Синтаксична синонімія як мовленнєва інновація (на матеріалі сучасної французької художньої прози)

  • Анастасія Вікторівна Лепетюха ХНПУ імені Г.С. Сковороди
Ключові слова: емерджентне значення, мовленнєва інновація, преференціальна структура, синтаксична синонімія, стрижнева конструкція

Анотація

Ця стаття присвячена дослідженню моно- та поліпредикативних висловлень з синтаксичною синонімією як мовленнєвих інновацій, що набувають нових емерджентних (ко(н)текстуальних) значень залежно від інтенції мовця на кінцевому, усвідомленому етапі його ментальної активності у процесі каузації (породження) мовно-мовленнєвого акту. Синонімічні висловлення розглядаються як заздалегідь незапланований результат творчої діяльності суб’єкта мовлення, котрий актуалізує преференціальну для певного ко(н)тексту синонімічну структуру, семантично наближену до системної (мовної) стрижневої конструкції, орієнтуючись тією чи іншою мірою на співрозмовника. Вторинні системні синонімічні побудови, котрі реалізуються комунікантом в інших комунікативних ситуаціях, характеризуються синтаксичною різнооформленістю та різними рівнями семантичної схожості з преференціальною та стрижневою конструкціями, з якими вони вступають у спіралеподібні семантико-синтаксичні взаємозв’язки. Це дозволяє виявити ступінь взаємообумовленості та взаємовизначення усіх складників поля емерджентних значень висловлень з синтаксичною синонімією.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Альбеков Н.Н. Эмерджентность как компонент инвариантно-вариативной структуры переводных
текстов : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / Н.Н. Альбеков. – Ставрополь, 2009. – 23 с.

Арош К. Семантика и переворот, произведённый Соссюром: язык, речевая деятельность, дискурс // К. Арош, П. Анри, М. Пешё // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. – М. : ОАО ИГ «Прогресс», 1999. – С. 137–157.

Бабайцева В.В. Система членов предложения в современном русском языке : учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / В.В. Бабайцева. – М. : Просвещение, 1988. – 159 с.

Бенвенист Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист. – М. : Прогресс, 1974. – 447 с.

Вейль Г. Симметрия / Г. Вейль. – М. : Наука, 1968. – 191 с.

Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов / Т.В. Жеребило. – Назрань : ООО «Пилигрим», 2010. – 486 с.

Ирисханова О.К. O понятии креативности и его роли в метаязыке лингвистических исследований [Текст] / О.К. Ирисханова // Когнитивные исследования языка. Исследование познавательных процессов в языке : сб. науч. тр. – М. : Ин-т языкознания РАН, ТГУ им. Г.Р. Державина : Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009. – Вып. 5. –
С. 158–171.

Каган М.С. Эстетика как философ-ская наука / М.С. Каган. – СПб. : Петрополис,
1997. – 544 с.

Кубрякова Е.С. Язык пространства и пространство языка. К постановке проблемы /
Е.С. Кубрякова. – М. : Изд-во АН, 1997. – 85 с.

Мєдвєдєва Н.О. Структура, семантика та прагматика сегментованих висловлень у сучасному французькому художньому дискурсі : автореф. диc. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 «Романські мови» / Н.О. Мєдвєдєва. – Київ, 2015. – 20 с.

Минкин Л.М. Феноменология, эпистемиология, психосистематика и психомеханика языка / Л.М. Минкин // Вісник Київ. нац. лінгв. ун-ту. – 2009. – Т. 12. – № 1. – С. 7–19.

Мінкін Л.М. Дискурс у системно-функціональному просторі мо-ви / Л.М. Мінкін, А.В. Лепетюха // Когнітивно-прaгматичні дослідження професійних дискурсів : матеріали П’ятої наук. конф. з міжнар. участю
(19 березня 2016 року). – Харків, 2016. – С. 61–64.

Норман Б.Ю. Диффузный характер языковых знаков, динамичность синтаксической структуры и речевая свобода носителя языка / Б.Ю. Норман // Дискурс, социум, креативность : колл. монография. – Нижниий Тагил : Нижнетагил. гос. соц.-пед. академия, 2012. – С. 42–56.

Олизько Н.С. Синергические принципы организации художественного дискурса постмодернизма / Н.С. Олизько // Вестник Челябин. гос. ун-та. – 2009. – № 10. – С. 84–87.


Якобсон Р.О. В поисках сущности языка / Р.О. Якобсон // Семиотика. – М. : Радуга, 1983. – С. 102–117. 16. Кerbrat-Orecchioni C. L’йnonciation / С. Кerbrat-Orecchioni. – P. : Armand Colin, 1999. – 270 p.

Metz Ch. Essais sur la signification au cinema / Ch. Metz – P. : Klincksieck, 1968. – 246 p.

Saussure F. de Cours de linguistique generale / F. de Saussure. – P. : Payot, 1986. – 331 p.
Як цитувати
Лепетюха, А. В. (1). Синтаксична синонімія як мовленнєва інновація (на матеріалі сучасної французької художньої прози). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (84), 51-56. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/8063