Mножинність перекладів та ітеративність перекладу: ретрансляції роману Ґ. Флобера “Пані Боварі”

  • Галина Флоріївна Драненко Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: Ґюстав Флобер, етика перекладу, ітеративність перекладу, множинність перекладів, “Пані Боварі”, ретрансляція, традуктивна серія

Анотація

Статтю присвячено осмисленню змісту концептів “множинність перекладів” та “ітеративність перекладу” на прикладі українських і російських ретрансляцій роману Ґ. Флобера “Пані Боварі”. Виокремлено чинники творення нових варіантів перекладу твору французького класика, з’ясовано експліцитні та імпліцитні мотивації їх з’яви, висвітлено генезу стратегій перекладачів, окреслено вплив на них як творчих, так і ідеологічних, видавничо-комерційних та ін. факторів. Вибудовано низки перекладів роману “Пані Боварі” у дві різномовні традуктивні серії, з’ясовано їх модуляції в синхронічному й діахронічному вимірах, виведено типологію ретрансляцій роману, яка випливає з чинників їх появи. Зроблено висновки про дію, яку ітеративність перекладу здійснює на рецепцію чужомовного художнього твору іншокультурним сприймачем.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Альтман М.С. Разговоры с Вячеславом Ивановым [Электронный ресурс] / М.С. Альтман ; [сост., подгот. текстов В.А. Дымшица, К.Ю. Лаппо-Данилевского]. – СПб. : ИНАПРЕСС, 1995. – Режим доступа : http://www.v-ivanov.it/altman/02comm/04.htm

2. Виноградов Л. Любимов Б. “Николай Любимов : У меня есть Господь, молитвы отца Георгия и великая русская литература” [Электронный ресурс] / Л. Виноградов // Православие и мир, 12 ноября 2012 г. – Режим доступа : http://www.pravmir.ru/nikolay-lyubimov-u-menja-est-gospod-i-velikaja-literatura/#ixzz3bRkZpew7


3. Енишерлов В. “Старик Моргулис…” и его стихи [Электронный ресурс] / В. Енишерлов // Наше Наследие. Иллюстрированный культурно-исторический журнал. – 2013. – № 5. – Режим доступа : http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/10511.php

4. Кияк Т.Р. Перекладознавство (німецько-український напрям) : підручник / Т.Р. Кияк, А.М. Науменко, О.Д. Огуй. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 543 с.

5. Коломієць Л.В. Прототип феномену Миколи Лукаша в українській перекладацькій культурі 1920-поч. 1930-х років / Л.В. Коломієць // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2010. – Вип. 30. – С. 13–18.

6. Кукушкина Т.А. К истории секции ленинградских переводчиков (1924–1932) [Электронный ресурс] / Т.А. Кукушкина // Институты культуры Ленинграда на переломе от 1920-х к 1930-м годам, 2011. – Режим доступа : http://www.pushkinskijdom.ru

7. Лекманов О. “Египетская марка” Осипа Мандельштама [Электронный ресурс] / О. Лекманов, М. Котова, О. Репина и др. // Ruthenia. Объединенное гуманитарное издание кафедры русской литературы Тартуского университета. – 2011. – № 173. – Режим доступа : http://www.ruthenia.ru/document/551041.html

8. Луначарский А.В. Литературное наследство. Том 82 : Неизданные материалы [Электронный ресурс] / А.В. Луначарский. – М. : Наука, 1970. – Режим доступа : http://lunacharsky.newgod.su/lib/neizdannye-materialy/gosudarstvennoe-izdatelstvo

9. Любимов Н. Несгораемые слова / Н. Любимов. – М. : Худож. лит., 1988. – 336 с.
10. Любимов Н. Неувядаемый свет : книга воспоминаний в 3-х томах / Н. Любимов. – М. : Языки славянской культуры, 2000 (т. 1), 411 c. ; 2004 (т. 2), 512 c. ; 2007 (т. 3), 312 с.

11. Любимов Н. Перевод – исскуство / Н. Любимов. – М. : Советская Россия, 1982. – 128 с.

