Жанрова специфіка юридичного дискурсу і його мовна реалізація

  • Ірина Станіславівна Руднєва ХНУ імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: жанр, жанрова модель, кримінальна справа, критерії, лексичні особливості, професійне спілкування, ситуація спілкування, юридичний дискурс

Анотація

Стаття присвячена розгляду мовних засобів, що є складовими юридичного дискурсу як одного з різновидів професійного спілкування. Виявлено основні лексичні мовні засоби, які дають змогу одержати цілісну картину мовного оформлення жанрів юридичного дискурсу на сучасному етапі розвитку юриспруденції. Жанрові моделі в юридичному дискурсі представлені як нормативно обумовлені структуровані і інституціонально закріплені (у вигляді законів, постанов або неформальних угод) послідовності типів мовленнєвих дій, які використовують учасники взаємодії в тій або іншій ситуації при досягненні своїх цілей. Інтегральною ознакою юридичного дискурсу виступає ситуація спілкування в юридичній сфері, що поряд з екстралінгвістичними факторами визначає його диференціальні мовні ознаки. Ситуація спілкування визначає головну комунікативну установку будь-якого типу юридичного дискурсу. Мовні засоби проаналізовано в жанрі розслідування кримінальної справи юридичного дискурсу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Бахтин М.М. Собрание сочинений: В 6 т. – Т. 5. Работы 1940-х – начала 1960-х годов / М.М. Бахтин. – М. : Русские словари, 1996. – 732 с.

Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф.С. Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 344 с.

Косоногова О.В. Юридический дискурс: лингвопрагматика имени собственного / О.В. Косоногова // Знание. Понимание. Умение. – М. : МосГУ, – 2008. – № 2. – С. 188–192.

Крапивкина О.А. О персонифицированном характере современного юридического дискурса [Текст] / О.А. Крапивкина // Вестник Иркутск. гос. лингв. ун-та. Сер. Филология. – 2010. – № 4(12). – С. 27–34.

Палашевская И.В. Жанровая организация юридического дискурса: социолингвистический подход [Текст] / И.В. Палашевская // Вестник Удмурт. гос. ун-та. Сер. 5. История и филология. – Ижевск, 2012. – Вып. 2. – С. 146–151.

Разбєгіна Н.В. Розвиток української юридичної термінології в умовах глобалізації / Н.В. Разбєгіна // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. – Харків, 2013. – 164 с.

Самохіна В.О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії та США : монографія / В.О. Самохіна. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 360 с.

Сараева Н.А. Язык юридического дискурса / Н.А. Сараева // Язык. Текст. Дискурс: Научный альманах Ставропол. отделения РАЛК / Под ред. проф. Г.Н. Манаенко. – 2009. – Вып. 7. – С. 146–160.

Сванкулов А.Э. О теоретических и прикладных аспектах юридического дискурса русского языка / А.Э. Сванкулов // Вестник КазНУ. Серия филологическая. – 2007. – № 7(106). – С. 151–154.

Седов К.Ф. Анатомия жанров бытового общения / К.Ф. Седов // Вопросы стилистики: Человек и текст. – Вып. 27. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1998. – С. 9–20.

Скуратовська Т.А. Аргументація в американському судовому дискурсі (на матеріалі справ за участю суду присяжних) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Т.А. Скуратовська. – Київ, 2012. – 20 с.

Юридичні терміни. Тлумачний словник / [В.Г. Гончаренко, П.П. Андрушко, Т.П. Базова та ін.; за ред. В.Г. Гончаренка]. – 2-ге вид. – К. : Либідь, 2014. – 320 с.

An online institute devoted to the study of language and the law [Electronic resource]. – Access mode : www.languageandlaw. org.

Fairclough N. Language and Power / N. Fairclough. – London – New York : Longman, 1989. – 259 p.

Fairclough N. Discourse, social theory and social research: the case of welfare reform / N. Fairclough // Journal of Sociolinguistics, № 4. – 2000. – Р. 163–195.

EC Legislation 2014-2015. – [edited by N. Foster]. – Oxford : University Press, 2016. – 689 p.

Mellinkoff D. The Language of the Law / D. Mellinkoff. – Boston : Little, Brown and Co, 1963. – 526 p.
Опубліковано
2017-10-29
Як цитувати
Руднєва, І. С. (2017). Жанрова специфіка юридичного дискурсу і його мовна реалізація. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (85), 101-107. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2017-85-14