Історичні трансформації концепту КРАСА, вербалізованого лексичними засобами англійської мови

  • Елла Володимирівна Довганюк ХНУ імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: діахронічні зміни, етимологічний шар, змістовий мінімум, ім’я концепту, кладогенез, концепт КРАСА, синоніми

Анотація

 У статті виявлено змістовий мінімум концепту КРАСА, його синкретичну природу, та окреслено інваріантну структуру семантичного простору імені концепту. Встановлено історичну послідовність появи номінацій концепту КРАСА та варіювання його семантичного простору та лексем – їх синонімів, трансформації ціннісного компонента іх значень в окремі історичні періоди та діахронічні зміни у трактуванні концепту протягом останніх семи століть, що відповідають еволюції за типом кладогенезу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Арутюнова Н.Д. Истина. Добро. Красота: взаимодействие концептов // Логический анализ языка. Языки эстетики: Концептуальные поля прекрасного и безобразного / [Отв. ред. Н. Д. Арутюнова]. – М., 2004. – С. 5–29.

Дудченко О. В. Реконструкция концептосферы КРАСОТА в англосаксонской поэтической картине мира: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / О.В. Дудченко. – Владивосток, 2007. – 23 c.

Живицька І. А. Концепт «BEAUTY / КРАСА» в пареміологічному уявленні (на матеріалі англійських та українських прислів’їв) / І. А. Живицька // Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. Філологічні студії. Структура і семантика мовних одиниць. – 2013. – Вип. 9, Ч. 2. – С. 50–58.

Карасик В.И. Лингвокультурная концептология: учеб. пособие / В.И. Карасик, Н.А. Красавский, Г.Г. Слышкин. – Волгоград : Парадигма, 2009. – 114 с.

Михаленко А.О. Интересная лингвистика [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Внутренняя_форма_слова.pdf.

Олейник Н.А. Концепт ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС в англоязычном экономическом дискурсе 1930-х и 2000-х годов: дисс. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Олейник Наталья Анатольевна. – Харьков, 2016. – 245 с.

Полина А.В. Языковая объективация концепта БОГ в английском дискурсе XIV–XX вв.: дисс. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Полина Анна Владимировна. – Харьков, 2004. – 205 с.

Потебня А.А. Эстетика и поэтика / А.А. Потебня. – М. : Искусство, 1976. – 613 с.

Проскурин С. Г. Мифопоэтический мотив «мирового дерева» в древнеанглийском языке и англосаксонской культуре / С. Г. Проскурин // Логический анализ языка: Культурные концепты. – М. : Наука, 1991. – С. 124–130.

Радбиль Т.Б. Основы изучения языкового менталитета : учебное пособие / Т.Б. Радбиль. – М.: Флинта: Наука, 2017. – 446 с.

Слышкин Г.Г. Лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе / Г.Г. Слышкин. – М. : Academia,, 2000 – 141 с.

Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования / Ю.С. Степанов. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1997. – 824 с.

Труфанова Н.В. Особенности лингвокультурного и лингвопсихологического анализа концептов на материале текстов литературы постмодернизма / Н.В. Труфанова // Русская филология. Украинский вестник : Республиканский научно-методический журнал. – Харьков, 2009. – № 3 (40). – С. 41–43.

Турченко В.О. Історичне варіювання концепту СКРОМНІСТЬ, вербалізованого лексичними засобами англійської мови / В.О. Турченко // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: науковий журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 25–33.

Шевченко І.С. Лінгвокультурні концепти: проблеми типології / І.С. Шевченко // Каразінські читання читання: Людина. Мова. Комунікація : XIV наук. конф. з міжнар. участю, 27 березня 2015 р. : тези доп. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 250–251.

Шевченко І.С. Принципи історичного розвитку концептів / І.С. Шевченко // Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті: теорія і практика: міжнарод. наук. конф. УАКЛіП, 8–10 жовтня 2016 р. : тези доп. – Черкаси: Видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2016. – С. 83–84.

Шевченко И.С. Эволюционные механизмы когнитивной семантики / И.С. Шевченко // Когниция, коммуникация, дискурс. – 2016. – № 13. – С. 83–93.

Corpus of Middle English Prose and Verse – University of Michigan [Electronic resource]. – Access : https://quod.lib.umich.edu/c/cme/.

Google Books Corpora [Electronic resource]. – Access : http://googlebooks.byu.edu/.

Online Etymology Dictionary [Electronic resource]. – Access : http://www.etymonline.com.

Опубліковано
2017-10-29
Як цитувати
Довганюк, Е. В. (2017). Історичні трансформації концепту КРАСА, вербалізованого лексичними засобами англійської мови. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (85), 81-87. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2017-85-11