Когнітивний аспект концепту ДІМ – HOUSE / HOME в англійській мові: особливості перекладу в межах різних доменів

  • Інна Володимирівна Давиденко ХНУ імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: домен, концепт ДІМ, концептуальна мережа, лексико-семантичний варіант, лексичне значення, полісемія, синонімія

Анотація

У дослідженні, яке виконано у руслі когнітивної лінгвістики, зміст дублетного концепту ДІМ – HOUSE / HOME виводиться зі значень (ЛСВ) полісемантичних менників house і home та їхніх синонімів. Значення лексем house і home упорядковуються за допомогою моделі концептуальної мережі та тематично стратифікуються між поняттєвими доменами. Значення, що конституюють концепт ДІМ – HOUSE / HOME, профілюються у домені МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ. У роботі аналізується частотність реалізації цих значень
у художньому тексті. ЛСВ лексем house і home поєднуються у комплексній моделі дублетного концепту
ДІМ – HOUSE / HOME. Ця модель має інтегральну та дві диференційні зони. Інтегральна зона представлена ЛСВ “споруда, де живе людина (зі своєю сім’єю)”, “помешкання”, “житло сім’ї”, “сім’я”, спільними для лексем house і home. Диференційні зони представлені відмінними ЛСВ цих лексем.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Давыденко И.В. Концепт ДОМ в английской языковой картине мира / И.В. Давыденко // Ученые записки Харьковского гуманитарного университета “Народная украинская академия”. – 2006. – Т. 12. – С. 519–527.

Давыденко И.В. Когнитивные характеристики ДОМ – HOME / HOUSE в английской ЯКМ / И.В. Давыденко // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2009. – № 866. – С. 40–44.

Давыденко И.В. Когнитивные характеристики полисемантов house, home в английском языке / И.В. Давыденко // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2010. – № 928. – С. 38–47.

Давыденко И.В. Средства номинации концепта ДОМ в английском языке: семантико-этимологический анализ / И.В. Давыденко // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2011. – № 954. – С. 132–138.

Давыденко И.В. Концептуальная сеть полисемии полисеманта home (n.) – имени концепта ДОМ / HOME / И.В. Давыденко // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2011. – № 953. – С. 87–94.

Давыденко И.В. Архетипический образ концепта ДОМ / ЖИЛИЩЕ в английской картине мира / И.В. Давыденко // Записки з романо-германської філології. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2011. – № 27. –

С. 29–35.

Давыденко И.В. Концепт ДОМ в английской языковой картине мира: этимология слова home / И.В. Давыденко // Молодые ученые Харьковщины : материалы науч. конф. – Харьков : ХГУ “НУА”, 2006. – С. 52–53.

Давыденко И.В. Концепты HOME и ДОМ в английской и русской лингвокультурах / И.В. Давыденко // Переклад у 21 столітті : материалы науч. конф. – Харьков : Воен. ин-т внутр. войск,

– С. 8–9.

Давыденко И.В. Типология дискурса: интердискурсивные аспекты концепта ДОМ / И.В. Давыденко // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : матеріали VII Всеукр. наук. конф.

(5 лютого 2008 р.). – Харків : ХНУ імені В.Н. Кара-зіна, 2008. – С. 84–85.

Давыденко И.В. Дом в британской концептосфере: аспект дидактики / И.В. Давыденко // Материалы конференции по методике преподавания иностранных языков. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – С. 57–59.

Давыденко И.В. Концептуальная сеть полисемии полисеманта house (n.) – имени концепта ДОМ / HOUSE / И.В. Давыденко // Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів : матеріали Третьої міжнар. наук. конф. (19 бер. 2011 р.). – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 25–28.

Як цитувати
Давиденко, І. В. (1). Когнітивний аспект концепту ДІМ – HOUSE / HOME в англійській мові: особливості перекладу в межах різних доменів. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (84), 143-150. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/8151