Навчання в співробітництві як засіб активізації пізнавальної діяльності на уроці англійської мови у ВНЗ

  • Галина Василівна Пристай Навчально-науковий інститут іноземних мов
Ключові слова: дидактичний засіб, дослідницька діяльність, мовна освіта, педагогічна технологія, співпраця

Анотація

У статті розкрито сутність технології навчання в співробітництві як ефективного педагогічного засобу при вивченні англійської мови у вищій школі. З’ясовано основні етапи організації співпраці та уточнено задачі, які постають перед учасниками навчального процесу– студентом і викладачем. Окреслено переваги навчальної кооперації, висвітлено чинники формування мотивації, пізнавальної діяльності та комунікативної компетенції, які детермінують саморозвиток особистості студента.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества : [книга для учителя] / Ш.А. Амонашвили. – К. : Освита, 1991. – 111 с.

Варзацька Л. Метод укрупнених дидактичних одиниць у системі особистісно зорієнтованої мовної освіти / Л. Варзацька // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. – Дрогобич : Посвіт, 2011. – С.385–392.

Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. Вишневський. – Дрогобич : Коло, 2006. – 608 с.

Державний стандарт освіти // Інф. зб. МОН України. – 2004. – №1–2. – С. 3–60.

Доронина Н.Н. Организация учебного процесса в вузе с использованием активных методов обучения: методы обучения студ. в вузе / Н.Н. Доронина // Социология образования. – 2011. – № 3. – С. 31–38.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання.: [пер. з англ.] – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : [учебное пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров] / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; [под ред. Е.С. Полат]. – М.: Изд. центр “Академия”, 2002. – 272 с.

Стефаненко П. Навчання в співробітництві як педагогічна технологія особистісно орієнтованого підходу / П. Стефаненко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – №.3 (травень-червень). – С. 30–39.

Фіцула М.М. Сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі / М.М. Фіцула // Педагогіка вищої школи : навч. посібник / М.М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2010. – С. 230–280.

Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: теория и практика / А.Н.Щукин. – М. : Филоматис, 2007. – 475 с.

Circles of learning. Cooperation in the classroom / Johnson David W., Johnson Roger T., Holubec Edythe Johnson, Roy P. – Alexandria, Va. : Association for Supervision and Curriculum Development, 1984. – 89 p.

PalincsarA.S.Reciprocal teaching of comprehension-fostering and comprehension-monitoring activities / A.S. Palincsar, A.L. Brown // Cognition and Instruction. – 1984. – № 1(2). – P. 117–175.

Sharan Y. Cooperative Learning for Academic and Social Gains: valued pedagogy, problematic practice / Y. Sharan // European

Journal of Education. – 2010. – № 45(2). – P. 300–313.

Slavin R.E. Research on Cooperative Learning : an international perspective / Robert E. Slavin // Scandinavian Journal of Educational Research. – Vol. 33. – No. 4. – 1989. – P. 21–39.

Опубліковано
2019-10-11
Як цитувати
Пристай, Г. В. (2019). Навчання в співробітництві як засіб активізації пізнавальної діяльності на уроці англійської мови у ВНЗ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 1072(76), 136-140. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/14555