12. Матвіїшин В.Г. Проза Г. Флобера в перекладацькій та критичній діяльності І. Франка // В.Г. Матвіїшин // Українсько-французькі літературні зв’язки ХІХ – початку ХХ ст. – Львів : Вища шк., Вид-во при Львів держ. ун-ті, 1989. – С. 92–103.

13. Москаленко М. Нариси з історії українського перекладу / М. Москаленко // Всесвіт. – 2006. – № 5–6. – С. 174–194.

14. Письма Вячеслава Иванова к Александре Чеботаревской [публикация А.В. Лаврова] // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год. – СПб. : Изд-во “Дмитрий Буланин”, 2002. – С. 238–295.

15. Ребрій О.В. Сучасні концепції творчості у перекладі : [монографія] / О.В. Ребрій. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 376 с.

16. Старинкевич Л. [Рецензія] / Л. Старинкевич // Червоний шлях. – 1930. – № 7–8. – С. 210–211. – Рец. на кн.: Твори. Т. 1. Мадам Боварі : (Побут провінції) / Флобер Г. ; пер. О. Бублик-Гордон ; ред. і стаття С. Родзевича. – Х.-К. : Книгоспілка, 1930. – 331 с.

17. Ткаченко В. Велет українського красного письменства як незламний оборонець рідної мови / В. Ткаченко // Філологічні трактати. – 2010. – Том 2. – № 2. – С. 117–132.

18. Чередниченко О. Перекладацький доробок Миколи Лукаша у царині романських літератур (до 90-літнього ювілею майстра) / О. Чередниченко // Іноземна філологія. – 2010. –– № 43. – С. 59–63.
19. Франко І. Зібрання творів у п’ятдесяти томах / І. Франко; Том 26 : Літературно-критичні праці (1876–1885) ; [редактори тому В.Л. Микитась, С.В. Щурат; Упорядкування та коментарі Н.О. Вишневської, Р.Ф. Кирчіва, I.Л. Моторнюка, К.М. Сєкаревої]. – К. : Наукова думка, 1980. – 462 с.

20. Эткинд Е. Проблемы художественного перевода / Е. Эткинд // Тетради переводчика. –– 1963. – №1. – С. 27–41.

21. Berman A. La retraduction comme espace de traduction / A. Berman // Palimpsestes. –1990. – № 4. – P. 1–7.


22. Berman A. La Traduction et la lettre ou L’Auberge du lointain / A. Berman. – Paris : Ed. du Seuil, 1999. – 141 p. – (Coll. L’ordre philosophique).

23. Berman A. Pour une critique des traductions : John Donne / A. Berman. – Paris : Gallimard, 1995. – 278 p.

24. Guidère M. Introduction à la traductologie. Penser la traduction : hier, aujourd'hui, demain / M. Guidère. – Louvain : Éditions De Boeck, 2010. – 176 p.

25. Ladmiral J.-R. Nous autres traductions, nous savons maintenant que nous sommes mortelles... / J.-R Ladmiral // Enrico Monti et Peter Schnyder (dirs). Autour de la retraduction : Perspectives littйraires europйennes. – Paris : Orizons, 2011. – P. 29–48.

26. Monti E. La retraduction, un état des lieux / E. Monti // Enrico Monti et Peter Schnyder (dirs). Autour de la retraduction : Perspectives littéraires européennes. – Paris : Orizons, 2011. – P. 9–25.

27. Ricœur P. Cultures, du deuil à la traduction / P. Ricœur // Le Monde, 25 mai 2004. – P. 19.

28. Ricœur P. Sur la traduction / P. Ricœur. – Paris : Bayard, 2004. – 76 p.

29. Risterrucci-Roudnicky D. Original au miroir de Babel / D. Risterrucci-Roudnicky // Poulin I. (dir). Critique et plurilinguisme. – Paris : Société Française de Littérature Générale et Comparée, 2013. – P. 147–160.

30. Vida R. De la censure officielle à l’“autocensure” dans les retraductions de Madame Bovary en roumain / R. Vida // Michel Ballard (dir). Censure et traduction. – Arras : Artois Presses Université, 2011. – Р. 305–316.

