Метафора як засіб створення іміджу політичного лідера у німецькому медіадискурсі

  • Інна Іванівна Пірог Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • Лариса Іванівна Ізотова Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: дискурс, імідж політичного лідера, медіадискурс, метафора, метафоричні моделі, політична комунікація

Анотація

Мета статті полягає у встановленні ролі метафори та аналізі метафоричних моделей як засобу створення іміджу політичного лідера в сучасному німецькому медіадискурсі. Метафора досліджується як відображення аналогових процесів у формуванні особистісної моделі світу. Імідж сучасного політичного лідера є складним соціально-психологічним феноменом та, водночас, лінгвокогнітивним явищем, що створюється на базі певної культури. Аналіз 120 прикладів конвенціональних метафор, задіяних у формуванні іміджу політиків, свідчить, що для створення іміджу політика використовується такі конвенціональні метафоричні домени: антропоморфний (ОРГАНІЗМ, ХВОРОБА, ПРОЩАННЯ), артефактний (МЕХАНІЗМ), соціальних явищ (ТЕАТР, БОРОТЬБА), органічний (ЯВИЩА ПРИРОДИ). Виявлені метафоричні моделі представлені формулами базової моделі X → (Y2) + Y + Y1 та субмоделі X → (Y2) + (Y + Y1). Більшість метафоричних моделей є конотативно амбівалентними і можуть використовуватися для конструювання як позитивного, так і негативного іміджу. У дослідженому матеріалі у більшості випадків метафора створює асоціативне поле з позитивною оцінкою щодо А. Меркель та негативною – щодо її політичних опонентів. Метафоричне перенесення не відбувається у разі, якщо при сприйнятті висловлення адресат не ідентифікує сферу-донор за браком фонових знань.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс. Вступительная статья. Теория метафоры. Москва, 1990. С. 3–20.
2. Баранов А.Н. Метафоры в политическом дискурсе: языковые маркеры кризисности политической ситуации. Вопросы языкознания. 2012. № 2. С. 73–94.
3. Баранов А.Н. Дескрипторная теория метафоры. Москва, 2014. 632 с.
4. Будаев Э.В., Чудинов А.П. Современная политическая лингвистика. Екатеринбург, 2006. 252 с.
5. Безугла Л.Р., Романченко І.О. Лінгвопрагматика дискримінації у публіцистичному дискурсі. Харків, 2013. 182 с.
6. Бондаренко Е.В., Мартынюк А.П., Фролова И.Е., Шевченко И.С. Как нарисовать портрет птицы: методология когнитивно-коммуникативного анализа языка. Харьков, 2017. 246 с.
7. Карасик В.И. Язык социального статуса. Москва, 2002. 333 с.
8. Пірог І.І. ЛОГІКА VS. ЕМОЦІЇ: концептуалізація аргументації у німецькому медіадискурсі. Концепти і контрасти. Одесса, 2017. С. 355–362.
9. Пірог І.І., Ізотова Л.І. Сучасний німецький медіадискурс та його диференційні ознаки. Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів: матеріали VI наук. конф. з між нар. участю (Харків, 17 бер. 2018). Харків, 2018. С. 80–85.
10. Пономарева О.А. Вербализация политического имиджа в российских и американских средствах массовой информации: дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 2008. 215 с.
11. Почепцов Г.Г. Имиджелогия. Москва, 2006. 576 с.
12. Стоянова Е.В. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен, 2013. 276 с.
13. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. Волгоград, 2004. 368 с.
14. Chilton P. Security Metaphors, Cold War Discourse from Containment to Common House. London, 1997. 465 p.
15. Chudinov A.P., Solopova O.A. Linguistic political prognostics: models and scenarios of future. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015. P. 412–417.
16. Dijk T. van. Principles of Critical Discourse Analysis. Discourse and Society. 1993. Vol. 4 (2). P. 249–283.
17. Kövečses Z. Metaphorand emotion. Language, culture, and body in humanfeeling. Cambridge, 2000. 223 p.
18. Kövečses Z. Metaphor:A Practical Introduction in Cognitive Linguistics. Oxford, New York, 2002. 304 p.
19. Lakoff G. The Contemporary Theory ofMetaphor . Cambridge, 1993. P. 202–251.
20. Lakoff G., Johnson М. Metaphors We Live by. Chicago, 1980. 242 p.
21. Lakoff G. Women, Fire and Dangerous Things:What Categories Reveal about the Mind. Chicago, 1987. 614 p.
22. Musolff A. Metaphor and Political Discourse. Analogical Reasoning in Debates about Europe. Basingstoke, 2004. 224 p.
23. Wodak R. Sprache in der Politik. Politik in der Sprache. Klagenfuhrt, 2005. Vol. № 2. S.135-1532.
Опубліковано
2019-02-16
Як цитувати
Пірог, І., & Ізотова, Л. (2019). Метафора як засіб створення іміджу політичного лідера у німецькому медіадискурсі. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (88), 35-42. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/12314