Специфіка рольових конфігурацій деструктивного сімейного спілкування

  • Олена Ігорівна Гридасова ХНУ імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: деструктивне спілкування, конфігурація, конфліктна взаємодія, роль, сім’я

Анотація

Статтю присвячено аналізу специфіки деструктивного сімейного спілкування та визначенню типових рольових конфігурацій в ньому. Розглянуто зміст та комунікативну мету деструктивного спілкування
в цілому та сімейного зокрема; основні ознаки, а також окремі тактики, специфічні для комунікативної поведінки деструктивної комунікативної особи. Окреслено особистісні риси, що лежать в основі деструктивного спілкування, та умови комунікації, які необхідно враховувати, щоб кваліфікувати її як таку. Виявлено особливості деструктивного англомовного сімейного спілкування. З’ясовано склад поняттєвого змісту сімейного конфліктного спілкування, що складається з макрокомпонентів – базових ролей членів нукліарної родини, та їхніх компонентів – кластерних ролей. Типові рольові конфігурації англомовних кому-
нікантів систематизовано та вивчено з погляду на частоту актуалізацій ролі в деструктивній сімейній
взаємодії. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Бігарі А.А. Дискурс сучасної англомовної сім’ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / А.А. Бігарі. – К., 2006. – 21 с.

Бровкіна О.В.
Маніпуляції як вид імпліцитного впливу в дискурсі родинного спілкування / О.В. Бровкіна // Науковий вісник Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – 2011. – № 4. – С. 132–137.

Волкова Я.А. Деструктивное общение в когнитивно-дискурсивном аспекте : автореф. дис. на соискание учен. степени докт. филол. наук : спец. 10.02.19 «Теория языка» / Я.А. Волкова. – Волгоград, 2014. – 48 с.

Гридасова О.І. Особливості актуалізації стереотипних ролей в англомовному сімейному конфліктному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / О.І. Гридасова. – Харків, 2010. – 20 с.

Козлова В.В. Вербальні маркери статусної асиметрії в англомовному парентальному діалогічному дискурсі / В.В. Козлова // Методологічні проблеми сучасного перекладу : VIII Міжнар. наук.-метод. конф.,
23–25 січня 2009 р. : тези доп. – Суми : СумДУ, 2009. – С. 63–64.

Кручек В.А. Психолого-педагогічні основи міжособистісного спілкування :
навч. посібник / В.А. Кручек. – К. : ДАКККіМ, 2010. – 273 с.

Психологія сім’ї: для студ. вузів / [В.М. Поліщук, Н.М. Ільїна, С.А. Поліщук та ін. ; за заг. ред. В.М. Поліщук]. – [2-ге вид., доп.]. – Суми : Університетська книга, 2009 . – 281 с.

Семенюк А.А. Гендерні та вікові особливості кооперативної мовленнєвої поведінки в сімейному дискурсі (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / А.А. Семенюк. –
Донецьк, 2007. – 27 с.

Солощук Л.В. Невербальні аспекти матримоніального діалогічного дискурсу / Л.В. Солощук // Вісник Сум. держ. ун-ту. – 2008. – № 1. – С. 96–104.

Blain J. Discourses of Agency and Domestic Labour: Family Discourse and Gendered Practice in Dual-Earner Families / J. Blain // Journal of Family Issues. – 1994. – № 4, vol. 15. – P. 515–549.

Cummings E.M. Children and Marital Conflict:
The Impact of Family Dispute and Resolution / E.M. Cummings, P.T. Davies. – New York : Guilford Press, 1994. – 245 p.

Laforest M. Scenes of
family life: complaining in everyday conversation / M. Laforest // Journal of Pragmatics. – 2002. –
№ 34. – P. 1595–1620.
Як цитувати
Гридасова, О. І. (1). Специфіка рольових конфігурацій деструктивного сімейного спілкування. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (84), 45-50. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/8062