Зіставний стилістичний синтаксис конфесійного тексту в англійській та українській мовах (частина ІІ)

  • Л. М. Черноватий
Ключові слова: англійська й українська мови, Біблія (книга «Буття»), зіставна стилістика, конфесійний стиль, навчання перекладу, порівняльний стилістичний аналіз, синтактико-стилістичні характеристики

Анотація

Ґрунтуючись на результатах порівняльного стилістичного аналізу англо- й україномовного текстів перекладу книги «Буття» Біблії, встановлено їх спільні та відмінні синтактико-стилістичні характеристики, які можуть враховуватися у змісті навчання зіставної стилістики та перекладу текстів конфесійного стилю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баранник Д.X. Період / Д.X. Баранник // Україн-ська мова: Енциклопедія. – [3-тє вид., змін. і доп.]. – К. : Українська енциклопедія імені М.П. Бажана, 2007. – С. 472–473.

Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. Із мови давньоєврейської й грецької на українську дослівно наново перекладена / [Пер. І. Огієнка, 1962 р.] – К. : Українське Біблійне Товариство, 2009. – 1151 с.

Дудик П.С. Стилістика української мови / П.С. Дудик. – К. : Академія, 2005. – 368 с.

Жук Т.В. Лексичний та синтаксичний повтор в українській народній творчості (на матеріалі українських народних казок) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Т.В. Жук. – К. : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2005. – 21 с.

Мацько Л.І. Стилістика української мови : підручник / [Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М.; за ред. Л.І. Мацько]. – К. : Вища шк., 2003. – 462 с.

Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови : підручник / О.Д. Пономарів. – К. : Либідь, 1993. – 248 с.

Пуряєва Н.В. Українська церковна титулатура / Н.В. Пуряєва // Мовознавство. – 2000. – № 2–3. – С. 45–54.

Черноватий Л.М. Зіставний стилістичний синтаксис конфесійного тексту в англійській та українській мовах (частина І) / Л.М. Черноватий // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». – 2015. – Вип. 82. – С. 21–29.

Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності : підручник для студ. вищих заклад. освіти за спец. “Переклад” / Л.М. Черноватий. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 376 с.

Черноватий Л.М. Однорідні члени речення у конфесійному стилі в англійській та українській мовах / Л.М. Черноватий // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015) : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. / відп. ред. Н.Я. Яцків ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2015. – C. 347–350.

Шевченко Л.Л. Конфесійний стиль / Л.Л. Шевченко // Українська мова: Енциклопедія. – [3-тє вид., змін. і доп.]. – К. : Українська енциклопедія імені М.П. Бажана, 2007. – С. 284.

Ющук І.П. Українська мова / І.П. Ющук. – К. : Либідь, 2003. – 640 с.

Hirsch E.D. The Dictionary of Cultural Literacy / E.D. Hirsch, J. Kett, J. Trefil. – Boston-New-York : Houghton Mifflin, 1993. – 619 p.

King James Version of the Bible [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www..kingjamesbibleonline.org/
Опубліковано
2016-07-07
Як цитувати
Черноватий, Л. (2016). Зіставний стилістичний синтаксис конфесійного тексту в англійській та українській мовах (частина ІІ). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (83), 168-177. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/6176