Навчання в співробітництві як засіб активізації пізнавальної діяльності на уроці англійської мови у ВНЗ

  • Галина Василівна Пристай Навчально-науковий інститут іноземних мов
Ключові слова: дидактичний засіб, дослідницька діяльність, мовна освіта, педагогічна технологія, співпраця

Анотація

У статті розкрито сутність технології навчання в співробітництві як ефективного педагогічного засобу при вивченні англійської мови у вищій школі. З’ясовано основні етапи організації співпраці та уточнено задачі, які постають перед учасниками навчального процесу– студентом і викладачем. Окреслено переваги навчальної кооперації, висвітлено чинники формування мотивації, пізнавальної діяльності та комунікативної компетенції, які детермінують саморозвиток особистості студента.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества : [книга для учителя] / Ш.А. Амонашвили. – К. : Освита, 1991. – 111 с.

Варзацька Л. Метод укрупнених дидактичних одиниць у системі особистісно зорієнтованої мовної освіти / Л. Варзацька // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. – Дрогобич : Посвіт, 2011. – С.385–392.

Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. Вишневський. – Дрогобич : Коло, 2006. – 608 с.

Державний стандарт освіти // Інф. зб. МОН України. – 2004. – №1–2. – С. 3–60.

Доронина Н.Н. Организация учебного процесса в вузе с использованием активных методов обучения: методы обучения студ. в вузе / Н.Н. Доронина // Социология образования. – 2011. – № 3. – С. 31–38.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання.: [пер. з англ.] – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : [учебное пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров] / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; [под ред. Е.С. Полат]. – М.: Изд. центр “Академия”, 2002. – 272 с.

Стефаненко П. Навчання в співробітництві як педагогічна технологія особистісно орієнтованого підходу / П. Стефаненко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – №.3 (травень-червень). – С. 30–39.

Фіцула М.М. Сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі / М.М. Фіцула // Педагогіка вищої школи : навч. посібник / М.М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2010. – С. 230–280.

Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: теория и практика / А.Н.Щукин. – М. : Филоматис, 2007. – 475 с.

Circles of learning. Cooperation in the classroom / Johnson David W., Johnson Roger T., Holubec Edythe Johnson, Roy P. – Alexandria, Va. : Association for Supervision and Curriculum Development, 1984. – 89 p.

PalincsarA.S.Reciprocal teaching of comprehension-fostering and comprehension-monitoring activities / A.S. Palincsar, A.L. Brown // Cognition and Instruction. – 1984. – № 1(2). – P. 117–175.

Sharan Y. Cooperative Learning for Academic and Social Gains: valued pedagogy, problematic practice / Y. Sharan // European

Journal of Education. – 2010. – № 45(2). – P. 300–313.

Slavin R.E. Research on Cooperative Learning : an international perspective / Robert E. Slavin // Scandinavian Journal of Educational Research. – Vol. 33. – No. 4. – 1989. – P. 21–39.

Опубліковано
2019-10-11
Як цитувати
Пристай, Г. (2019). Навчання в співробітництві як засіб активізації пізнавальної діяльності на уроці англійської мови у ВНЗ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 1072(76), 136-140. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/14555