СПИСОК ІЛЮСТРАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ

31. Флобер Г. Мадам Боварі. Побут провінції [пер. О. Бублик-Гордон] // Флобер Г. Твори [ред. і ст. С. Родзевича]. –– Х.-К. : Книгоспілка, 1930. – Т. 1. – 327 c.

32. Флобер Г. Мадам Боварі. Побут провінції [пер. з франц. М. Лукаша] / Г. Флобер. – К. : Державне видавництво художньої літератури, 1955. – 324 с.

33. Флоберъ Г. Госпожа Бовари. Провинціальные нравы : Романъ Густава Флобера : Съ прил. дѢла по обвинению Флобера перед судомъ исправительной полиціи : в 2 т. [Пер. съ франц. Л. Г.]. – Спб : А.С. Суворинъ, 1895. – Т. 1–2. – 297; 271 с. – (Новая б-ка А.С. Суворина ; Т. 60).

34. Флоберъ Г. Мадамъ Бовари. Провинціальные нравы. Романъ [пер. А.Г. Горнфельда] / Густавъ Флоберъ // Собраніе сочиненій Густава Флобера. – Спб : Г.Ф. Пантелевъ, 1896. – Т. 2. – 284 с. – (Собраніе сочиненій избранныхъ иностр. писателей ; Т. 51).

35. Флоберъ Г. Госпожа Бовари. Романъ [пер. Александры Чеботаревской. Подъ ред. Вячеслава Иванова] / Г. Флоберъ // Полное собраніе сочиненій. Новые переводы съ послѢдняго (юбилейнаго) изданія. – СПб : Шиповник, 1913. – Т. 1. – 460, [3] с.

36. Флобер Г. Госпожа Бовари ; [пер. Александры Чеботаревской ; под ред. Ф.К. Сологуба] / Г. Флобер. – Л. : Книжне новинки, 1926. – 349 с.

37. Флобер Г. Госпожа Бовари ; [пер. с франц. Александры Чеботаревской ; под ред. А.Н. Горлина] / Г. Флобер // Флобер Г. Сборник сочинений. – Л. : Красная газета, 1929. – Т. 1. – 326 с. – (Б-ка иностр. классиков и русских писателей).

38. Флобер Г. Госпожа Бовари. Эпизоды из романа в перев. с франц. И. Зусманович / Г. Флобер. – М. : Акц. изд. о-во “Огонек”, 1929. – 48 с.

39. Флобер Г. Госпожа Бовари ; [пер. с франц. А. Моргулиса] / Г.в Флобер. – М. : Акц. изд. о-во “Огонек”, 1930. – 238, [2] с.

40. Флобер Г. Госпожа Бовари. Провинциальные нравы ; [пер. Александра Ромма] / Г. Флобер // Флобер Г. Собрание сочинений. В 10 томах; под общ. ред. А.В. Луначарського, М.Д. Эйхенгольца. – М. –Л. : ГИХЛ, 1933. – Т. 1. – 450, [3] с.

41. Флобер Г. Госпожа Бовари. Провинциальные нравы ; [пер. А. Ромма ; под ред. М. Эйхенгольца] / Г. Флобер. – М. : Гослитиздат, 1952. – 343 с.

42. Флобер Г. Госпожа Бовари. Провинциальные нравы ; [пер. с франц. Н. Любимова] / Г. Флобер. – М. : Гослитиздат, 1958. – 252 с.


REFERENCES

Al'tman, M.S. (1995). Razgovory s Vjacheslavom Ivanovym [Conversations with Vjacheslav Ivanov]. Saint Petersburg: INAPRESS. (in Russian). Available at: http://www.v-ivanov.it/altman/02comm/04.htm.

