Пасаж як одиниця структурування ідеаційної промови

  • Д. М. Кайсіна
Ключові слова: дискурс ідеації, ідеаційна промова, ідеація, пасаж, переконування, спонукання

Анотація

 

У статті викладаються результати лінгвокогнітивного аналізу принципів структурування ідеаційної промови як обмеженого часовими рамками мовлення ідеатора, укупі з невербальними комунікативно значущими діями, адресованого аудиторії (реципієнтам), безпосередньо або опосередковано включеній у ситуацію комунікації. Стратегічною комунікативною метою ідеаційної промови є втілення в соціальну практику певної ідеї через здійснення впливу на реципієнтів. Структурно-смисловими компонентами ідеаційної промови є пасажі, тобто фрагменти мовлення, що характеризуються єдиним типом викладу та лексико-граматичною гомоген-ністю. Результати лінгвокогнітивного аналізу дозволяють поділити пасажі ідеаційної промови на імпліцитно/експліцитно персуазивні й експліцитно/імпліцитно спонукальні. Імпліцитно персуазивні/спонукальні пасажі не містять ні прямого переконування, ні прямого спонукання, здійснюючи вплив на реципієнта шляхом розповіді життєвої історії (пасаж-наратив) або опису стану речей (пасаж-опис), які слугують опосередкованим доказом цінності ідеї й опосередкованим спонуканням долучитися до втілення ідеї в соціальну практику. Експліцитно персуазивні/імпліцитно спонукальні пасажі містять експліцитне переконування в цінності ідеї через інформування про стан речей (пасаж-інформування), раціональне аргументування (пасаж-доведення) або вираження ставлення до стану речей (пасаж-декларування), проте не містять прямого спонукання. Експліцитно спонукальні/імпліцитно персуазивні пасажі (пасаж-імператив) містять пряме спонукання долучитися до втілення ідеї в соціальну практику, проте переконують в цінності такої ідеї лише імпліцитно. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бірюкова Д.В. Інтратекстові описи інтер’єру в анг-ломовному художньому дискурсі (на матеріалі прозових творів ХIX–XX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Д.В. Бірюкова. – К., 2016. – 20 c.

Выготский Л.С. Мышление и речь / Л.С. Выгот-ский ; [изд. 5, испр.]. – М. : Лабиринт, 1999. – C. 78–84.

Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 2. / Э. Гуссерль. – М. : ДИК, 2001. – 529 c.

Ільченко М.Л. Гендерна специфіка стратегій комунікативного домінування в американських передвиборчих теледебатах : дис. … канд. філол. наук. : 10.02.04 / М.Л. Ільченко. – Х., 2013. – 253 c.

Кибрик А.А. Анализ дискурса в когнитивной перспективе : диссертация в виде научного доклада, составленная на основе опубликованных работ, представленная к защите на соискание учен. степ. докт. филол. наук : 10.02.19 / А.А. Кибрик. – М., 2003. – 90 с.

Кибрик А.А. Модус, жанр и другие параметры классификации дискурсов / А.А. Кибрик // Вопросы языкознания. – 2009. – № 2. – С. 3–21.

Макаров М.Л. Основы теории дискурса / М.Л. Макаров. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. – 280 с.

Мартинюк А.П. Дискурсивний інструментарій аналізу англомовної реклами / А.П. Мартинюк // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – 2009. – Вип. 3. – С. 159–167.

Стернин И.А. Введение в речевое воздействие / И.А. Стернин. – Воронеж : ВГУ, 2001. – 252 с.

Философия: энциклопедический словарь / [под. ред. А.А. Ивина]. – М. : Гардарики, 2004. – 1072 с.

Brewer W.F. Literary theory, rhetoric, stylistics: Implications for psychology // R.J. Spiro, B.C. Bruce, & W.F. Brewer (Eds.). Theoretical issues in reading comprehension. – Hillsdale, NJ : Erlbaum, 1980. – P. 221–239.

Chafe W. Integration and involvement in speaking, writing, and oral literature / W. Chafe // Spoken and written language:Exploring orality and literacy (ed. D. Tannen). – Norwood : Ablex, 1982. – P. 35–54.

Decker E.R. Patterns of exposition / E.R. Decker. – Boston : Little Brown and Co., 1978. – 424 p.

Fillmore Ch.J. Frame semantics / Ch.J. Fillmore // Linguistics in the morning calm: Selected papers from the SICOL-1981. – Seoul : Hanship, 1982. – P. 111–137.

Graesser A.C. Implicit knowledge, question answering, and the representation of expository text / A.C. Graesser, S.M. Goodman // B. Britton & J.B. Black (eds.). Understanding expository text. – Hillsdale, N.J. : Erlbaum, 1985. – Р. 142–145.

Graham D. Ideation: The birth and death of ideas / D. Graham, T.T. Bachmann. – Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2004. – 240 р.

TED: Ideas worth spreading [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ted.com.
Як цитувати
Кайсіна, Д. М. (1). Пасаж як одиниця структурування ідеаційної промови. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (84), 121-129. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/8147