Мовна гра та умови її реалізації в науковому дискурсі

  • Ольга Геннадіївна Пєшкова ХНУ імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: мовна гра, мовна норма, науково-популярний текст, науковий дискурс, функціональний стиль

Анотація

У статті розглянуто явище мовної гри та особливості визначення даного поняття у загальному філософському сенсі та у його суто лінгвістичному значенні. Висвітлені різні підходи до визначення поняття мовної гри в його еволюції, починаючи з Л. Вітгенштейна. Проаналізовано основні характеристики та особливості наукового жанру, включаючи такі, що стали типовими для цього дискурсу на більш сучасному етапі розвитку. Надано декілька варіантів жанрових класифікацій текстів в межах наукового дискурсу. Особлива увага приділяється науково-популярним текстам як таким, в яких мовна гра буде спостерігатися частіше та її використання буде більш логічним. В якості прикладу власне наукових текстів на предмет реалізації в них мовної гри аналізуються тексти англомовних дисертацій – зокрема, розділів «Аcknowledgements», в яких застосування прийомів мовної гри є більш частотним у порівнянні з іншими розділами. Окреслено функції,
які обумовлюють застосування авторами прийому мовної гри в науковому дискурсі.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Аликаев Р.С. Язык науки в парадигме современной лингвистики / Р.С. Аликаев. – Нальчик : Наука, 1999. – 210 с.

Витгенштейн Л. Коричневая книга / Л. Витгенштейн. – М. : Дом интеллектуальной книги, 1999. – 158 с.

Гридина Т.А. Языковая игра: стереотип и творчество / Т.А. Гридина. – Екатеринбург : Изд-во УГПУ, 1996. – 204 с.

Журавлева О.В. Когнитивные модели языковой игры : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол наук : спец. 10.02.19 «Теория языка» / О.В. Журавлева. – Барнаул : Алтайский гос. тех. ун-т, 2002. – 21 с.

Карасик В.И. О типах дискурса / В.И. Карасик // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс. – Волгоград : Перемена, 2000. – С. 5–20.

Кибрик А.Е. Моделирование языковой деятельности в интеллектуальных системах / А.Е. Кибрик, А.С. Нариньям. – М. : Наука, 1987. – 335 с.

Красиков Ю.В. Алгоритмы порождения речи / Ю.В. Красиков. – Орджоникидзе : Изд-во ИР, 1990. – 239 с.

Самохіна В.О. Гумор малих форм у комунікативному просторі Великої Британії і США: комунікативний та дискурсивний аспекти : дис. … доктора філол. наук : 10.02.04 / Самохіна Вікторія Опанасівна. – Київ, 2010. – 518 с.

Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры / В.З. Санников. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1999. – 544 с.

Сковородников А.П. Об определении понятия «языковая игра» / А.П. Сковородников // Игра как прием текстопорождения : кол. монография под ред. А.П. Сковородникова. – Красноярск : Сибир. федерал. ун-т, 2010. – С. 50–62.

Яхонтова Т.В. Лінгвістична генологія наукової комунікації : монографія / Т.В. Яхонтова. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 420 с.

Як цитувати
Пєшкова, О. Г. (1). Мовна гра та умови її реалізації в науковому дискурсі. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (84), 77-83. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/8068