МЕТАФОРИЧНО-ІРОНІЧНИЙ МОДУС АНГЛОМОВНОГО БІОГРАФІЧНОГО НАРАТИВУ У ФРЕЙМОВІЙ МЕРЕЖІ МЕНТАЛЬНИХ ПРОСТОРІВ

  • Яків Володимирович Бистров Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: біографічний наратив, вербальна іронія, концептуальна метафора, ментальний простір, метафорично-іронічний модус, фреймова мережа

Анотація

У статті досліджуються механізми виникнення та функціонування метафорично-іронічного модусу біографічного наративу. Аналіз метафорично-іронічного модусу здійснюється із залученням методу моделювання фреймової мережі, що дає змогу адекватно відтворити авторське осмислення концептуальної метафори і вербальної іронії.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Арутюнова Н.Д. Язьш и мир человека І Нина Давидовна Арутюнова. - 2-е изд., испр. - М. : Школа "Языки русской культуры", 1999. - 896 с.

Бабелюк О.А. Принципи постмодерністського текстотворення сучасної американської прози малої форми : монографія І Оксана Андріївна Бабелюк. - Дрогобич : ТзОВ "Вимір", 2009. - 296 с.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества І Михаил Михайлович Бахтин; [сост. С.Г. Бочаров ; текст подгот. Г.С. Бернштейни Л.В. Дерюгина; примеч. С.С. Аверинцева и С.Г. Бочарова]. - М. : Искусство, 1979. - 424 с.

Дойчик О.Я. Ідіостиль Джуліана Барнса у лінгвоконцептуальному вимірі : дис .... канд. філол. наук : 10.02.04 І Оксана Ярославівна Дойчик. - Івано-Франківськ, 2012. - 461 с.

Самохіна В.О. Функціонально-комунікативний простір англомовного жарту І В.О. Самохіна //Вісник Житомир. держ ун-ту імені Івана Франка. - 2011. - Вип. 56. - С. 23-27.

Черданцева И.В. Иронический метод философствования и его реализация в концепте "я-философ-ироник"): автореф. дис. насоисканиеучен. степени докт. филос. наук: спец. 09.00.01 «Онтология итеорияпознания» І И.В. Черданцева. - Тюмень, 2009. - 50 с.

Attaгdo S. Ігоnу as Relevant Inappгopгiateness І СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ДИСКУРСУ S. Attardo // Joumal of Pragmatics. - 2000. - Vol. 32(6). - Р. 793-826.

Вага B.G. Cognitive Pгagmatics : The Mental Pгocesses of Communication [Electгonic гesource] І B.G. Вага // Inteгcultural Pгagmatics. - No. 8-3. - Beгlin Вoston: Walteг de Gruyteг, 2011. - Р. 443-485. - Mode of access : http://www.psych.unito.it/ csc/peгs/Ьaгa/pdf/2О11 _Вага_ InteгcultPгagmat. pdf.

Coulson S. Saгcasm and the Space Stгucturing Model І S. Coulson [ eds. S. Coulson, В. LewandowskaTomasczyk] // The Liteгal and the Nonliteгal in Language and Thought. - Beгlin: Реtег Lang, 2005. - Р. 124-144.

Coulson S. Semantic Leaps : Fгame-Shifting and Conceptual Вlending in Meaning Constгuction І S. Coulson. - Cambгidge : Cambгidge Univeгsity Pгess, 2001. - 314 р.

Fauconnieг G. Conceptual Integгation and Foгmal Expгession І G. Fauconnieг, М. Tumeг // Metaphoг and Symbolic Activity. - 1995. - Vol. 10, No 3. - Р. 183-203.

Fauconnieг G. Conceptual Integгation Netwoгks І G. Fauconnieг, М. Tumeг //

Cognitive Science. - 1998. - 2212. - Р. 133-187.

Fauconnieг G. The Way We Think : Conceptual Вlending and the Mind's Hidden Complexities І G. Fauconnieг, М. Tumeг. - New Уогk : Basic Books, 2003. - 464 р.

Fauconnieг G. Mental spaces : Conceptual Integгation Netwoгks І G. Fauconnieг, М. Tumeг [ed. D. Geeгaeгts] // Cognitive Linguistics : Basic Readings. - Walteг de Gгuyteг GmbH & Со. KG, 2006. - Р. 303-371.

Fludemik М. Naturalizing the Unnatuгal : А View fгom Вlending Тhеогу І М. Fludernik // Journal of Lіtегагу Semantics. - 2010. - Vol. 39(1). - Р. 1-27.

Gгісе Р. Logic and Conveгsation І Р. Gгісе [eds. Р. Cole & J. Moгgan] // Syntax and Semantics : Speech Acts. Vol. 3. - New Уогk: Academic Pгess, 1975. - Р. 41-58.

Lako:ff G. Metaphoгs We Live Ьу І G. Lakoff, М. Johnson. - London : The Univeгsity of Chicago Pгess, 2003. - 193 р.

Palinkas І. Blending and Folk Theory in an Explanation Тhеогу І І. Palinkas // Review of Cognitive Linguistics. - 2014. - Vol. 12(1). - Р. 65-97.

Ruiz J.Н. Undeгstanding Тгореs: At the Cгossгoads Between Pгagmatics and Cognition І J.Н. Ruiz. - Fгankfurt am Main: Реtег Lang GmbH, 2009. - 299 р.

Wilson D. The Pгagmatics ofVeгbal Ігоnу: Echo ог Pгetence? І D. Wilson, D. SрегЬег // Lingua. - 2006. - No. 116. -Р. 1722-1743.

ДЖЕРЕЛА ШЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Barnes J. Nothing То Ве Fгightened Of І J. Bames. - London: Vintage Books, 2009. - 250 р.

Shakespeare W. King Lеаг [Electronic гesource] І W. Shakespeaгe. - Mode of access : http://shakespeare.mit.edu

Опубліковано
2015-07-17
Як цитувати
Бистров, Я. В. (2015). МЕТАФОРИЧНО-ІРОНІЧНИЙ МОДУС АНГЛОМОВНОГО БІОГРАФІЧНОГО НАРАТИВУ У ФРЕЙМОВІЙ МЕРЕЖІ МЕНТАЛЬНИХ ПРОСТОРІВ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 1155(80), 28-33. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/3663