Концепт ПОКАЯННЯ, актуалізований німецькомовною максимою, її мовленнєвоактовий і тактико-стратегічний потенціал

  • Тетяна Альбертівна Смоляна ХНУ імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: комунікативні стратегії і тактики, концепт, максима, мовленнєвий акт, мовні засоби, номінація, релігійний дискурс

Анотація

У статті розглядається один з найбільш актуалізованих німецькомовною максимою концептів, концепт ПОКАЯННЯ, окреслено його лексико-семантичне поле, склад та структуру концепту ПОКАЯННЯ, визначено мовленнєвоактовий потенціал, стратегії і тактики, що актуалізує німецькомовна максима, репрезентована концептом ПОКАЯННЯ, у релігійному дискурсі. У статті змодельовано семантичний простір номінацій концепту ПОКАЯННЯ, вербалізованого німецькомовною максимою. Встановлено, що максима актуалізує усі ознаки концепту, а саме: «намагання», «рівновага», «спокута» та «відшкодування». Глобальною стратегією релігійного дискурсу, сфери функціонування максими, є персуазивно-директивна стратегія, котрій підпорядковані тактики аргументації, переконання, констатації тощо. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт [Текст] / Н.Д. Арутюнова. – М. : Наука, 1988. – 341 с.

Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека [Текст] / Н.Д. Арутюнова. – М. : Наука, 1999. – 896 с.

Безугла Л.Р. Вербалізація імпліцитних смислів у німецькомовному діалогічному дискурсі : монографія / Л.Р. Безугла. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 332 с.

Вольф Е.М. Функ-циональная семантика оценки [Текст] / Е.М. Вольф. – М. : Наука, 1985. – 228 с.

Гуторова П.В. Оценка как составляющая структуры ценностного смысла «repentance» [Електронний ресурс] / П.В. Гуторова. – Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-kak-sostavlyayuschaya-struktury-tsennostnogo- smysla-repentance

Зусман В.Г. Концепт в культурологическом аспекте / В.Г. Зусман // Межкультурная коммуникация: учеб. пособие. – Н. Новгород : Деком, 2001. – С. 38–53.

Карасик В.И. Лингвокультурная концептология : учеб. пособие к спецкурсу / В.И. Карасик, Н.А. Красавский, Г.Г. Слышкин. – Волгоград : Парадигма, 2009. – 116 с.

Карасик В.И. Языковые ключи / В.И. Карасик. – М. : Гнозис, 2009. – 406 с.

Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – Волго-град : Перемена, 2002. – 477 с.

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія /О.О. Селіванова. – Полтава : Довкілля – К., 2006. – 716 с.

Фролова І.Є. Стратегія конфронтації в англомовному дискурсі : монографія / І.Є. Фролова. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 344 с.

Чернейко Л.О. Лингво-философский анализ абстрактного имени / Л.О. Чернейко. – М. : Изд-во МГУ, 1997. – 320 с.

Шевченко І.С. Дискурс як мисленнєво-комунікативна діяльність / І.С. Шевченко, О.І. Морозова // Дискурс як когнітивно-кому-нікативний феномен : кол. монографія / під ред. І.С. Шевченко. – Х. : Константа, 2005. – С. 21–28.

Шиляева Т.В. Коммуникативные стратегии в тексте англоязычной христианской проповеди / Т.В. Шиляева // Вісник Харків. нац. ун-ту імені
В.Н. Каразіна. – 2011. – № 972. – С. 74–80.

Шиляева Т.В. Оцінка в англомовному релігійному дискурсі / Т.В. Шиляева // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2011. – № 897. – С. 159–163.
Як цитувати
Смоляна, Т. А. (1). Концепт ПОКАЯННЯ, актуалізований німецькомовною максимою, її мовленнєвоактовий і тактико-стратегічний потенціал. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (84), 70-76. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/8067