ПРИЙОМИ ТА ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЙ ДИРЕКТИВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ СТРАТЕГІЇ СУДДІ В АМЕРИКАНСЬКОМУ СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ

  • Олена Олександрівна Кобзєва Харківський національний універстет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: американський судовий дискурс, жорстке/нежорстке спонукання, засіб, прийом, стратегія, суддя, тактика

Анотація

Статтю присвячено аналізу специфіки реалізації директивної мовленнєвої стратегії, використовуваної суддею в американському судовому засіданні. Вивчення автентичних скриптів таких засідань дозволило виокремити ті висловлення судді, метою яких є спонукання до невербальної дії, та визначити тактику директивної мовленнєвої стратегії як спонукальну. З’ясування особливостей тактичних засобів засвідчило наявність у межах цієї тактики двох прийомів – жорсткого та нежорсткого спонукання, з характерним для кожного набором мовних і мовленнєвих засобів. Результати дослідження засвідчили, що до особливостей мовлення судді належить використання прийому жорсткого спонукання, що узгоджується з рольовими правами цього учасника, але виходить за межі загальної лінгвокультурної норми.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Баранов В.М. Риторика и право І В.М. Баранов, АС. Александров, Н.Д. Голев //Юрислингвистика-3: Проблемь1 юрислингвистической зкспертизь1 : [межвуз. сб. науч. тр.] ; [под ред. Н.Д. Голева]. - Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2002. - С. 113-124.

Вакуленко ТА. Структурно-семантические и коммуникативно- прагматические особенности вопросительнь1х преДJІожений фразеологизированной структурь1

в современном английском язЬІке : дис .... канд. филол. наук: 10.02.04 /Вакуленко ТатьянаАлександровна. - К., 1992. - 206 с. 3. Дубровская ТВ. Судебнь1й дискурс : речевое поведение судьи : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.19 «Теория язь1ка>> І ТВ. Дубровская. - Саратов, 2009. - 26 с.

Кобзєва О.О. Процедури та методики формування корпусу вибірки ДJІЯ аналізу стратегій та тактик американського судового дискурсу І О. О. Кобзєва // Наукові записки Кіровоград. держ пед. ун-ту. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). - Кіровоград, 2014. - Вип. No 130. - С. 271-275.

КобзєваО.О. Типологія стратегій судді в американському судовому дискурсі І О. О. Кобзєва //Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. - 2012. - № 1022. - С. 64-68.

Ларина ТВ. Категория вежливости в английской и русской коммуникативнь1х культурах : [монография] І ТВ. Ларина. - М. : РУДН, 2003. - 315 с.

Пономарьова Л.В. Стратегії і тактики мовлення судді в судово-процесуальному дискурсі І Л.В. Пономарьова// Теоретична і дидактична філологія: [зб. наук. праць]. - ПереяславХмельницький: СКД, 2010. - Вип. 8. -С. 306-314.

Тахатарова С.С. Категория коммуникативного смягчения : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.19 «Общее языкознание» І С.С. Тахатарова. - Волгоград, 2010. - 28 с.

Ярхо А.В. Комунікативна стратегія невпевненості в сучасному англомовному діалогічному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Германські мови" І А.В. Ярхо. - Харків, 2004 . - 20 с.

Brown Р. Politeness: Some Universals in Language Usage І Р. Brown, S. Levinson. - Cambridge : CUP, 1987. - 345 р.

Gib bons J. F orensic Linguistics. An introduction to language in the justice system І John Gibbons. - UK: Blackwell publishing, 2003. - 348 р.

Lyons J. Semantics І J. Lyons. - Cambridge, 1977. - Vol. 2. (XIV). -Р. 374-377.

Wunderlich D. Methodological Remarks on Speech Act Theory І D. Wunderlich //

Speech Act Theory and Pragmatics. - [Ed. J. Searle, F. Kiefer, М. Bierwisch]. - Dordrecht, Boston, London : Reidel, 1980. - Р. 291-312.

Опубліковано
2015-07-17
Як цитувати
Кобзєва, О. О. (2015). ПРИЙОМИ ТА ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЙ ДИРЕКТИВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ СТРАТЕГІЇ СУДДІ В АМЕРИКАНСЬКОМУ СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 1155(80), 97-102. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/3675