Маска-імідж у англомовному політичному дискурсі

Ключові слова: карнавальна культура, маска, політичний дискурс, роль

Анотація

У статті розглядається проблема феномену маски-іміджу в політичному англомовному дискурсі. Саме маска стає невід’ємною характеристикою сьогодення та соціокультурної ситуації у політичному світі. Маска розглядається як багатофункціональний, універсальний, багатовимірний засіб утілення ідей. У політичному дискурсі вона досліджується нами як форма естетизації життя, яка пов’язана з бажанням людини відповідати соціокультурним нормам та вимогам, стилізувати себе під час, простір та відповідну ситуацію. Маска в цьому дискурсі одягається як із серйозними намірами (інформування соціуму, підвищення авторитету і т.д.), так
і несерйозними (розсмішити електорат, розрядити атмосферу і т.д.). Визначено основні вектори актуалізації маски-іміджу в політичній сфері – харизматичність, маніпуляція, естетичність, створення іміджу, стилю та гри. Надано детальний аналіз функціональних особливостей маски-іміджу в політичному англомовному дискурсі та наведено актуальні приклади їх реалізації. Описана у статті типологія феномену маски-іміджу в англомовному політичному дискурсі демонструє реалізацію низки цілей – від гармонізації спілкування та привернення уваги аудиторії до висміювання дій опонента та його особисто. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Дзялошинский И.М. Манипулятивные технологии в масс-медиа / И.М. Дзялошинский // Вестник Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. – 2005. – № 1. – С. 29–54.

Зущик Ю. Ідеологічний тип лексикону політичного лідера в структурі політичної психології / Ю. Зущик – К., 1995. – 142 с.

Карцева Е. Три лица имиджа или кое-что об искусстве внушения / Е. Карцева // Иностранная литература. – 1971. –

№ 9. – 51 c.

Кон И.С. Люди и роли / И.С. Кон // Новый мир. – 1970. – № 12. – С. 136.

Корнев C. Имидж в эпоху спектакля / С. Корнев // ИНАЧЕ. – 2001. – № 4. – С. 6–11.

Костомаров А.С. Маска как способ объявления лица в социо-культурном пространстве : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филос. наук : спец. 09.00.11 «Социальная философия» / А.С. Костомаров. – Самара : Самар. гос. ун-т, 2006. – 20 с.

Крючкова Т.Б. Общественно-политическая лексика и терминология: основные свойства и тенденции развития / Т.Б. Крючкова. – М., 1991. – 108 с.

Марченко Г.И. Имидж в политике / Г.И. Марченко, И.А. Носков. – М. : Владос, 1997. – 208 с.

Медведєва А.О. Маска у сценічному мистецтві артисту театру та естради : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. наук : спец. 26.00.01 «Теологія та історія культури» / А.О. Медведєва. – Київ, 2012. – 24 с.

Панина М.А. Комическое и языковые средства его выражения : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 / Панина Маргарита Анатольевна. – М., 1996. – 144 с.

Петлюченко Н.В. Харизматична особистість політичного лідера в просторі німецького та українського апелятивних дискурсів: зіставний аспект : дис. … доктора філол. наук : 10.02.17 / Петлюченко Наталія Володимирівна. – Одеса, 2010. – 486 с.

Подшивайлова Г.М. Мовні засоби маніпулятивного впливу в полі-тичному дискурсі (на матеріалі друкованих росій-ськомовних ЗМІ України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 «Російська мова» / Г.М. Подшивайлова. – К., 2009. – 20 с.

Самохіна В.О. Креативна особистість Linguisticus-жартівніка, або Вчені-Лінгвісти Сміються / В.О. Самохіна // Когниция, коммуникация, дискурс : междунар. электрон. сб. науч. ст. – 2016. – № 12. – С. 84–97. – Режим доступа : http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/home

Сєроштан С.І. Топологія маски: філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.04 «Естетика» / С.І. Сєроштан. – Харків, 2007. – 23 с.

Сидоренко І.Г. Харизматична особистість та спільнота: морально-етичний аспект взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.07 «Етика»/ І.Г. Сидоренко. – Київ, 2009. – 20 с.

Стиль [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/

Толшин А. Значение и свойства маски в карна-вале и маскараде / А. Толшин // Изв. РГПУ имени А.И. Герцена. – 2007. – № 8 (41). – С. 62–69.

Философия: 100 экзаменационных вопросов (экспресс-справочник для студентов вузов). – Ростов-на-Дону : Издат. центр «Март», 1998. – 256 с.

Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса : дис. …. доктора филол. наук : 10.02.01, 10.02.19 / Шейгал Елена Иосифовна. – Волгоград, 2000. – 440 с.

Шепель В. Имиджеология: секреты личности обаяния. / В. Шепель – М. : ЮНИТИ, 1994. – С. 142–143.

Bayley P. Live oratory in the television age: The language of formal speeches / P. Bayley // G. Ragazzini, D.R.B.P. Miller eds. Campaign language: Language, image, myth in the U.S. presidential elections 1984. – Bologna : Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna, 1985. – P. 77–74.

Lotman J. Mask in an artistic world of Gogol, and the masks of Anatoli Kaplan [Електронний ресурс] / J. Lotman. – Режим доступу : http://philpapers.org/rec/LOTMIA

Як цитувати
Тарасова, С. О. (1). Маска-імідж у англомовному політичному дискурсі. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (84), 136-142. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/8149