Реалізація стратегії емоційної аргументації на синтаксичному рівні в американських передвиборчих теледебатах

  • Маргарита Леонідівна Ільченко ХНУ імені В.Н. Каразіна
  • Вікторія Василівна Рижкова ХНУ імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: американські передвиборчі теледебати, дискурсивна стратегія, емотема, емотеми-заперечні речення, емотеми-окличні речення, емотеми-питальні речення, емотеми-спонукальні речення, емотеми-стверджувальні речення, емоційна аргументація, синтаксична емотема

Анотація

Статтю присвячено американським передвиборчим теледебатам як жанру політичного дискурсу, в якому повною мірою виявляється потенціал мови як засобу регуляції соціальної поведінки. Ключовим інструментом когнітивно-дискурсивного аналізу мовленнєвого впливу є поняття стратегії комунікативного домінування. Встановлено, що одним із засобів досягнення комунікативного домінування є аргументація як мовленнєвий вплив адресанта на свідомість і психіку адресата на змістовому рівні. Аргументація буває двох видів: раціональною (апелює до раціональної сфери свідомості електорату) та емоційною (збуджує емоційні стани).

У статті розглянуто емоційну аргументацію як стратегію американських передвиборчих теледебатів, що чинить вплив на емоційно-психологічну сферу свідомості виборців, викликаючи піднесений емоційний стан. На основі методів когнітивної лінгвістики і дискурсології, а саме семантико-синтаксичного і синтактико-стилістичного аналізу визначено одиниці мовної об’єктивації стратегії емоційної аргументації на синтаксичному рівні – синтаксичні емотеми, а також подано їхню класифікацію. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Белова А.Д. Лингвистические аспекты аргументации : [монография] / А.Д. Белова – К. : Киев. ун-т им. Тараса Шевченко, ИИА «Астрея», 1997. – 310 с.

Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация / Т.А. ван Дейк ; [пер. с англ. ; сост. В.В. Петрова. – М. : Прогресс, 1989. – 312 с.

Ільченко М.Л. Гендерна специфіка стратегій комунікативного домінування в американських передвиборчих теледебатах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Ільченко Маргарита Леонідівна. – Харків : Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна, 2014. – 20 с.

Малишенко А.О. Гендерні особливості англомовного рекламного
дискурсу друкованих засобів масової інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / А.О. Малишенко. – Харків : Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна, 2010. – 20 с.

Мартинюк А.П. Дискурсивний інструментарій аналізу англомовної реклами /
А.П. Мартинюк // Лінгвістика ХХІ століття: нові до-слідження і перспективи. – 2009. – Вип. 3. – С. 159–167.


Мартынюк А.П. Разграничение дискурса и текста с позиций интеграционного подхода / А.П. Мартынюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2009. – Вип. 59. – С. 49–54.

Олянич А.В. Презентационная теория дискурса : [монография] / А.В. Олянич. – М. : Гнозис, 2007. – 407 с.

Романенко И.М. Прагматическое значение предложений, содержащих отрицание : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / И.М. Романенко. – М. : Моск. пед. гос. ун-т, 1998. – 16 с.

Сідак О.О. Роль комічного ефекту в реалізації конфронтаційної стратегії англомовної політичної образи: дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / О.О. Сідак. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 204 с.

Стилистический энциклопедический словарь русского языка / [под ред. М.Н. Кожиной]. – 2-е изд. – М. : Флинта, Наука, 2006. – 696 с.

Фролова І.Є. Стратегія конфронтації в англомовному дискурсі : [монографія] / І.Є. Фролова. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 344 с.

Eemeren F.H. van. Speech acts in argumentative discussions: A theoretical model for the analysis of discussions directed towards solving conflicts of opinion / F.H. van Eemeren, R. Grootendorst. – Dordrecht : Floris Publications, 1984. – 221 p.
Опубліковано
2016-07-07
Як цитувати
Ільченко, М., & Рижкова, В. (2016). Реалізація стратегії емоційної аргументації на синтаксичному рівні в американських передвиборчих теледебатах. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (83), 17-22. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/6066