КОНВЕРСАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ РЕЧЕВОГО АКТА ОДОБРЕНИЯ

  • Наталья Александровна Бигунова Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Ключові слова: комунікативний крок, комунікативний хід, мовленнєвий акт, мовленнєвий епізод, схвалення

Анотація

Стаття повідомляє про результати проведення конверсаційного аналізу мовленнєвого акту схвалення в англомовному художньому дискурсі. Схвалення визначається як позитивно-оцінний експресивний синкретичний МА, об'єктом оцінки в якому є предмети, ідеї і явища. В ході конверсаційного аналізу фактичного матеріалу встановлено, що МА схвалення головним чином формулюється як реагуючий або ініціюючий комунікативний хід. Значно рідше схвалення виконує функцію післямови або входить до складу побічного епізоду.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Бахтин М.М. Проблема речевьІх жанров І М.М. Бахтин // Зстетика словесного творчества. - М. : Искусство,1986. - С. 250-296.

Дейк ТА ван. ЯзьІк. Познание. Коммуникация/Т.А. ванДейк; [пер. с англ.]. - М. : Прогресс, 1989. - 312 с.

Макаров МЛ. ОсновьІ теории дискурса І М.Л. Макаров. - М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. - 280 с.

Burton D. Analysing Spoken Discourse І D. Burton // Studies in Discourse Analysis; [ed. Ьу М. Coulthard and М. Montgomery]. - London and Boston : Routledge and Kegan Paul, 1981. - Р. 61-81.

Carlson L. Dialogue Games: AnApproach to DiscourseAnalysis І L. Carlson. - Dordrecht : Reidel, 1983. - 316 р.

Coulthard М. F orensic Discourse Analysis І М. Coulthard // Advanced in Spoken Discourse Analysis. - London : Routledge, 1992. - Р. 242-257.

Hopper R. Coversation Analysis Methods І R. Hopper, S. Koch, J Mandelbaum // Contemporary Issues in Language and Discourse Processes. - Lnd. : Erbaum, 1986. - Р. 169-186.

Jefferson G. Side Sequences І G. Jefferson // Sudnow (Ed.) Studies in social interaction New York. - NY : Free Press, 1972. - Р. 294-330.

Mishler E.G. Studies in Dialogue and Discourse: an Exponential Law of Successive Questioning І E.G. Mishler // Language in Society. - # 4. -1975. - Р. 31-51.

Owen М. Apologies and Remedial Interchanges: А Study of Language Use in Social Interaction ІМ. Owen. - Berlin : Mouton, 1983. - 192 р.

Sacks Н. Lectures on Conversation І Н. Sacks. - 2nd ed. - 2 vols. - Cambridge, МА, 1995.

SacksH. А Simplest Systematics for the Organization of Turn-taking for Conversation І Н. Sacks, Е. Schegloff, G. Jefferson // Language. - 5014, 1974. - Р. 696-753.

Scheglo:ffE. Notes on а conversational practice: Formulating place І Е. Schegloff // Sudnow (Ed.) Studies in social interaction New York. - NY : Free Press, 1972.

Scheglo:ff Е. Opening up closings І Е. Schegloff, Н. Sacks // Semiotica. - 7 І 4. - 1973. - Р. 289-327.

Sinclair J.M. Towards an Analysis of Discourse І J.M. Sinclair, М. Coulthard. - London : Oxford University Press, 1975. - 381 р.

Tsui А.В.М. Aspects of the classification of illocutionary acts and the notion of а perlocutionary act І А.В.М. Tsui // Semiotica. - 66/4, 1987. - Р. 359-377 (Ь).

Tsui Ату В.М. English Conversation І А.В.М. Tsui. - Oxford : Oxford University Press, 1994. - 298 р.

Choldenko G. Al Capone Does Му Shirts І G. Choldenko. - London : Puffin Books, 2006. - 215 р.

Coben Н. Promise ше І Н. Coben. - London : Orion, 2007. - 454 р.

Сох J. Divorced and deadly І J. Сох. - London: Harper Collins Publishers, 2009. - 240 р.

Jones R.C. Ten seconds from the sun І R.C. Jones. - London : Abacus, 2009. - 309 р.

Parsons Т. Men from the boys ІТ. Parsons. - London: Harper Collins, 2010. -276 р.

Roberts G.D. Shantaram І G.D. Roberts. - London: Abacus, 2008. - 933 р.

Ruston J. То touch the stars І J. Ruston. - London: Headline Review, 2010. - 442 р.

Trollope J. Marrying the mistress І J. Trollope. - London : Black Swan, 2001. - 333 р.

Trollope J. The men and the girls І J. Trollope. - London : Black Swan, 1993. - 319 р.

Williams Р. How to Ье maпied ІР. Williams. - London: Headline Review, 2010. - 376 р.

Опубліковано
2015-07-17
Як цитувати
Бигунова, Н. А. (2015). КОНВЕРСАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ РЕЧЕВОГО АКТА ОДОБРЕНИЯ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 1155(80), 69-75. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/3670