Berman, A. (1990). La retraduction comme espace de traduction [Retranslation as a space of translation]. Palimpsestes – Palimpsestes, 4, 1-7. (in French)

Berman, A. (1995). Pour une critique des traductions: John Donne [Toward a Translation Criticism: John Donne]. Paris: Gallimard. (in French)

Berman, A. (1999). La Traduction et la lettre ou L’Auberge du lointain [Translation and the Letter or L’Auberge du lointain]. Paris: Ed. du Seuil. (in French)

Cherednychenko, O. (2010). Perekladats'kyy dorobok Mykoly Lukasha u tsaryni romans'kykh literatur (do 90-litn'oho yuvileyu maystra) [Translating work of Mykola Lukash in area of romanian literatures (to the 90-years-old anniversary of master)]. Inozemna filolohiya – Foreign philology, 43, 59-63. (in Ukrainian)

Enisherlov, V. (2013). “Starik Morgulis…” i ego stihi [“My old friend Morgulis…” and his poems]. Nashe Nasledie. Illjustrirovannyj kul'turno-istoricheskij zhurnal – Our Heritage. Illustrated cultural and historical paper, 5. (in Russian). Available at: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/10511.php.

Franko, I. (1980). Zibrannya tvoriv u p’yatdesyaty tomakh [Collected works in fifty volumes]. Tom 26: Literaturno-krytychni pratsi (1876-1885). Кyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Guidère, M. (2010). Introduction à la traductologie. Penser la traduction: hier, aujourd'hui, demain [Introduction to Translation Studies: Thinking about Translation Yesterday, Today and Tomorrow]. Louvain: Éditions De Boeck. (in French)

Jetkind, E. (1963). Problemy hudozhestvennogo perevoda [Problems of literary translation], Tetradi perevodchika – Notebooks of translator, 1, 27-41. (in Russian)

Kolomiyets', L.V. (2010). Prototyp fenomenu Mykoly Lukasha v ukrayins'kiy perekladats'kiy kul'turi 1920-th poch. 1930-kh rokiv [A prototype of the phenomenon of Mykola Lukash in the Ukrainian translating culture (1920-1930)]. Movni i kontseptual'ni kartyny svitu – Language and conceptual pictures of the world, 30, 13-18. (in Ukrainian)

Kukushkina, T.A. (2011). K istorii sekcii leningradskih perevodchikov (1924–1932) [History of section of the Leningrad translators (1924–1932)]. In: Instituty kul'tury Leningrada na perelome ot 1920-h k 1930-m godam – Leningrad culture Institutes on a break from 1920th to 1930th. (in Russian). Available at: http://www.pushkinskijdom.ru.

Kyyak, T.R. (2008). Perekladoznavstvo (nimets'ko-ukrayins'kyy napryam): pidruchnyk [Translation Studies (German-Ukrainian): course book]. Кyiv: Vydavnycho-polihrafichnyy tsentr “Kyyivs'kyy universytet”. (in Ukrainian)

Ladmiral, J.-R. (2011). Nous autres traductions, nous savons maintenant que nous sommes mortelles... [We other translations, we know now that we are deadly...]. In: Monti, E., and Schnyder, P. (eds). Autour de la retraduction: Perspectives littéraires européennes – About a retranslation: the European literary prospects. Paris: Orizons, 29-48. (in French)

Lekmanov, O. (2011). “Egipetskaja marka” Osipa Mandel'shtama [“Egyptian stamp” of Osip Mandel'shtam]. Ruthenia. Obedinennoe gumanitarnoe izdanie kafedry russkoj literatury Tartuskogo universiteta – Ruthenia. United humanitarian edition of the Tartu university Russian literature department, 173 (in Russian). Available at: http://www.ruthenia.ru/document/551041.html.
Ljubimov, N. (1982). Perevod – isskustvo [Translation is an art]. Мoskva: Sovetskaja Rossija. (in Russian)

Ljubimov, N. (1988). Nesgoraemye slova [Eternal words]. Мoskva: Hudozh. lit. (in Russian)

Ljubimov, N. (2000-2007). Neuvjadaemyj cvet: kniga vospominanij v 3-h tomah [Eternal flowering: memoirs in 3 volumes]. Мoskva: Jazyki slavjanskoj kul'tury. (in Russian). Available at: http://avidreaders.ru/book/neuvyadaemyy-cvet-kniga-vospominaniy-tom-1.html.

