Експлікація категорії інформативності в об’єктах пісенно-драматичного дискурсу

  • Оксана Юріївна Бєляева ХНУ імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: драматична пісня, категорія інформативності, об’єкт пісенно-драматичної ситуації, учасник подій та ситуацій

Анотація

Стаття присвячена вивченню категорії інформативності в пісенно-драматичному дискурсі за допомогою опису об’єктів подій, процесів та ситуацій, що є вираженими іменниками, на матеріалі драматичних пісень сучасних британських поп-груп. Визначається склад учасників сучасного британського пісенно-драматичного дискурсу. Аналізуються предмети, особи та явища, що відносяться до об’єкту подій, процесів та ситуацій художнього простору персонажів у пісенно-драматичній ситуації. Робиться висновок про те, що лексичне різноманіття об’єктів подій та ситуацій презентовано здебільшого тематичними групами з центральними концептами ЖИТТЯ, МУЗИКА та ЛЮБОВ. Намічено перспективи вивчення засобів позначення категорії інформативності, що є вираженими займенниками.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Апресян Ю.Д. Лексическая семантика / Ю.Д. Апресян // Избранные труды. – Т. 1. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Школа, 1995. – 472 с.

Бахтин М.М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук / М.М. Бахтин. – СПб : Азбука, 2000. – 336 с.

Болотнова Н.С. Коммуникативная стилистика художественного текста / Н.С. Болотнова // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н. Кожиной. – М. : Флинта: Наука, 2003. – С. 157–161.

Болотнова Н.С. Коммуникативная стилистика текста: словарь-тезаурус / Н.С. Болотнова. – М.: Изд-во "Флинта", 2009. – 381с.

Болотнова Н.С. О типологии регулятивных структур в тексте как форме коммуникации / Н.С. Болотнова // Вестник Томского гос. педагогического университета, 2011. – Вып. 3, № 105. – С. 34–40.

Говердовский В.И. Лексическая коннотация: теория и практика / В.И. Говердовский. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. – 60 с.

Єщенко Т.А. Категорія «інформативність» («змістовність»), її мовне вираження у тексті / Т.А. Єщенко // Філологічні студії. – 2011. – Вип. 6. – С. 172–180.

Левицький А.Е. Функціональний підхід до аналізу системи номінативних одиниць сучасної англійської мови / А.Е. Левицький // Вісник ХНУ. – 2000. – № 471. – С. 137–143.

Муха И.П. Категория информативности кинодиалога : дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.19 "теория языка" / Ирина Петровна Муха. – Иркутск, 2010. – 181 с.

Нечепоренко Н.М. Категория информативности в малоформатном научном тексте энциклопедического характера: когнитивный и дискурсивный аспекты : дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.19 "теория языка" / Наталья Михайловна Нечепоренко. – Астрахань, 2011. – 228 с.

Никитин М.В. О семантике метафоры / М.В. Никитин // Вопросы языкознания. – 1979. – № 1. – С.91–102.

Папина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории: учебник для студентов – журналистов и филологов / А.Ф. Папина. – М. : Едиториал УРСС, 2002. – 368 с.

Риффатер М. Критерии стилистического анализа / М. Риффатер // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 9. Лингвостилистика. – М. : Прогресс, 1980. – С. 69–97.

Рябова Е.С. Категория информативности и ее экспрессивный потенциал в англоязычном газетном тексте / Е.С. Рябова // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – М. : Изд-во науч. центра РАН. – Т. 13. – 2011. – С. 711–715.

Самохина (Дмитренко) В.А. Функционально-коммуникативная стилистика текста: проблемы и пути решения / В.А. Самохина (Дмитренко) // Вісник ХНУ. – Сер. Ром.-герм. філологія. – 2006. – № 725. – С. 125–129.

Самохіна В.О. Гумор малих форм у комунікативному просторі Великої Британії і США : дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.02.04 «германські мови» / Вікторія Опанасівна Самохіна. – К., 2010. – 518 с.

Самохіна В.О. Функціонально-комунікативний напрям досліджень у лінгвістиці / В.О. Самохіна // Вісник ХНУ. – Серія: Ром.-герм. філологія. – 2012. – №1022. – С. 130–135.

Backhouse A. Connotation // International Encyclopedia of Linguistics. – Ed. by W. Bright. – 2-nd edition. – New York : Oxford Un-ty Press, 2003. – Vol. 4. – P. 297–298.

Bloomfield L. Language / L. Bloomfield. – New York: Holt, 1973 [1933]. – 566 p.

Hjelmslev L. Prolegomena to a theory of Language / L. Hjelmslev. – Madison: Un-ty of Wisconsin Press, 1969 [1943]. – 144 p.

Опубліковано
2017-10-29
Як цитувати
Бєляева, О. Ю. (2017). Експлікація категорії інформативності в об’єктах пісенно-драматичного дискурсу. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (85), 116-128. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2017-85-16