Поліпарадигматизм та міждисциплінарність як методологічні принципи перекладознавчого аналізу прецедентних імен

Ключові слова: лінгвокультурний феномен, міждисциплінарний підхід, поліпарадигмальний характер, прецедентне ім’я, спосіб перекладу, цільовий читач

Анотація

У статті розглянуто вплив культурологічних, когнітивних, історичних та прагматичних чинників на переклад прецедентних імен у світлі міждисциплінарного підходу. Увагу сфокусовано на особливостях відбиття поліпарадигмального характеру прецедентних імен у способах їх перекладу та підкреслено потребу у врахуванні перекладачем асоціативно-образних характеристик імені, аби забезпечити прозорість його смислу задля вчинення автентичного прагматичного впливу та зберегти культурно-історичну специфіку, яку воно уособлює. У роботі акцентується важливість адекватного сприйняття повідомлення, що містить прецедентне ім’я, цільовим читачем як представником відмінної лінгвокультури на певному етапі її розвитку, а відтак носієм іншої когнітивної бази, та простежується розвиток поглядів на переклад прецедентних імен у зв’язку зі зміною парадигм у перекладознавстві, що дає можливість усвідомити релевантність кожного із зазначених аспектів імені, наділеного ознаками прецедентності, для його якісного перекладу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Богоявленская Ю.В. Прецедентное имя «Наполеон» в исторической памяти Франции: опыт корпусного исследования / Ю.В. Богоявленская, А.Э. Буженинов // Политическая лингвистика. – Екатеринбург : Уральский государственный педагогический университет, 2015. – №2. – С. 137–143.

Болотнова Н.С. Художественный текст в коммуникативном аспекте и комплексный анализ единиц лексического уровня / Н.С. Болотнова. – Томск : Томский ун-т, 1992. – 312 с.

Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика : [нариси] / В. В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2007. – 264 с.

Золотых Л.Г. Фразеологическая семантика и символ / Л.Г. Золотых // Слово – сознание – культура : сб. науч. трудов / [сост. Л. Г. Золотых]. – М. : Флинта: Наука, 2006. – С. 157–169.

Кушнерук С.Л. Использование прецедентных феноменов для ситуативного промоушена в российской печатной рекламе / С.Л. Кушнерук // Политическая лингвистика. – Екатеринбург : Уральский государственный педагогический университет, 2006. – Вып. 20. – С. 198–204.

Молчанова Н.С. Роль прецедентного имени в восприятии художественного текста / Н.С. Молчанова // Вестник Псковского государственного университета. – Псков : Псковский государственный университет, 2011. – №15. – С. 87–91.

Нахимова Е.А. Использование корпусной методологии при сопоставительном изучении прецедентных имен / Е.А. Нахимова // Политическая лингвистика. – Екатеринбург : Уральский государственный педагогический университет, 2013. – №3 (45). – С. 48–56.

Нахимова Е.А. Прецедентные ситуации, связанные с деятельностью Наполеона Бонапарта, в российской национальной исторической памяти / Е.А. Нахимова // Известия уральского федерального университета. – Екатеринбург : Уральский государственный педагогический университет, 2014. – №2 (126). – С. 71–80.

Полонский А.В. «Умный завиток ковра», или Адресат и читатель / А.В. Полонский // Теория и практика современной русистики в мировом контексте: междунар. сб. науч. ст.: в 2 т. – Белгород, 2005. – Т.1. – С. 95–99.

Привалова И.В. Интеркультура и вербальный знак (лингвокогнитивные основы межкультурной коммуникации) / И.В. Привалова. – М. : Гнозис, 2005. – 472 с.

Пшенкина Т.Г. Междисциплинарность перевода как отражение интегративных процессов в современной лингвистике / Т. Г. Пшенкина // Язык и культура. – Барнаул : Алтайский государственный университет, 2014. – №1 (25). – С. 51–62.

Уфимцева Н.В. Сознание, слово, культура / Н.В. Уфимцева // Коммуникативная лингвистика и коммуникативно-деятельностный подход к обучению языкам: памяти Г. В. Колшанского. – М. : [б. и.], 2000. – С. 44–54.

Фесенко Т.А. Специфика национального культурного пространства в зеркале перевода / Т.А. Фесенко. – Тамбов : ТГУ, 2002. – 228 с.

Цвиллинг М.Я. Переводоведение как синтез знания / М.Я. Цвиллинг // Тетради переводчика : науч.-теор. сб. – М. : МГЛУ, 1999. – Вып. № 24. – С. 32–37.

Шарманова Н.М. Етнолінгвістика : навчальний посібник [для студентів факультету української філології] / Н.М. Шарманова ; за ред. Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг : НПП АСТЕРІКС, 2015. – 192 с.

Шемуда М.Г. Художній переклад як важливий чинник міжкультурної комунікації / М.Г. Шемуда // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. – 2013. – Кн. 1. – С. 164–168.

Янссен-Фесенко Т.А. Перевод в структуре ментального пространства: концептуальный подход / Т.А. Янссен-Фесенко, А. Л. Вайгель // Язык и культура. – Томск: Национальный исследовательский Томский государственный университет, 2013. – №4 (24). – С. 66–76.

Опубліковано
2017-10-29
Як цитувати
Тащенко, Г. В. (2017). Поліпарадигматизм та міждисциплінарність як методологічні принципи перекладознавчого аналізу прецедентних імен. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (85), 58-64. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2017-85-08