ФРЕЙМОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ГЕНЕРАТИВНОГО КОНЦЕПТУ HORROR: ПРЕДМЕТНИЙ СУБФРЕЙМ

  • Ірина Олександрівна Андрєєва Запорізький національний університет
Ключові слова: horror, жах, концепт, субфрейм, термінал, фрейм, фреймова організація, фреймове моделювання

Анотація

Статтю присвячено дослідженню фреймової організації англомовного генеративного концепту HORROR. Розглянуто та описано структурно-семантичну організацію одного з базисних фреймів – предметного – шляхом аналізу дискурсивних фрагментів актуалізації концепту HORROR і виділення відповідних терміналів пропозиційних схем. Виявлено нові неконвенціональні субфрейми – градуальний, колористичний, температурний, тощо. В результаті дослідження окреслено та структуровано семантичний простір предметної сутності концепту HORROR.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Алефиренко Н.Ф. Дискурсивно-когнитивные истоки семантики единиц вторичного знакообозначения І Н.Ф. Алефиренко //Русский язык: исторические судьбы и современность. - М. : Изд-во МГУ, 2001. -С. 169-170.

Андрєєва І.О. Категоріальний статус концепту Нопоr І І. О. Андрєєва //Сучасні дослідження з лінгвистики, літературознавства і міжкультуної комунікації (ELLIC2015): матеріали П Міжнар. наук. конф. І відп. ред. НЯ. Яцків; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. - Івано-Франківськ: Видавець Кушнір ГМ., 2015. - С. 130-133.

ЖаботинскаяС.А Теорияноминации: когнитивный ракурс І С.А. Жаботинская // Вестник Москов. гос. лингв. ун-та. - Вьш. 4 78: Лексика в

разных типах дискурса. -М.: МГЛУ, 2003. -С. 145-164.

Жаботинская С.А Концептуальный анализ язЬыка: фреймовые сети І С.А. Жаботинская // Мова. Науково-теоретичний часопис із мовознавства ; під ред. Д.С. Іщенко. - No 9: Проблеми прикладної лінгвістики. -Одеса: Астропринт, 2004. - С. 81-92.

Жаботинская С.А. Модели репрезентации знаний в контексте различнь1х школ когнитивной лингвистики: интегративный поход І С.А. Жаботинская // Когнитивные исследования языка. - Вьш. Ш. Типы знаний и проблемы их классификации : сб. науч. тр. І ред. Е.С. Кубрякова, Н.Н. Болдь1рев. - М. Тамбов : Изд. дом ТГУ им. ГР. Державина, 2008. - С. 61-74.

Жаботинская С.А. Концепт І домен: матричная и сетевая модели І С.А. Жаботинская //Культура народов Причерноморья. - 2009. - № 168. - Т. 1. - С. 254-259.

Коляденко О.О. Термін фрейм у лінгвістиці І О.О. Коляденко // Термінологічний вісник: зб. наук. праць; відп. ред. В.Л. Іващенко. - К. : Інститут української мови НАН України, 2013. - Вип. 2 (1). - С. 139-145.

Кусько К.Я. Фреймові стратегії у різножанровому іноземна-мовному дискурсі І К.Я. Кусько //Мови, культури та переклад у контексті Європейського співробітництва : зб. наук. праць. - Київ: КНУ, 2001. -С. 210-214.

Молчанова ГГ. Некоторые языковые механизмы вариативной

интерпретации действительности (эволюция метафоры - метафора зволюции) І ГГ. Молчанова //Вестник МГУ - Сер. 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2002. - № 2. - С. 7-12.

Морозова Е.И. Ложь как дискурсивное образование: лингвокогнитивнь1й аспект І Е.И. Морозова. - Харьков :

Зкограф, 2005. -300 с.

Clausner Т.C. W. Domains and Image Schemas І Т.С. Clausner, W. Croft // Cognitive Linguistics. - 1999. - No. 10-1. - Р. 1-31.

Fillmore Ch.J. Frames and the semantics of understanding І Ch.J. Fillmore // Quademi di esmantica. - 1985. - Vol. 6. - Р. 222-254.

Langacker W.R. Foundations of Cognitive Grammar І W.R. Langacker. - Vol. 2: Descriptive Application. - Stanford : Stanford University Press, 1987. - 504 р.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

King S. The Stand І S. King. - New York : Signet, 1997. -1139 р.

Кing S. The Bag ofBones І S. Кing. - New York : Scribner, 1998. - 529 р.

King S. Everything's Eventual І S. King. - New York: Scribner, 2002. - 464 р.

King S. Cell І S. King. - New York: Scribner, 2006. - 449 р.

King S. Duma Кеу І S. King. - New York : Scribner, 2008. - 611 р.

Koontz D. Coldfire І D. Koontz. - New York : Putham, 1991. - 3 82 р.

Koontz D. Phantoms І D. Koontz. - New York : Putham, 1993. - 352 р.

Koontz D. Strange Highways І D. Koontz. - Forest Hill : Cemetry Dance Publication, 1995. - 715 р.

Опубліковано
2015-07-17
Як цитувати
Андрєєва, І. О. (2015). ФРЕЙМОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ГЕНЕРАТИВНОГО КОНЦЕПТУ HORROR: ПРЕДМЕТНИЙ СУБФРЕЙМ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 1155(80), 16-22. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/3661