституціональні проблеми та сутнісні вади сучасних моделей електоральної демократизації, на прикладі виборчої моделі України; 
- питання ефективності використання в сучасній практиці муніципального управління різноманітних інструментів планування територіального розвитку міст; 
- специфіка виборчих кампаній в Україні 
- сутнісні основи формування в Україні громадянського суспільства та проблеми встановлення діалогу між державою та організаціями, що захищають інтереси громадян; 
- підвищення ефективності управління посттоталітарного українського суспільства; 
- громадська думка і громадянська свідомість та їх взаємозв'язок тощо.

 

Процес рецензування

Зміст статті має точно відповідати вимогам ВАК України до такого роду публікацій (Бюлетень ВАК.-2003. – №1): 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікації, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 3) формулювання цілей статті (постановка завдання); 4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 5) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Текст друкується через 1,5 інтервали. Застосовується редактор MS Word, шрифт  Timеs New Roman розміром 12, вирівнювання тексту по ширині в один стовпчик. Поля: зліва – 2,5, справа – 2, знизу – 2 см, зверху – 3. Графіки та таблиці, формули вводяться до тексту статті за допомогою комп’ютерної техніки. Ілюстрації, графіки та таблиці, що супроводжують текст, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

Статті, оформлені не відповідно до наведених правил, прийматися не будуть.

Авторську довідку необхідно подати у кінці статті. Автори на момент подачі статті мають бути зареєстровані на порталі orcid.org та обов’язково вказати свій номер у авторській довідці.

АВТОРСЬКА ДОВІДКА (українською, російською та англійською мовами)

  1. Прізвище, ім’я та по батькові.
  2. Наукова ступінь.
  3. Вчене звання.
  4. Місце роботи, посада.
  5. Контактний телефон, адреса, е-mail
  6. Номер orcid ID
  7. Назва статті.

 

Політика відкритого доступу (Open Access)

Редакція видання дотримується політики "відкритого доступу" до опублікованими матеріалами. Під "відкритим доступом" відповідно до Будапештської ініціативи "Відкритий доступ" (БІОДОМ) редакція має на увазі вільний доступ до опублікованих в журналі матеріалів через Інтернет і право кожного користувача читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, шукати або робити посилання на повнотекстові статті , проводити пошук роботами-індексаторами, вводити їх як дані в програмне забезпечення або використовувати для інших законних цілей за відсутності фінансових, правових і технічних перешкод, за винятком тих, що регулюють доступ до Інтернету. Єдиним обмеженням на відтворення і поширення і єдиною умовою копірайта в цій галузі має бути право автора контролювати цілісність своєї роботи і обов'язкові посилання на його ім'я при використанні роботи і її цитуванні.

 

Політика редакційної колегії

1. Редакційна колегія несе відповідальність за опубліковані матеріали.

2. Редакційна колегія зобов’язується приймати чесні, неупереджені висновки на основі принципу рівного рецензування.

3. Редакційна колегія сприяє прозорості видавничого процесу та відповідному звітуванню.

4. Редакційна колегія слідкує за дотриманням стандартів доброчесності поданих статей, зобов’язуючи авторів вносити зміни у подані матеріали за умов порушення професійної етики та вищезазначених стандартів.

5. Редакційна колегія заздалегідь сповіщає авторів про вимоги до публікацій.

6. Редакційна колегія не публікує матеріалів рекламного характеру.

7. Редакційна колегія вимагає від авторів правильного доброчесного посилання на вказаних у статті авторів за стандартами МОН.

8. Редакційна колегія покликана заохочувати авторів до дотримання високих стандартів наукової публікації.

 

Плата за публікацію

Публікація статті є платною. Якщо автор хоче отримати примірник Вісника, слід вказати це у заявці, при цьому вказати точну адресу, телефон.

 

Історія журналу

Вісник засновано у 1993 році.

 

Етичний кодекс

Редакція Віснику Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології" у своїй діяльності керується нормами, викладеними у наступних роботах:

Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для редакторів (уклад. О.О. Гужва, І.О. Солдатенко, Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017),

Етичний кодекс ученого України  

"Норми поведінки й найкраща практика для редакторів" (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), складені Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics) (http://publicationethics.org)

Міжнародні стандарти для авторів

Міжнародні стандарти для редакторів