Основні види самостійної роботи студентів немовних спеціальностей

  • Анна Котова факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-8362-9055
  • Камілла Вороніна Кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-9346-1847
  • Олена Ленська Кафедра англійської мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-8972-9962
Ключові слова: види самостійної роботи, самостійна робота, студенти немовних спеціальностей

Анотація

Самостійна робота студентів є необхідним компонентам освітнього процесу та дозволяє сформувати спеціалістів, які здатні творчо мислити, швидко приймати рішення під час вирішення нестандартних ситуацій, самостійно планувати та аналізувати власні дії. Разом із тим, для ефективної організації самостійної роботи необхідно правильно добирати види самостійної роботи, які відповідають освітнім цілям та рівню знань студентів. Отже, статтю присвячено узагальненню видів самостійної роботи студентів немовних факультетів під час вивчення англійської мови. Узагальнено підходи науковців до визначення сутності самостійної роботи (складник процесу навчання та зазначає, що це така робота, яка виконується у спеціально відведений для цього час без безпосередньої допомоги педагога, але за його завданням та під його контролем; вид індивідуальної навчальної діяльності студентів, що передбачає керування їхньою пізнавальною діяльністю з боку викладача за допомогою методичних вказівок, бесід, колоквіумів, консультацій протягом навчальних занять). Визначено основні цілі самостійної роботи студентів (формування уміння використовувати спеціальну документацію та літературу, розвиток пізнавальних здібностей та активності студентів, набуття навичок вирішення практичних проблем під час здійснення педагогічної діяльності, формування самостійності мислення, саморозвиток, самовдосконалення та самореалізація). Узагальнено основні види самостійної роботи студентів немовних факультетів (самостійна робота за зразком; конструктивно-варіативна самостійна робота; евристична самостійна робота; дослідницька самостійна робота) та проілюстровано завдання для студентів немовних спеціальностей. Установлено, що самостійну роботу за зразком доцільно пропонувати студентам одразу після вивчення нового матеріалу, до самостійної роботи конструктивно-варіативного типу відносять підготовку доповідей на певну тематику за схемою, що була запропонована викладачем; підготовку рефератів англійською мовою; використання нового лексичного або граматичного матеріалу в усному мовленні після його опрацювання з викладачем тощо. Евристичні роботи вчать самостійно формулювати навчальне завдання та розробляти план його рішення. На цьому рівні здійснюється більш глибоке розуміння явищ, процесів і починається творча діяльність. Продовженням евристичних самостійних робіт є дослідницькі роботи студентів, під час виконання яких студенти відходять від зразка, їх діяльність набуває пошукового характеру. Цей вид самосійної роботи використовується під час підготовки студентів до виступів на конференціях або написання наукових статей.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Бєляєв, Ю. І., & Стеценко, Н. М. (2010). Науково-дослідна діяльність студентів у структурі роботи університету. Педагогічний альманах, 6, 188−191.
2. Брода, М. В. (2013). Тенденції організації самостійної роботи студентів з англійської мови. Науковий вісник Донбасу, 4. Відновлено з http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvd_2013_4_38.pdf.
3. Есипов, Б. П. (1961). Самостоятельная работа учащихся на уроках. Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР.
4. Король, В. М., & Савченко, О. П. (2003). Самостійна робота студентів університету як складова підготовки майбутнього фахівця. Організація самостійної роботи студентів, 9–13.
5. Костенко, О. В. (2014). Самостійна робота студентів в умовах особистісно-орієнтованого навчання та її інформаційно-методичне забезпечення при вивченні іноземної мови. Вісник Запорізького національного університету. Серія «Педагогічні науки», 2(23), 52–61.
6. Лавриш, Ю. Е. (2013). Особливості організації науково-дослідницької діяльності студентів вищих навчальних закладів. Вісник Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут». Серія «Філологія, Педагогіка», 2, 72–76.
7. Мочалова, Н. С. (2010). Завдання для самостійної роботи студентів із розвитку навичок усного мовлення. Гуманіт. вісн. НУК, 3, 64–66.
8. Скаткин, М. Н. (1971). Совершенствование процесса обучения. Москва: Педагогика.
9. Фролова, І. В. (2012). Науково-дослідницька діяльність студентів – передумова випереджувального розвитку фахівця. Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія «Психолого-педагогічні науки», 7. Відновлено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_7_46.
10. Черновол-Ткаченко, О. О. (2009). Науково-дослідницька діяльність студентів у ВНЗ України: зміст і завдання. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов», 866, 194–201. Відновлено з http://foreign-languages.karazin.ua/resources/b59a9fdaa216a4a28f81d900cc46079e.pdf.
Опубліковано
2022-09-30
Як цитувати
Котова , А., Вороніна, К., & Ленська, О. (2022). Основні види самостійної роботи студентів немовних спеціальностей. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (95), 92-98. https://doi.org/10.26565/10.26565/2227-8877-2022-95-12