Деякі властивості слововживання у Пітсбурзькому діалекті крізь призму гендерної категорії

  • Катерина Володимирівна Вуколова Університет ім. Альфреда Нобеля
Ключові слова: гендер, лексичні одиниці, мовлення, монофтонгізація, Пітсбурзький діалект

Анотація

У статті розглянуто особливості слововживання мовців Пітсбурзького діалекту (іменники та дієслова)
з урахуванням гендерної соціальної категорії. Розглянуто поняття «гендер», а також зроблено аналіз слововживання мешканців міста Пітсбург з точки зору розподілу населення за статевою приналежністю: жінки та чоловіки. У статті проаналізовано дослідження закордонних лінгвістів та виявлено існування певних гендерних особливостей у мовленні та слововживанні мешканців даної території. Найпоширенішою серед властивостей мовлення мешканців є монофтонгізація. Значні відмінності у схильності до цього фонетичного процесу спостерігаються між статями. Відмічено, що серед жінок схильність до монофтонгізації має лише старша вікова група. Монофтонгізація виявляється характерною для усіх вікових груп чоловіків. Стверджено, що даний фонетичний процес є притаманним здебільшого мовленню чоловіків. Наведено приклади лексичних одиниць (власні та загальні іменники, дієслова), які найчастіше використовуються мешканцями Пітсбурга. Вказану лексику було розподілено на смислові групи: загальновживана, спортивна лексика і лексика моди.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Козачишина О.Л. Лінгвістичні прояви гендерних характеристик англомовних художніх текстів (на матеріалі американської прози ХХ сторіччя) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04/ О.Л. Казачишина. – Київ, 2003. – С. 316.

Мартинюк А.П. Речевое поведение мужчин и женщин в неформальной коммуникативной ситуации / А.П. Мартынюк, П.Н. Землянский // Пол и его маркировка в речевой деятельности / отв. ред. Е.Н. Шовгеля. – Кривой Рог : МИЦ ЧЯКП,

– С. 114–126.

Петренко А.Д. Мова чоловiкiв i жiнок як одиниця соцiолiнгвiстичного дослiджен-ня / А.Д. Петренко, Д.А. Петренко, Э.Ш. Исаев // Мовознавство. – Київ, 1999. – № 1 – С. 6471.

Трофимова Е.И. Терминологические вопросы в гендерных исследованиях / Е.И. Трофимова // Доклады Второй Междунар. конф. «Гендер: язык, культура, коммуникация», 22–23 ноября 2001 г. / под. общ. ред.

И.И. Халеевой : Моск. гос. лингв. ун-т. Лаборатория гендерных исследований. – М., 2002. – С. 41–55.

Cameron D. Performing Gender Identity: Young Men’s Talk and the Construction of Heterosexual Masculinity // Language and Masculinity/ Edited by Johnson S. and Meinhof U.H. – Blackwell Publishers, 1997. – P. 45–63.

Cameron D. Feminism and Linguistic Theory / D. Cameron. – McMillan Press Ltd., 1992. – P. 247.

Coates J. Women, Men and Language. A Sociolinguistic Account of Sex Differences in Language / J. Coates. – New York : Longman, 1986. – P. 16.

Fishman P.M. Interaction: the work women do / P.M. Fishman // Sociolinguistics. Coupland N., Jaworski A. (eds.) MacMillan Press, 1997. – P. 416–429.

Holmes J. Women, men and politeness / J. Holmes. – Essex, UK : Longman, 1995. – P. 254.

Holmes J. Women’s Talk: The Question Of Sociolinguistic Universals / J. Holmes // Australian Journal of Communication. – 1993. – 20 (3). – P. 125–149.

Holmes J. Hedging, fencing and other conversational gambits: an analysis of gender differences in New Zealand Speech / J. Holmes // Women and Language in Australian and New Zealand Society / Pauwels A. (Ed.) – Australian Professional Publications, Sydney. 1987. – P. 59–70.

Johnstone B. Pittsburgh Speech and Pittsburghese / B. Johnstone, D. Baumgardt, M. Eberhardt,

S. Kiesling. – Berlin/Boston : Mouton de Gruyter, 2015 – P. 31–46.

Labov W. 50 msec. / W. Labov, M. Baranowski // Language Variation and Change. – 2006. – № 18. – P. 223–240.

Lacoff R. Language and Woman’s Place Text / R. Lacoff. – New York, 1998.

Nichols P.C. Linguistic Options and Choices for Black Women in the Rural South / Patricai C. Nichols // Language, Gender and Society (edited by Thorne, Kramarae, and Henley). – Rowley : Newberry House Publications, Inc., 1983. – P. 54–68.

Tannen D. You Just Don’t Understand: Women and Men in Conversation / D. Tannen. – New York : William Morrow, 1990. – P. 319.

Trudghill P. The Social Differentiation of English in Norwich / P. Trudghill. – Cambridge : Cambridge University Press, 1974. – P. 279.

Kiesling S. Competing Norms, Heritage Prestige, and the Decline of /aw/-Monophthongization

in Pittsburgh [Електронний ресурс] / S.F. Kiesling, M. Wisnosky // Paper presented at the 32nd annual conference on New Ways of Analyzing Variation (NWAV 32), Philadelphia, 9-12, Oct. 2003. – Режим доступу : http://www.pitt.edu/~kiesling/kiesling-wisnosky-aw.pdf

Pitsburgeese Glossary: Sports [Електрониий ресурс] // Pitsburgeese.com. – Режим доступу : http://www.pittsburghese.com/glossary.ep.html?type=sports

Pitsburgeese Glossary: Verbs [Електронний ресурс] // Pitsburgeese.com. – Режим доступу : http://www.pittsburghese.com/glossary.ep.html?type=verbs

United States Census Bureau. Official site [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://factfinder. census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview. xhtml?pid=DEC_10_SF1_QTP1&prodType=table

Як цитувати
Вуколова, К. В. (1). Деякі властивості слововживання у Пітсбурзькому діалекті крізь призму гендерної категорії. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (84), 64-69. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/8066