Lunacharskij, A.V. (1970). Literaturnoe nasledstvo. Tom 82: Neizdannye materialy [Literary inheritance. Tom 82: unpublished materials]. Мoskva: Nauka. (in Russian). Available at: http://lunacharsky.newgod.su/lib/neizdannye-materialy/gosudarstvennoe-izdatelstvo.

Matviyishyn, V.H. (1989). Proza H. Flobera v perekladats'kiy ta krytychniy diyal'nosti I. Franka [Prose of G. Flaubert in translating and critical activity of І. Franko]. In: Ukrayins'ko-frantsuz'ki literaturni zv’yazky XIX – pochatku XX st. – Ukrainian and French literary relations from the ХІХth to beginning of the ХХth century. Lviv: Vyshcha shk., Vyd-vo pry L'viv derzh. un-ti, 92-103. (in Ukrainian)

Monti, E. (2011). La retraduction, un état des lieux [Retranslation, an inventory]. In: Monti, E., and Schnyder, P. (eds). Autour de la retraduction: Perspectives littéraires européennes – About a retranslation: the European literary prospects. Paris: Orizons, 9-25. (in French)

Moskalenko, M. (2006). Narysy z istoriyi ukrayins'koho perekladu [Essays from history of Ukrainian translation]. Vsesvit – Universe, 5-6, 174-194. (in Ukrainian)

Pis'ma Vjacheslava Ivanova k Aleksandre Chebotarevskoj [Letters of Vjacheslav Ivanov to Aleksandra Chebotarevskaja]. (2002). In: Ezhegodnik rukopisnogo otdela Pushkinskogo Doma na 1997 god – Annual of the manuscript department of Pushkin House on 1997. Saint Petersburg: Izdatel'stvo “Dmitrij Bulanin”, 238-295. (in Russian). Available at: http://www.v-ivanov.it/wp- content/uploads/2011/07/ivanov_pisma_chebotarevskoj_2002_text.pdf.

Rebriy, O.V. (2012). Suchasni kontseptsiyi tvorchosti u perekladi: monohrafiya [Modern conceptions of creation in translation: monograph]. Kharkiv: KhNU imeni V.N. Karazina. (in Ukrainian)

Ricœur, P. (2004). Cultures, du deuil à la traduction [Cultures, from mourning to translation]. Le Monde – The World, 25 mai, 19. (in French)

Ricœur, P. (2004). Sur la traduction [On translation]. Paris: Bayard (in French)

Risterrucci-Roudnicky, D. (2013). Original au miroir de Babel [Original in a Babel mirror]. In: Poulin I. (ed). Critique et plurilinguisme – Criticism and multilingualism. Paris: Société Française de Littérature Générale et Comparée, 147-160. (in French)

Starynkevych, L. (1930). Retsenziya [Review]. Chervonyy shlyakh – Red way, 7-8, 210-211. (in Ukrainian)

Tkachenko, V. (2010). Velet ukrayins'koho krasnoho pys'menstva yak nezlamnyy oboronets' ridnoyi movy [Giant of the Ukrainian red writing as unshakable defender of the mother tongue]. Filolohichni traktaty – Philological treatises, 2, 117-132. (in Ukrainian)

Vida, R. (2011). De la censure officielle à l’“autocensure” dans les retraductions de Madame Bovary en roumain [From official censorship to “self-censorship” in the retranslations of Madame Bovary in Romanian]. In: Ballard M. (ed). Censure et traduction – Censorship and translation. Arras: Artois Presses Université, 305-316. (in French)

Vinogradov, L., and Ljubimov, B. (2012). “Nikolaj Ljubimov: U menja est' Gospod', molitvy otca Georgija i velikaja russkaja literatura” [“Nikolay Ljubimov: I have God, prayers of father George and great Russian literature”]. Pravoslavie i mir – Orthodoxy and world, 12 november. (in Russian). Available at: http://www.pravmir.ru/nikolay-lyubimov-u-menja-est-gospod-i-velikaja-literatura/#ixzz3bRkZpew7.
Опубліковано
2016-03-07
Як цитувати
Драненко, Г. (2016). Mножинність перекладів та ітеративність перекладу: ретрансляції роману Ґ. Флобера “Пані Боварі”. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (81), 256-272. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/5369